Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Lvovo g. 21A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Lvovo g. 21A, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0032: 555

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita; Komercinės paskirties objektų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Administracinis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „AKG“   Remigijus Bimba, akg@akg.lt ,  8 650 69377

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „ Verslo investiticijos“ A. Goštauto g. 40B, Vilnius,  valdas.kaulinis@eika.lt , 8 610 10636

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

A. Tumėno 4 -25, Vilnius, tel. 8 650 69377, iki 2021 01 06 nuo 13.00 val. iki 18.00 val.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2021 01 06 pasiūlymai gali būti teikiami  elektroniniu paštu: akg@akg.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2021 01 06  17:00val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimas:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae568377aef394929b0634532923b5b07%40thread.tacv2/1607932070463?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef0ee718-ad1d-475c-9d00-b22b127ae366%22%2c%22Oid%22%3a%22321a001d-1026-40b9-a9c4-3506a11b9ad2%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D modelis: https://arcg.is/1rOO1q

2021-02-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.