Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Aukštaičių g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Aukštaičių g. 2, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0058:0061)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

administracinis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Kančo studija“, architektė Gustė Kančaitė, gustė@kancas.lt, +370 (652) 97 400

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Naujasis užupis“, plėtros projektų vadovas Adomas Lazdauskas, [email protected], +370 (687) 255 26

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Naujasis užupis“, Aukštaičių g. 7, Vilnius; +370 (687) 255 26; darbo dienomis darbo metu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2021-11-04 imtinai elektroniniu paštu: gustė@kancas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2021-11-04 (ketvirtadienis) 16:00 val.

adresas prisijungimui:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEyY2ZiNjUtNTBiMS00NTQyLTkxMjUtM2FhMmFjNmQxMjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bead5f5c-1957-47be-aff2-1fa88724f91a%22%2c%22Oid%22%3a%22ce4128b8-7a51-4d61-b029-7fe5a18e4ae1%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius: https://arcg.is/0vLu4y