Visuomenės informavimas apie numatomą nuotekų valyklos statinių Titnago g. 74, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Titnago g. 74, Vilnius (0101/0067:183)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Numatoma – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties pastatai, Inžineriniai tinklai, Kitos paskirties inžineriniai statiniai,

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Arginta“ ir UAB „Hidroterra“, Projekto vadovas Regimantas Dauknys, asmuo galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Šarūnas Raugalas, vv@hidroterra.lt, Mob. 8 616 03969

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius, tel. 19118, el. paštas info@vv.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, 03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. Mob. 8 620 34885

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo būdai:

Raštu – UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius;

El. paštu – vv@hidroterra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2020-11-18 nuo 16:00 val.

Nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRiN2M0OGQtYzQ3NC00MTYyLTkwNjQtOTUyYjBjMGE2YTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fce672e-8edb-4526-bdc1-71b742004e1a%22%2c%22Oid%22%3a%22f06e8cd4-a216-485b-834d-f46295dc461b%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-01-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.