Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Bebrų g. 17, vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

BEBRŲ G. 17, VILNIUS. skl. kad. Nr.0101/0031:403

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

KITA. GYVENAMOSIOS TERITORIJOS. MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS

 

Statinių esama ir (ar numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS, PAGALBINIO ŪKIO PASTATAS.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

JULIUS VOLUNGEVIČIUS,  juliusvolunge@gmail.com , +37069917790

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A.GOŠTAUTO 8-0417, VILNIUS, +37069917790; ANTRADIENIAIS NUO 11 IKI 12 VAL.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

PASIŪLYMUS PATEIKTI IKI VIEŠO SUSIRINKIMO PAŠTU ADRESU A.GOŠTAUTO 8-410, VILNIUS, ARBA VIEŠAME SUSIRINKIME.,

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

A.GOŠTAUTO G. 8-417, VILNIUS. 2021-03-10, NUO 17 IKI 18 VAL.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant galinius telekomunikacijų įrenginius. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdiZDcwNDQtY2U5Mi00MzhjLWI4YWMtYWNlNjgwN2E1YWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb69c20-9113-4fed-bb9c-7aed6d452b33%22%2c%22Oid%22%3a%221b21e4d8-6cb1-44d3-ba76-307bffd4a13e%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.