Darbo skelbimas: Vilniaus Grigiškių meno mokykla Direktorius(-ė)

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Grigiškių meno mokykla
Skelbimo įvadas :

"Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla yra švietimo įstaiga, per 57-erius gyvavimo metus pelniusi kokybišką meninį ugdymą užtikrinančios įstaigos vardą, kaip kūrybiškumo garantą. Gausybę vaikų pasiekimų ir išugdytų asmenybių nebijanti skaičiuoti mokykla skuba kurti dar geresnį, kokybiškesnį visų mūsų rytojų." Daugiau informacijos apie meno mokyklą galite rasti ČIA.

 

Jeigu norite prisidėti prie jaunųjų muzikų, dailininkų ir šokėjų ugdymo - kviečiame tapti Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos vadovu!

Pareigos : Direktorius(-ė)
Reikalavimai :
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą,
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų, turėti:
  • pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  • magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
  • ugdymo mokslų / verslo vadybos  / viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą (LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535);
  • būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sportoministro nustatyta tvarka, turėti ne žemesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje
  • magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Nacionalinės švietimo agentūros kompetencijų vertinimo ataskaitoje vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijų įvertinimą ne žemesnį kaip aukšto lygio;
 3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas (Nacionalinės švietimo agentūros išduota pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaita);
 4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 1 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 6. gerai mokėti lietuvių kalbą ( LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688);
 7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
 1. prašymas dalyvauti konkurse (forma pridedama);
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 3. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį.  Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija. (Prašome atkreipti dėmesį į žemiau pateiktą informaciją dėl Nacionalinės švietimo agentūros
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 7. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). (Užsienio kalbos mokėjimo lygis taip pat įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba);
 8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi);
 9. gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2021 m. lapkričio 29 d. įskaitytinai:

 • elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt.
 • registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

                                  

PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA - 2021 M. GRUODŽIO 9 D.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę kompetencijų įsivertinimui teikia pretendentams, pateikusiems prašymą Savivaldybei dalyvauti konkurse ir prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl kompetencijų įvertinimo, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. 

 *pretendentai, turintys  nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2020 m. liepos 1 d. išduotas pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.

Dokumentų formos : Prašymo forma (Grigiškių meno mokyklos direktoriaus konkursui).odt
Siūlome :
 • palaikymą įgyvendinant teigiamus pokyčius įstaigoje;
 • mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • laisvę realizuoti savo idėjas įstaigos veiklos tobulinimo atžvilgiu;
 • aiškią atlygio ir skatinimo sistemą.

Atlyginimo pastovioji dalis:  1245 – 1285 Eur., atskaičius mokesčius (koeficientas 11,7 – 11,81)

Adresas : Pašto g.10, Grigiškės, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2021-08-10
Skelbimas galioja iki : 2021-11-29
Kontaktinė informacija :

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, Tel. (85) 211 2593

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams