Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Antikorupcinio norminio teisės akto projekto (Tarybos sprendimo, Administracijos direktoriaus įsakymo) vertinimo tvarka

  • Rengėjas trumpu tarnybiniu raštu per IVS „@vilys“ siunčia Tarybos sekretoriui Simonui Girdzijauskui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės vadovui (toliau – Darbo grupė) prašymą atlikti teisės akto projekto (toliau – Projektas) antikorupcinį vertinimą. Tarnybiniame rašte būtina nurodyti laikiną Projekto numerį IVS „@vilys“. Tarybos sekretorius S. Girdzijauskas per IVS „@vilys“ perduoda Projektą nagrinėti ir teikti pastabas Darbo grupės nariui.
  • Darbo grupės narys, įvertinęs Projektą, el. paštu rengėjui pateikia teisės akto antikorupcinio vertinimo pažymą (toliau – Pažyma) su pastabomis.
  • Rengėjas, atsižvelgdamas į Pažymoje nurodytas pastabas, pataiso Projektą ir užpildo Pažymos atitinkamą skiltį (prie vertintojo pastabos), trumpai nurodydamas, kokie pakeitimai padaryti. Jei rengėjas nesutinka su pastaba, atitinkamoje Pažymos skiltyje (prie vertintojo pastabos) nurodo nesutikimo motyvus ir argumentus.
  • Vertintojas ir rengėjas, suderinę Projektą, pasirašo Pažymą elektroniniu parašu. Vertintojas Pažymą užregistruoja ir susieja su Projektu.
  • Rengėjas Projektą per IVS „@vilys“ perduoda vizuoti Darbo grupės vadovo pavaduotojai Tatjanai Rusenko (SVARBU! Nurodydami  T. Rusenko kaip vizuojančią, IVS „@vilys“ būtina pasirinkti ne skyriaus vedėją, o Darbo grupės vadovo pavaduotoją!)

AVP – antikorupcinio vertinimo pažymos (dokumentai atsisiųsti)

Ankstyvosios intervencijos programos Vilniaus miesto savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo AVP

Paramos teikimo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tvarkos aprašo AVP

Socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašų AVP

Tarybos sprendimo ,Dėl žemės tarifų 2020 metams nustatymo, AVP

Tikslinių kompensacijų teikimo tvarkos aprašo AVP

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių AVP

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indekso nustatymo tvarkos aprašo AVP

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Vilniaus miesto savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo AVP

Pagalbos pinigų vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims skyrimo ir naudojimo kontrolės Vilniaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos AVP

Socialinės paramos skyriaus ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ soc. ir sav. būsto nuomos ir administravimo funkcijų aprašo AVP

Žemo slenksčio mobilių paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės valdomų bendrovių ir viešųjų įstaigų nekilnojamojo turto pardavimo derinimo tvarkos AVP

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų saugios darbo aplinkos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo AVP

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo AVP

Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių išorės tvarkybai tvarkos aprašo AVP

Transporto priemonių stovėjimo įkainių SĮ SUSISIEKIMO PASLAUGOS nustatymo metodikos AVP

Vilniaus miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo AVP

Vaikų maitinimo bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto nekilnojamojo turto paveldo vertinimo tarybos ir jos nuostatų AVP

Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų AVP

Soc. paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo AVP

Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų Vilniaus mieste ir kultūros paveldo statinių išorės tvarkybai tvarkos aprašo AVP

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų AVP

Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo AVP

2019 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo AVP 2018

Vilniaus miesto profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos programų finansavimo konkurso nuostatų AVP

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų AVP

Transporto priemonių stovėjimo įkainių Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodikos tvirtinimo“ projekto AVP

Telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymo Vilniaus miesto savivaldybėje taisyklių AVP

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo AVP

Nekilnojamojo turto mokesčio dalies, skirtos pastatams atnaujinti, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo AVP

Duomenų, esančių medicininės pažymos formoje Nr. 094A teikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir švietimo įstaigoms tvarkos aprašo AVP

Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prisijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų tvarkos aprašo AVP

Programos „Kuriu Vilnių“ projektų atrankos ir finansavimo aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių AVP

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto sporto klubų projektų įgyvendinimo 2019–2021 metais programos AVP

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo AVP

Dėl kovos su prekyba žmonėmis 2018 m. priemonių plano koordnavimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl globos centrams skiriamo apmokėjimo už budinčių globotojų vykdomą vaikų priežiūrą nustatymo,, AVP

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių AVP

Fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, dydžio 2019 metams nustatymo AVP

Įkainių valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą nustatymo tvarkos aprašo AVP

Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos nuostatų AVP

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo konkurso ir ne konkurso būdu nuostatų bei kitų AVP

Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo AVP

Tarybos sprendimo ,,Dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn,, pakeitimo AVP

Tarybos sprendimo ,,Dėl nemokamo važiavimo Vilniaus miesto viešuoju transportu popiežiaus Pranciškaus vizito Vilniuje metu AVP

Tarybos sprendimo dėl poilsio ir turizmo teritorijų bei sezono trukmės sezoninei mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais nustatymo AVP

