Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacija atnaujinta: 2024-02-01


DUK dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas, siekiant nustatyti numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnis nustato, kad viešojo administravimo subjektas, rengiantis norminio teisės akto projektą, Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu teisės aktu numatoma reguliuoti tam tikrus visuomeninius santykius.

 1. Savivaldybėje atliekamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais tvirtinamų norminių teisės aktų projektų (t. y. taisyklių, tvarkų, aprašų ir pan.) antikorupcinis vertinimas.

  Norminis administracinis aktas – viešojo administravimo subjekto priimtas daugkartinio taikymo teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei.

  • Teisės akto projekto rengėjas trumpu tarnybiniu raštu per DVS „Avilys“ siunčia gavėjui – Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės vadovei Giedrei Ūdraitei prašymą atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą (prašyme nurodyti vertinamo dokumento DVS „Avilys“ laikinąjį numerį). Tarnybinis raštas turi būti susietas su vertinimui pateiktu teisės akto projektu ir teisės akto projekto lydimaisiais dokumentais.
  • Teisės akto projekto rengėjas užtikrina, kad Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma būtų susieta su įvertintu teisės akto projektu ir paskelbta Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
  • Nepamirškite į vertinamo teisės akto projekto derintojų sąrašą įtraukti Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės vadovę Giedrę Ūdraitę.
 2. Bendruoju atveju vertinimui nustatomas ne trumpesnis negu 5 darbo dienų terminas.

  Ne ilgesnis negu 3 darbo dienų terminas nustatomas tik tuo atveju, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių teisės aktas turi būti priimtas nedelsiant ir jis nėra didelės (10 ar daugiau puslapių) apimties ir (ar) sudėtingas (nustatantis naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantis).

  Antikorupcinis vertinimas atliekamas, vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5fb2df0b02311e39a619f61bf81ad0a/asr), nustatytais terminais.

 3. Vertinimas atliekamas Savivaldybėje rengiamų norminių teisės aktų projektų, atitinkančių bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, taip pat Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuoroda:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr
 4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr)

  Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 11) (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5fb2df0b02311e39a619f61bf81ad0a/asr)

  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės veiklos reglamentas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2499/23 (Darbo grupės veiklos reglamentas).

 5. Savivaldybėje rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės narys (vertintojas). Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės sudėtis patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2499/23 (Darbo grupės sudėtis).
 6. Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas įforminamas, užpildant Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse nustatytos formos Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą, kurią pasirašo teisės akto projekto vertintojas.

  Tuo atveju, jeigu pastabų dėl teisės akto projekto nėra, pažymą pasirašo tik vertintojas ir perduoda ją per DVS „Avilys“ teisės akto projekto tiesioginiam rengėjui susipažinti ir susieti su vertintu teisės akto projektu.

  Tuo atveju, jeigu vertintojas nustato teisės akto projekto trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai, vertintojas informuoja teisės akto projekto tiesioginį rengėją el. paštu, pateikdamas pastabas ir pasiūlymus atitinkamoje pažymos skiltyje. Teisės akto projekto tiesioginio rengėjo užpildyta pažyma kartu su pataisytu teisės akto projektu pateikiama vertintojui el. paštu, kurią vertintojas įkelia į DVS „Avilys“. Vertintojo ir rengėjo pasirašyta pažyma užregistruojama ir susiejama su vertintu teisės akto projektu.


Antikorupcinio vertinimo pažymos (AVP)

(dokumentai atsisiųsti)


2024 m. »

2023 m. »

2022 m. »

2021 m. »

2020 m. »

2019 m. »

2018 m. »

2016–2017 m. »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė (korupcijos prevencijos klausimai)
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius