Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato, Saltoniškių g. 29, vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Saltoniškių g. 29, Vilnius, kadastrinis Nr. 0101/0031:213.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas –  komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Administracinės paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „PK projektavimo biuras“, Baltų pr. 36 K5, Kaunas, tel. (+370) 673 12690, el. paštas: [email protected]

Architektas: Vytenis Ūsas, tel. (+370) 687 17232, el. paštas: [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

AB „Saltoniškių verslo centras“, įm.k. 304054436, Saltoniškių g. 31, Vilnius, tel. (+370) 655 64839 el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Informacija projektinių pasiūlymų autoriams teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 673 12690, arba el. paštu: [email protected], arba adresu: UAB „PK Projektavimo biuras“, Antagynės g. 2-1, LT-47264 Kaunas per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas; pasiūlymo teikimo data; informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. birželio 22 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu. Tiesioginės transliacijos nuoroda:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0YTFiZmQtMmQ5MC00NWE3LWEzZjktYzlmNTFiZWVjYWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22041f8c2b-c9d8-4a74-b7d9-b41d9170feee%22%2c%22Oid%22%3a%225c4e6809-778d-48c2-8521-2dad1e1dbf73%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

Vizualizacija.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/0D8GzS

 

2022-10-26

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2