Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato Pavilnionių g. 55, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Pavilnionių g. 55, Vilnius. Sklp. Kad. Nr. 0101/0170:1142

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Maitinimo paskirties pastatai (7.5.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Raimondas Palubeckis, [email protected], 8 699 85278.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Dakus“, a.k. 304311382, Vasarvietės g. 19A, Kaunas

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 Lukiškių g. 3 – 411 kab., Vilnius, 8 699 85278.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus galima teikti iki 2021-09-16

Elektroniniu paštu – [email protected],

Raštu – Lukiškių g. 3 – 411, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2021-09-16 nuo 17:00, internetinės transliacijos metu per „MS Teams“ platformą. Prisijungimo prie transliacijos nuoroda:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc1ZGMzY2QtNGI3My00OGViLTgwMzMtYWQyNGM5M2E1Y2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253b99fdc-6330-4094-916d-ad2504f6f91e%22%2c%22Oid%22%3a%22c71c687f-9806-4b22-8a54-883dd7d5ff63%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-06-16 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.