Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato- valgyklos paskirties keitimo į administracinės paskirties pastatą, Pramonės g. 49C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis  numeris

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pramonės g. 49C, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0064:37

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis: kita, žemės naudojimo būdas nenustatytas;

Numatomas žemės naudojimo būdas: nenagrinėjama

Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: maitinimo, būsima: administracinė;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, PV Nijolė Ščiogolevienė el. p.: matriumas@gmail.com, tel. /faks. (8 5) 261 00 11, tel. 8615 69141

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Pramonės 49C“, Trinapolio g. 9E – 46, LT-08337 Vilnius, el. p. pramones49c@gmail.com, tel. 8603 48114

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis, 15.00-17.00 val., suderinus laiką telefonu (8 5) 2610011 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informacija , iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu, el. paštu: matriumas@gmail.com iki 2021-04-15

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) :

Projektinių pasiūlymų viešasis susirinkimas vyks 2021-04-15 (ketvirtadienį) 17.00 val. nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8fde407452654f63a48f0ab7c25cbfb8%40thread.tacv2/1615930975906?context=%7b%22Tid%22%3a%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22%2c%22Oid%22%3a%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7d

 

Atsisiųsti priedą;

priedą Nr.2.

 

2021-04-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.