Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Vasaros g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vasaros g. 6, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0043:66

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Bendra Lietuvos ir Austrijos įmonė UAB “Archihalė”, architektas Alvydas Šeibokas, el. p.: archihale@gmail.com, tel. Nr.  +370 698 35534

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.D

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šv. Ignoto g. 5-273, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu Nr. +370 650 32335

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2021-04-22 17:00, el. paštu: vivaskaite@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-04-22 17:00, per TEAMS programą, nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ1MzYyYmYtNDVkNC00MTU5LWJjOTYtNjMwOTk4OTlhMGEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5f620c4-7cad-470e-9ac4-4315857a63d3%22%2c%22Oid%22%3a%2251569996-6aa9-4c64-8989-1fdf2f52c734%22%7d

 

Atsisiųsti priedus:

I PP bylute infostatybai; 

II Vizualizacijos.

 

2021-06-01

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.