Visuomenės informavimas apie numatomą parduotuvės Girialaukio g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Girialaukio g. 12, skl. kad. Nr. 0101/0115:897.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma paskirtis: kita. Esamas ir numatomas naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma statinio naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas (7.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas UAB „Alipro“. Projekto vadovė Alina Kanapėnienė, [email protected], +37062262200.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Prūsų g. 10, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 iš anksto susitarus telefonu +37062262200.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. spalio 21 d. elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku adresu Prūsų g. 10, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas vaizdo transliacijos būdu per Microsoft Teams programą, Data:  2021-10-21. Laikas 16.00 – 17.00 val. Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBhZmZiOWUtMDRlOS00NTQwLWEyYTUtMTY4MjM4YWUyMWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e8da858-fa86-4364-bfcc-c42169a7f760%22%2c%22Oid%22%3a%22d26c6a88-ea83-4e91-81a3-4a33b371f6f7%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.