Visuomenės informavimas apie numatomą kitų inžinerinių statinių rekonstravimo ir paskirties keitimo į elektros tinklų paskirtį Belmonto g. 13, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Belmonto g. 13, Vilnius, kadastrinis Nr. 0101/0061:91 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (unikalus Nr. 1096-0047-0037)

Numatoma paskirtis:  Inžineriniai statiniai- Inžineriniai tinklai – Elektros tinklai (unikalus Nr. 1096-0047-0037)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „TETAS“ Projektavimo skyriaus Projekto vadovas: Vidas Džervus, el. p. vidas.dzervus@tetas.lt, tel. +37068613837;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

LITGRID AB, Viršuliškių g. 99B, Vilnius, LT-05131, Projektų įgyvendinimo skyriaus Projektų vadovė Nijolė Ivanicienė , el. p. nijole.ivaniciene@litgrid.eu,  tel. +370 686 39 792.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Krėvės pr. 120, Kaunas, LT-5118, 9:00-17:00, tel. +37068613837

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  1. Krėvės pr. 120, Kaunas, LT-5118; el. paštu vidas.dzervus@tetas.lt; kitu būdu tel. +37068613837;

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-10-07 16:15

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRhOWFlYWQtNTQxNi00N2Q4LWFlNGItYzhjZDk0NzhjNTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbbc0cf1-67d5-46e9-ad63-7a8fc3fd92cf%22%2c%22Oid%22%3a%22cb9fc5ef-af9b-4a63-9a43-c495888f54ec%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-11-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.