Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo, Bernardinų g. 4, Vilniuje, neįrengtos pastogės un. Nr. 4400-1024-7640:3073 dalies prijungimo prie buto Nr. 15, keičiant paskirtį į gyvenamąją projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Valstybinės žemės sklypas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Bendra Lietuvos ir Austrijos įmonė UAB “Archihalė”, architektas Alvydas Šeibokas, el. p.: [email protected], tel. Nr.  +370 698 35534

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. T. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šv. Ignoto g. 5-273, Vilnius, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu Nr. +370 650 32335

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2021-07-14, 16:00, el. paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, 2021-07-14, 16:00 val. Nuotoliniu būdu per TEAMS platformą

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1OGQ5OTgtNTAyZS00ZGU1LWJmZjAtZmFkMzNhZjJkMDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a728e67-0bb4-407f-aa6f-5bea7796a514%22%2c%22Oid%22%3a%2240e5d4df-7757-4ded-b4f9-c39a09cc4c92%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-08-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.