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių AVP

Tvarkymo ir švaros taisyklių AVP

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimo AVP (1)

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų AVP

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių AVP

Fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą teisės akto AVP

Įkainių valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą nustatymo tvarkos aprašo AVP

Transporto priemonių stovėjimo įkainių SĮ„Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodikos AVP

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano AVP

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo AVP

Nekilnojamojo turto kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas sąrašo sudarymo tvarkos aprašo AVP

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo AVP

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo AVP

Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą nuostatų AVP

Organizacijų, dirbančių su gatvės jaunimu, projektų konkurso organizavimo nuostatų AVP

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo AVP

Dėl VMS NT perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise TA tvirtinimo

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo AVP

Tarybos sprendimo „Dėl važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietų kainų nustatymo“ pakeitimo“ projekto AVP

Vilniaus bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso nuostatų AVP

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo“ projekto AVP

Įsigijimų organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje taisyklių AVP

Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ projekto AVP

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ projekto AVP

Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo AVP

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – šalpos pensijų ir (ar) tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo teises akto projekto AVP

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų papildymo AVP

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų AVP

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projekto AVPVilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir teikimo“ AVP

Fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kurioms gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų AVP

Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos AVP

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų vadovo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ AVP

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo AVP

Tarybos sprendimo „Dėl Tarybos 2015-10-14 sprendimo Nr. 1-217“, pakeitimo AVP

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – šalpos pensijos ir (ar) tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo AVP

Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose ir atviruose jaunimo centruose nustatymo tvarkos aprašo AVP

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašo AVP

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų AVP

Kiekybinių ir kokybinių Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių vertinimo tvarkos aprašo AVP

Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo AVP

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašo AVP

Tvarkymo ir švaros taisyklių AVP

Valstybinės funkcijos – vienkartinių arba laidojimo pašalpų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams skyrimo ir mokėjimo vykdymo procedūrų tvarkos aprašo AVP

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo AVP

Valstybinės funkcijos – vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo AVP

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje skyrimo ir mokėjimo vykdymo procedūrų tvarkos aprašo AVP

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių AVP

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo AVP

Įsigijimų organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje taisyklių AVP

Nekilnojamojo turto mokesčio dalies, skirtos daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti, administravimo tvarkos aprašo AVP

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo AVP

Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą nuostatų AVP

Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamų (priimamų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo taisyklių pakeitimo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos AVP

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo AVP

VMSA Socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyriaus išmokų kontrolės vykdymo procedūrų tvarkos aprašo AVP

2017-03-02 Tarnybinis raštas Nr. A121-4219 dėl Tarybos sprendimo projekto nevertinimo antikorupciniu požiūriu

2017-03-02 Tarnybinis raštas Nr. A121-4315 dėl Tarybos sprendimo projekto nevertinimo antikorupciniu požiūriu

2017-03-02 Tarnybinis raštas Nr. A121-4324 dėl Tarybos sprendimo projekto nevertinimo antikorupciniu požiūriu

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių AVP

Mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento AVP

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosos programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo AVP

Sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo AVP

Mėnesinio mokesčio kompensavimo už vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, tvarkos aprašo AVP

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų AVP

Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo AVP

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų AVP

Rinkliavos už kasinėjimus ir eismo uždraudimą arba apribojimą nuostatų ir Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangos apsaugos taisyklių AVP

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo AVP

Nuompinigių už negyvenamųjų pastatų turto nuomą skaičiavimo tvarkos taisyklių AVP

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo AVP

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo konkurso ir ne konkurso būdu nuostatų AVP

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso (aukciono) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo AVP

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste partnerių atrankos tvarkos aprašo AVP

Būsto, išnuomoto romų tautybės asmenims ir šeimoms, nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo AVP

Būsto socialinės ir ekonominės grąžos, naudojant Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamąjį turtą vertinimo tvarkos aprašo AVP

Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybės elgesio taisyklių AVP

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo AVP

Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo AVP

Viešame aukcione parduodamiems nekilnojamiesiems daiktams priskirtų žemės sklypų rengimo tvarkos aprašo AVP

Darbo grupės vaikų priemimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti reglamento AVP

Sveikatos programų rėmimo tvarkos aprašo AVP

Viešosios įstaigos ,,Vilniaus miesto parkai“ teikiamų paslaugų įkainių tvirtinimo AVP

Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo AVP

Valstybinės (Valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo vykdymo procedūrų tvarkos aprašo AVP

Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo AVP

Lėšų, gautų už Vilniaus miesto savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, panaudojimo Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai projekto AVP

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių AVP

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamos maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių AVP

Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių AVP

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo projekto AVP

Dėl žemės mokesčio tarifo 2017 metams nustatymo projekto AVP

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių AVP

Atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių projekto AVP

Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių AVP

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficientų, papildomo darbo apmokėjimo, priedų skyrimo ir skatinimo tvarkos aprašo AVP

Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo AVP

Projekto ,,Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ koncesijos suteikimo konkurso ir pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų tvirtinimo bei konkurso etapų nustatymo AVP

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašo AVP


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Personalo departamento
Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius