Darbo skelbimas

Padalinys / Įstaiga:
Biudžetinė įstaiga Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba
Skelbimo įvadas:

Vilniaus pedagoginei psichologinei tarnybai reikia tavęs!

Pareigybė:
Direktorius
Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį
Darbo aprašymas:

Ko tikimės?

 • kad norite gerinti įstaigos veiklą ir iniciatyviai kontroliuoti jos paslaugų kokybę;
 • kad esate komunikabilus, bendradarbiaujantis, atviras naujovėms;
 • kad greitai, racionaliai priimate kūrybiškus sprendimus, nuolat mokotės ir tobulėjate;
 • kad penktadienį nekantriai laukiate pirmadienio.


Reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų, turėti:

 • pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • ugdymo mokslų / verslo vadybos / viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, ir 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą (LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535);
 • magistro laipsnį ir 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų;
 • magistro kvalifikacinį laipsnį, 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Nacionalinės švietimo agentūros kompetencijų vertinimo ataskaitoje vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijų įvertinimą ne žemesnį kaip aukšto lygio.

3. turėti švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas (Nacionalinės švietimo agentūros išduota kompetencijų vertinimo ataskaita).

4. turėti 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti 1 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje / švietimo pagalbos įstaigoje;

5. išmanyti LR Konstituciją, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, LR darbo kodeksą LR vaiko teisių apsaugos pagrindų, švietimo, biudžetinių įstaigų, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo, vietos savivaldos įstatymus, valstybės švietimo strategiją, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus ir kitus nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius ugdymo organizavimo tvarką, pedagoginių psichologinių tarnybų organizavimo tvarką; specialiosios, socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo tvarką;

6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

7. gerai mokėti lietuvių kalbą ( LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688);

8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymas dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

3. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija. (Prašome atkreipti dėmesį į žemiau pateiktą informaciją dėl Nacionalinės švietimo agentūros išduodamos ataskaitos)

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2023 m. gegužės 22 d. įskaitytinai:

 • elektroniniu paštu [email protected]   
 • registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.    

PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA - 2022 M. BIRŽELIO 1 D.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę kompetencijų įsivertinimui teikia pretendentams, pateikusiems prašymą Savivaldybei dalyvauti konkurse ir prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl kompetencijų įvertinimo, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 *pretendentai, turintys nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2020 m. liepos 1 d. išduotas pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.

Siūlome:
 • palaikymą įgyvendinant teigiamus pokyčius įstaigoje;
 • mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • laisvę realizuoti savo idėjas įstaigos veiklos tobulinimo atžvilgiu;
 • aiškią atlygio ir skatinimo sistemą.
Adresas:
A. Vivulskio g. 2a,Vilnius
Atlyginimas (bruto):
Atlyginimo pastovioji dalis: 2622,6-2702,58 Eur. (koeficientas 14,1-14,53)
Skelbimo publikavimo data:
2023-02-28
Skelbimo galiojimo data:
2023-05-22
Kontaktinė informacija:

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, Tel. (85) 211 2593

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams