Dėl leidimo dirbti kitą darbą

 • Valstybės tarnautojas prašymą pateikia jį į pareigas priimančiam asmeniui:
  • kai jis ketina pagal darbo sutartį įsidarbinti įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (toliau – įmonė), nepaisant jos nuosavybės ir teisinės formos, rūšies ir veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą;
  • ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai asmuo, dirbantis ir ketinantis toliau dirbti įmonėje pagal darbo sutartį, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas.

  Prašymą valstybės tarnautojas turi pildyti per DVS „Avilys“, pasirenkant šabloną „Prašymas leisti dirbti kitą darbą“ (registras A162V, byla – 3.4.68E-AD14, gavėjas – Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius). Teksto laukelyje prašoma leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir nurodoma žemiau pateikta informacija ir pridedami dokumentai. Prašymas turi būti pateiktas tiesioginiam vadovui vizuoti.

  Prašyme nurodoma:

  • įmonė, kurioje valstybės tarnautojas dirba ar ketina įsidarbinti pagal darbo sutartį;
  • jos teisinė forma;
  • rūšis;
  • veiklos pobūdis;
  • tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas, kurį valstybės tarnautojas dirba ar ketina dirbti, ir pareigos, kurias jis eina ar ketina eiti;
  • valstybės tarnautojo patvirtinimas, kad nebus pažeistos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios darbo ir poilsio laiką.

  Prie prašymo pridedama:

  • įmonės, kurioje valstybės tarnautojas dirba ar ketina įsidarbinti pagal darbo sutartį, vadovo ar jo įgalioto asmens išduota pažyma apie funkcijas, kurias valstybės tarnautojas atlieka ar atliktų joje įsidarbinęs, taip pat darbo laiko pradžią ir pabaigą.
 • Prašymą nagrinėja Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir tarybos sekretoriato valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo komisija, kuri teikia rekomendacinio pobūdžio motyvuotus pasiūlymus valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui.
 • Prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
 • Sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Nuostatos dėl leidimo dirbti kitą darbą netaikomos darbuotojams, kurie Savivaldybėje dirba pagal darbo sutartį. 

  Valstybės tarnautojų teisė dirbti kitą darbą reglamentuota:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius