Dovanų politika

Dovana – bet kuris materialinę ir nematerialinę vertę turintis daiktas, paslauga, pramogos, vaišės, paskatinimas ar kita nauda, veltui ar už nerealiai mažą atlygį siūloma ar suteikiama asmeniui, dirbančiam Vilniaus miesto savivaldybėje, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo sprendimams, veiksmams ar neveikimui.

 

 

Kyšis niekada negali būti dovana,
o dovana kyšiu gali būti…

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikosi padorumo principo – vykdydami jiems pavestas funkcijas, nepriima dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, galinčių daryti įtaką, kai jis atlieka savo pareigas.

 


Teisinis Dovanų priėmimo valstybinėje tarnyboje reglamentavimas


Valstybės tarnybos įstatymas
(taikomas valstybės tarnautojams)

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (3 str. 1 d. 9 p.).

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
(taikomas valstybės tarnautojams ir darbuotojams)

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis (13 str. 1 d.).
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui leidžiama priimti tik dovanas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais, jeigu dovanos vertė ne didesnė negu 150 eurų (13 str. 2 d.).
  • Jeigu leidžiamos priimti dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe (13 str. 3 d.).

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-397 patvirtintos
Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės
(taikomos visiems asmenims, dirbantiems Vilniaus miesto savivaldybėje)

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali prašyti ar priimti dovanų iš asmenų, siekiančių tam tikrų veiksmų, turinčių bet kokių reikalų su Vilniaus miesto savivaldybe ar jos institucijomis (12.7 p.).
  • Galima priimti tik tokias nereikšmingos vertės dovanas, kurios pasiūlytos įprastai bendradarbiaujant ir kurių negalima būtų atsisakyti nesukeliant priešiškumo ar neįžeidžiant (12.7 p.). Tokiu atveju dovaną siūlytina padėti tokioje vietoje, kad ja galėtų laisvai pasinaudoti ir kiti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai.
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs pasiūlymą priimti kyšį, privalo aiškiai pareikšti ir savo elgesiu parodyti interesantui, kad netoleruoja jokių nepagrįstų atlygių ir dovanų (13.3 p.).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 40-169/20 patvirtintas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas

(taikomas visiems asmenims, dirbantiems Vilniaus miesto savivaldybėje)

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs dovaną pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, ar gavęs reprezentacinę dovaną, kai tokios dovanos vertė viršija 150 eurų (jeigu tiksli vertė yra žinoma) arba tikėtina, kad galėtų viršyti 150 eurų (jeigu tiksli vertė nežinoma), per 5 darbo dienas apie tai elektroniniu paštu informuoja tiesioginį vadovą ir Aprūpinimo ir transporto skyrių (5 p.).
  • Reprezentacinės dovanos su valstybės ar kitokia simbolika (kalendoriai, knygos, kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai) ir nedidelės vertės dovanos (raktų pakabukai, rašymo priemonės, užrašų knygelės, kepuraitės, marškinėliai, puodeliai, gairelės, maisto produktai ir kt.), kurių vertė, jas gavusiojo darbuotojo nuomone, akivaizdžiai mažesnė nei 150 eurų, vertinti neperduodamos (6 p.).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 40-180/20 sudaryta
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų vertinimo komisija


 

Jei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui.

Lietuvos Respublikos teisės aktai draudžia bet kokio pobūdžio dovanas, paslaugas, padėkas ar svetingumo išraiškas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, jei jie susiję su darbuotojo einamomis pareigomis.

Tokio pobūdžio naudos teikimas ir priėmimas nepriklausomai nuo naudos vertės yra laikomas neteisėta veika ir užtraukia drausminę, administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.

Atsidėkojant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui pakanka gero žodžio.

Ačiū