Interesų konfliktų valdymas Vilniaus miesto savivaldybėje

Informacija atnaujinta: 2024-06-14

 

ATMINTINĖ APIE VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMĄ

 

Deklaruojantys asmenys privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra.

Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Siekiant užtikrinti interesų konfliktų prevenciją, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje patvirtinta:

 

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, šiuo metu priimta 4 biudžetinių, 4  viešųjų, 54 švietimo įstaigų vadovų, 1 Savivaldybės įmonės valdybos nario ir 2 valstybės tarnautojo nusišalinimai.

Pagrindiniai nusišalinimo pagrindai – artimų asmenų darbas vadovaujamoje įstaigoje, vadovo ar jam artimų asmenų darbas kitose darbovietėje.

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje paskirta Atitikties pareigūnė (Organizacijos vystymo grupės vyresnioji patarėja korupcijos prevencijos klausimais Giedrė Ūdraitė), kuri atsakinga už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais, interesų konfliktų prevenciją.


DUK dėl viešųjų ir privačių interesų konfliktų ir jų valdymo

 

Privačių interesų deklaraciją privalo pateikti šie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai:

 1. Administracijos direktorius.
 2. Administracijos vyriausiasis patarėjas.
 3. Administracijos vyresnysis patarėjas.
 4. Administracijos patarėjas (valstybės tarnautojas).
 5. Administracijos vyriausiasis specialistas.
 6. Grupės vadovas.
 7. Grupės vyresnysis patarėjas.
 8. Grupės patarėjas.
 9. Grupės vyriausiasis specialistas.
 10. Skyriaus vedėjas.
 11. Skyriaus vedėjo pavaduotojas.
 12. Skyriaus vyresnysis patarėjas.
 13. Skyriaus patarėjas (valstybės tarnautojas).
 14. Skyriaus vyriausiasis specialistas.
 15. Poskyrio vedėjas (vadovas).
 16. Poskyrio patarėjas (valstybės tarnautojas).
 17. Poskyrio vyriausiasis specialistas.
 18. Poskyrio vyresnysis specialistas (valstybės tarnautojas).
 19. Seniūnas.
 20. Seniūnijos vyriausiasis specialistas.
 21. Viešųjų pirkimų komisijos narys.
 22. Asmuo, paskirtas atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus.
 23. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas.
 24. Viešųjų pirkimų iniciatorius.

 

Privačių interesų deklaraciją privalo pateikti šie Savivaldybėje pareigas einantys asmenys:

 1. Meras.
 2. Vicemeras.
 3. Mero patarėjas.
 4. Mero padėjėjas.
 5. Tarybos posėdžių sekretorius.

 

Papildomas pareigų, kurias Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje einantys pagal darbo sutartis dirbantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Artimi asmenys tai deklaruojančio asmens ir jo antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka):

 • tėvai (įtėviai) ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai);
 • vaikai (įvaikiai) ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai);
 • broliai (įbroliai) / seserys (įseserės) ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai);
 • seneliai ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai);
 • vaikaičiai ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai).

Interesų konfliktas tai situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

SPRENDIMAS + PRIVATUS INTERESAS = INTERESŲ KONFLIKTAS

SPRENDIMAS + PRIVATUS INTERESAS + VEIKA = ĮSTATYMO PAŽEIDIMAS

Privatūs interesai tai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Viešieji interesai tai visuomenės suinteresuotumas, kad deklaruojantys asmenys visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Privatus interesas gali būti susijęs su deklaruojančio asmens:

 • papildomu darbu;
 • nuosavu verslu ar individualia veikla;
 • artimo asmens darbu verslu ar individualia veikla;
 • juridiniais asmenims, kurių dalyvis ar narys yra deklaruojantis asmuo ar jam artimi asmenys;
 • ryšiais su kitais asmenimis, su kuriais sieja finansiniai ar kitokie privataus pobūdžio ryšiai.
 • jeigu nagrinėjant konkretų klausimą, skundą, pranešimą matote, kad yra interesų konflikto grėsmė, informuokite tiesioginį vadovą, kuris įvertinęs jūsų motyvus užduotį/pavedimą suformuluos kitam padalinio darbuotojui;
 • svarbiais ar nuolatinio, daugkartinio pobūdžio atvejais, kuomet tam tikra situacija kelia ir gali kelti interesų konfliktą, rekomenduojame pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui apie interesų konfliktą ir pareikšti apie nusišalinimą;
 • nedalyvauti jokioje procedūroje;
 • privačių interesų deklaracijoje nurodyti aplinkybes, keliančias interesų konfliktą.

Valstybės tarnautojo(-os) papildomas darbas gali būti derinamas su jo (jos) papildomu darbu tik jei tokia papildoma veikla nesukelia interesų konflikto, nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti privačiais interesais,  taip pat jeigu tai nėra darbas ar kita veikla tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos.

Reali interesų derinimo pažeidimo grėsmė šiuo atveju galėtų kilti, jeigu valstybės tarnautojas(-a):

 • eidamas(-a) tarnybines pareigas asmeniškai dalyvautų rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su papildomu darbu (veikla);
 • galėtų naudotis savo pareigomis, siekdamas(-a) paveikti pavaldinių ar kolegų priimamus (rengiamus) sprendimus, susijusius su papildomu darbu (veikla);
 • turėtų galimybę ne tarnybinei veiklai nekontroliuojamai naudotis viešai neskelbiama informacija, naudinga papildomam darbui (veiklai) arba su tuo susijusia.

Dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su artimo asmens darboviete (jei jie tiesiogiai sietini su jo ar jos privačiais interesais), vertintinas kaip interesų konfliktas. Vykdydamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytą pareigą nusišalinti, deklaruojantis asmuo privalo informuoti apie interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant tokį sprendimą.

Rekomenduojame artimais giminystės ryšiais susijusiems Savivaldybės administracijos tarnautojams ar darbuotojams kreiptis į Administracijos direktorių ir paprašyti rašytinių išankstinių rekomendacijų, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo privalo nusišalinti.

Jeigu privačius interesus deklaruojančiam asmeniui atsirastų būtinybė dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, susijusį su jam artimu asmeniu, jis privalėtų informuoti Administracijos direktorių apie interesų konfliktą, nusišalinti ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl artimų asmenų.

Jeigu Savivaldybės administracijoje artimus asmenis sieja kontrolės ar pavaldumo santykiai (pvz. deklaruojantis asmuo privalo kontroliuoti artimo asmens veiklos funkcijas, rezultatus), tokiu atveju kyla nuolatinio interesų konflikto grėsmė.

Artimi asmenys negali būti tiesioginio vadovo ir pavaldinio santykiuose.

Privačių interesų deklaracijas privalo pateikti Savivaldybei pavaldžių viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat asmenys, įstaigos/ įmonės vadovo įsakymu paskirti dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (t. y. viešojo pirkimo komisijos pirmininkas; viešojo pirkimo komisijos narys; asmuo, paskirtas atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus; viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis ekspertas; viešojo pirkimo iniciatorius).

Įstaigos vadovo įsakymu turi būti patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Interesų konfliktas tai situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

SPRENDIMAS + PRIVATUS INTERESAS = INTERESŲ KONFLIKTAS

SPRENDIMAS + PRIVATUS INTERESAS + VEIKA = ĮSTATYMO PAŽEIDIMAS

Artimi asmenys tai deklaruojančio asmens ir jo antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka):

 • tėvai (įtėviai) ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai);
 • vaikai (įvaikiai) ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai);
 • broliai (įbroliai) / seserys (įseserės) ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai);
 • seneliai ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai);
 • vaikaičiai ir jų antrosios pusės (sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai).

Privatus interesas gali būti susijęs su deklaruojančio asmens:

 • papildomu darbu;
 • nuosavu verslu ar individualia veikla;
 • artimo asmens darbu verslu ar individualia veikla;
 • juridiniais asmenims, kurių dalyvis ar narys yra deklaruojantis asmuo ar jam artimi asmenys;
 • ryšiais su kitais asmenimis, su kuriais sieja finansiniai ar kitokie privataus pobūdžio ryšiai.
 • pranešti Savivaldybės merui ir Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui apie interesų konfliktą ir pareikšti apie nusišalinimą;
 • privačių interesų deklaracijoje nurodyti aplinkybes, keliančias interesų konfliktą.

Įdarbinti artimo asmens negalima. Tokiu atveju privaloma raštu informuoti Savivaldybės merą apie poreikį į tam tikras pareigas įdarbinti artimą asmenį ir pareikšti apie nusišalinimą nuo įdarbinimo ir personalo valdymo funkcijų artimo asmens atžvilgiu.

Savivaldybės meras, gavęs pranešimą, įvertins visas aplinkybes ir priims sprendimą „(ne)priimti nusišalinimą“. Jeigu bus priimtas sprendimas priimti nusišalinimą, Savivaldybės meras paves Įstaigos vadovui pavesti kitam tos įstaigos darbuotojui priimti į darbą vadovui artimą asmenį ir vykdyti personalo valdymo funkcijas jo atžvilgiu.

Tokiu atveju raštu informuoti Savivaldybės merą apie nusišalinimą nuo personalo valdymo funkcijų artimo asmens atžvilgiu.

Tokiu atveju, Savivaldybės meras, gavęs pranešimą, įvertins visas aplinkybes ir priims sprendimą „(ne)priimti nusišalinimą“. Jeigu bus priimtas sprendimas priimti nusišalinimą, Savivaldybės meras paves Įstaigos vadovui pavesti kitam tos įstaigos darbuotojui vykdyti personalo valdymo funkcijas vadovui artimo asmens atžvilgiu.

Tokia įstaigos vadovo veikla atitinka visus interesų konflikto požymius: tai yra konkretus asmeninis suinteresuotumas artimo asmens atžvilgiu ir dalyvavimas dėl einamų pareigų priimant sprendimą dėl šio artimo asmens. Šiuo atveju vadovui privalu nusišalinti nuo jam interesų konfliktą keliančių (su artimu asmeniu susijusių) funkcijų atlikimo.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, deklaruojantis asmuo privalo nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su juo pačiu ar jam artimais asmenimis. Draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, galintį sukelti viešųjų ir deklaruojančio asmens privačių interesų konfliktą.


Kilus klausimams, kreipkitės į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Organizacijos vystymo grupės specialistus korupcijos prevencijos klausimais arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Atitikties pareigūnę (Organizacijos vystymo grupės vyresniąją patarėją korupcijos prevencijos klausimais Giedrę Ūdraitę).

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė (korupcijos prevencijos klausimai)
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius