Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato dalies prekybos paskirties patalpų (nuo 2-15 iki 2-43) Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo paskirtį, Ateities g. 91, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ateities g. 91, Vilnius , kad.  Nr. 0101/008:848

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis : Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama patalpos paskirtis              : Prekybos pastatas

Projektuojama patalpos paskirtis :  Prekybos pastatas

Pastaba : Patalpos paskirtis nekeičiama, keičiama tik patalpų žym. nuo 2-15 iki 2-43 paskirtis į gydymo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com

UAB “RA studija” Įm/k 135821965 adresas Taikos pr. 21B, Kaunas.  Projekto vadovas/Architektas Virgilijus Jočys    tel: +370620 35793 virgis@rastudija.com, atest Nr.:1767

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „PC Mandarinas“ įm.k.: 300056557, Direktorius Efim Hiterer, adresas: Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, tel.:    +370 5  2619470

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Ateities g.91, Vilnius, UAB „PC Mandarinas“  ; +37068683590, 9:00 iki 17:00, susitarus telefonu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami raštu adresu :

Taikos pr. 21B, Kaunas;

emailu: Tomas@rastudija.com;

iki 2021-05-11 dienos 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susitikimo laikas: 2021-05-11, 17:00

Viešinimo procedūra vyks elektroniniu būdu (tiesioginė transliacija) per šią nuorodą:

Per  Microsoft Teams programą nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYzMzdkZjMtMGIzOS00YTA2LTkwMzMtNGNlMmE2NDZjYTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b7e9cb-f140-4e0f-b568-e772b1baf4a6%22%2c%22Oid%22%3a%22438886d3-8e33-4a59-ba22-be66bc7e81b6%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-05-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.