Visuomenės informavimas apie numatomą jungiamojo kelio nuo Pilaitės pr. iki Senosios Pilaitės kel., tarp žemės sklypų kad. Nr. 0101/0167:2077 ir Nr. 0101/0167:248, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius; Valstybinė žemė

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kelias (gatvė)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Julė Bajorūnaitė, jule@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, savivaldybė@vilnius.lt, 8 521 12616

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „2L Architects“ patalpose, M. K. Čiurlionio g. 70, LT-03100 Vilnius, iki 2021-04-13 d. darbo dienomis, nuo 10.00 iki 16.00 val., iš anksto susitarus telefonu 8 695 46175

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: jule@2Larchitektai.lt iki 2021-04-13 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-04-13 d. 16:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti viešame svarstyme prašome informuoti el. paštu jule@2Larchitektai.lt. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę):

 

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY2OGQ3MzUtNjBiNC00ODg1LWI2YzUtMTlhNDAxYTliYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%22%2c%22Oid%22%3a%22b316e952-364e-4743-832c-0cdf10ac949a%22%7d>

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-08-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.