Privačių interesų deklaravimas

Informacija atnaujinta: 2024-04-22

 

ATMINTINĖ APIE PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMĄ

 

DUK dėl privačių interesų deklaravimo

Deklaruojančio asmens statusą turintys Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Privatūs interesai tai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys tai deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

 1. Privačių interesų deklaraciją privalo pateikti šie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai:

  1. Administracijos direktorius.
  2. Administracijos vyriausiasis patarėjas.
  3. Administracijos vyresnysis patarėjas.
  4. Administracijos patarėjas (valstybės tarnautojas).
  5. Administracijos vyriausiasis specialistas.
  6. Grupės vadovas.
  7. Grupės vyresnysis patarėjas.
  8. Grupės patarėjas.
  9. Grupės vyriausiasis specialistas.
  10. Skyriaus vedėjas.
  11. Skyriaus vedėjo pavaduotojas.
  12. Skyriaus vyresnysis patarėjas.
  13. Skyriaus patarėjas (valstybės tarnautojas).
  14. Skyriaus vyriausiasis specialistas.
  15. Poskyrio vedėjas (vadovas).
  16. Poskyrio patarėjas (valstybės tarnautojas).
  17. Poskyrio vyriausiasis specialistas.
  18. Poskyrio vyresnysis specialistas (valstybės tarnautojas).
  19. Seniūnas.
  20. Seniūnijos vyriausiasis specialistas.
  21. Viešųjų pirkimų komisijos narys.
  22. Asmuo, paskirtas atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus.
  23. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas.
  24. Viešųjų pirkimų iniciatorius.

   

  Privačių interesų deklaraciją privalo pateikti šie Savivaldybėje pareigas einantys asmenys:

  1. Meras.
  2. Vicemeras.
  3. Mero patarėjas.
  4. Mero padėjėjas.
  5. Tarybos posėdžių sekretorius.

   

  Privačių interesų deklaraciją privalo pateikti  Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis dirbantys asmenys, kurių pareigybės nurodytos Papildomame pareigų sąraše.

  Aktualūs teisės aktai:

 2. Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

  Jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų, pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys ar privatūs interesai, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją.

 3. Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto tinklalapio https://www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

  Nuoroda prisijungimui – https://pinreg.vtek.lt/app/

 4. Daugiau nei vienas pareigas toje pačioje įstaigoje einantis asmuo privačių interesų deklaracijoje privalo nurodyti visas toje įstaigoje einamas pareigas, t. y. PINREG sistemoje pasirenkant abu deklaravimo pagrindus (dėl einamųjų atitinkamų pareigų viešajame sektoriuje ir dalyvavimo pirkimų procedūrose).

 5. Pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal kitus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deklaruotinus duomenis.

  Pabrėžtina: pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

 6. Privalu nurodyti visas savo darbovietes ir jose einamas pareigas. Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, deklaruojantis asmuo turi nurodyti ne tik darbovietes, dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, bet ir kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas (6 straipsnio 1 dalis).

  Taip pat privalu deklaracijoje nurodyti ir tokius savo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenis.

 7. Paskirtam eiti pareigas (įskaitant ir laikinas) asmeniui atsiranda pareiga deklaruoti privačius interesus ar papildyti deklaraciją naujais duomenimis.

  Deklaruojantis asmuo šią pareigą turi įvykdyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Duomenys turi būti aktualūs privačių interesų deklaracijos pildymo momentu. Taigi, pvz. jei asmens pavadavimas truko 10 dienų, deklaravimo terminas pavadavimo pabaigoje dar nepasibaigęs, todėl reikalauti iš asmens deklaruoti privačius interesus anksčiau, nei tai nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nėra pagrindo.

  Kita vertus, jei pavadavimas trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų ir asmuo per minėtąjį terminą nepateikia (nepapildo) privačių interesų deklaracijos, jis nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytos pareigos.

 8. Gavus žinutę, reikia įvertinti, ar yra reikalinga patikslinti Jūsų privačių interesų deklaracijoje nurodytus žinutėje įvardintus duomenis

 9. Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti:

  • dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos;

  • dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos. Pažymėtina, kad nurodytini tie ryšiai su juridiniais ar fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurie yra deklaruojančiojo asmens privačiu interesu – t. y., jei deklaruojančiajam asmeniui, atliekant tarnybines pareigas, gali tekti dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su nurodytina sandorio šalimi.

  • dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose – turi būti nurodyti duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl deklaruojančiojo asmens ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose.

  • dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų.

 10. Visais privačių interesų deklaracijų klausimais galite kreiptis į Organizacijos vystymo grupės specialistus korupcijos prevencijos klausimais arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Atitikties pareigūnę (Organizacijos vystymo grupės vyresniąją patarėją korupcijos prevencijos klausimais Giedrę Ūdraitę).


Privačius interesus galite deklaruoti čia: PINREG – privačių interesų registras

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė (korupcijos prevencijos klausimai)
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius