Darbo skelbimas

Padalinys / Įstaiga:
SĮ „Susisiekimo paslaugos“
Skelbimo įvadas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija inicijuoja Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nepriklausomo valdybos nario, turinčio veiklos procesų valdymo kompetenciją, atranką.

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (juridinio asmens kodas 124644360, buveinė Žolyno g. 15, LT- 10209 Vilnius) yra Vilniaus miesto savivaldybės įsteigta bendrovė, kuri užtikrina darnaus judumo paslaugas Vilniečiams ir Vilniaus svečiams.

Bendrovės interneto svetainė https://judu.lt/, strategija https://judu.lt/imones-veikla/

Įmonės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – 2024-02-28.

Valdybos narių skaičius: 5.

Valdybos nario atlygio skaičiavimo tvarką ir veiklos sutarties projektą rasite https://aktai.vilnius.lt/document/30325346

Stebėsenos agentūros vykdomos atrankos: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

Kandidatų atrankos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

Pareigybė:
Nepriklausomas valdybos narys
Pareigų statusas:
Valdybos narys
Reikalavimai:

Specialieji reikalavimai:

• ne mažesnė kaip 3 metų sėkmingo darbo patirtis įmonėje/ įstaigoje, dirbant juridinio asmens valdyboje, juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje, einant juridinio asmens vadovo pareigas;

• ne mažesniu kaip B1 lygiu moka anglų kalbą (kitų užsienio kalbų mokėjimas būtų laikomas privalumu);

• turi korporatyvinės valdysenos žinių;

• yra iniciatyvus, orientuotas į tikslą ir rezultatą, komunikabilus, atsakingas, sąžiningas;

• geba strategiškai mąstyti, sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, priimti optimalius sprendi-mus, turi planavimo įgūdžių;

• geba efektyviai dirbti komandoje su skirtingais žmonėmis;

• geba kritiškai mąstyti.

 Bendrieji reikalavimai:

• turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

• turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

• jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

• per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Privalumai:

• patirtis judumo srityje;

• patirtis formuojant verslo strategiją ir užtikrinant tvarų jos įgyvendinimą;

• skaitmenizacijos ir inovacijų diegimo patirtis.

 Nepriklausomumo reikalavimai:

• turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

• turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

• paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

• turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

• turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip tu-rinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

• paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

• turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

• turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

• kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija: https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/08/Deklaracija.odt

• gyvenimo aprašymas;

• motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

• kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

Adresas:
Žolyno g. 15, Vilnius
Atlyginimas (bruto):
-
Skelbimo publikavimo data:
2021-11-12
Skelbimo galiojimo data:
2021-12-02
Kontaktinė informacija:

Daugiau informacijos suteiks Kristina Kalesnykienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (85) 211 2639, el. paštas kristina.kalesnykiene@vilnius.lt.

Dokumentus prašome siųsti iki 2021 m. gruodžio 2 d. el. paštu valdyba@afr.lt su nuoroda „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“.

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams