Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato, Rukainių g. 96, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Rukainių g. 96 (sklypo kad. nr. 0101/0073:337)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Raimundas Kukarskas, el.p. [email protected], tel. nr. 867277911

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

P.Lukšio g. 7, Vilnius, el.p. [email protected], tel. nr. 867277911, darbo dienomis nuo 8 iki 17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu [email protected] iki 2021-10-18

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-10-18 16val.

Nuoroda į transliaciją:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFjMmYxNjEtODdlZC00MTYzLTg3YTctZDQ0Nzk5MWZlYjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278496c26-5ab4-4c8b-9ca0-b2f49172b8a8%22%2c%22Oid%22%3a%2261a0a068-c5ab-406f-a25f-83c161b19d63%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.