Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Arimų g. 18, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Arimų g. 18, Vilnius, 0101/0049:1112.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, nenustatytas.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Administracinės paskirties pastatai (7.2).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB “AD17 architektai“, PV Rimvydas Jarašūnas, [email protected], 8 685 30091.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB “AJ šokoladas“, Arimų g. 18, Vilnius, [email protected], 8 612 10280, 8 674 51398.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Lukiškių g. 3, Vilnius, 2 aukštas, 209 kab., 8 685 30091, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iš anksto susitarus telefonu.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2021-05-25 (imtinai), el. paštu: [email protected].

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-05-25 17.00 val.

 

Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmEyZTYzZjQtMmM0Yy00NzhjLWFlZTQtMTE2MjYyN2UyMzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e1147b8-9a7c-44a7-be5b-06bf52d2e1a8%22%2c%22Oid%22%3a%2217a4bfc4-f59e-4b26-922c-aee679029542%22%7d

(užsiregistruoti galima nuo 16.00 val.).

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1DmK0O

2021-11-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams priedąpasiūlymams pritarta.