Afrikinis kiaulių maras

Afrikinis kiaulių maras (AKM) – ypač pavojinga užkrečiamoji virusinė kiaulių liga. Gydymo nuo afrikinio kiaulių maro nėra, sergantys šernai ar kiaulės yra naikinami. Afrikinio kiaulių maro virusas plinta žaibiškai, nepriklausomai nuo metų laiko, kiaulių amžiaus ar veislės. Jis atsparus aplinkos veiksniams, karščiui ir šalčiui. Daugiau informacijos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje http://vmvt.lt/naujienos/informacija-apie-afrikini-kiauliu-mara-0

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. B1-806 “Dėl Afrikinio kiaulių maro prevencijos ir padarinių šalinimo”:

 1. supažindina savivaldybės teritorijoje gyvenančius kiaulių laikytojus su pareiga teisės aktų nustatyta tvarka registruoti, ženklinti ir deklaruoti kiaules, laikantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-105 redakcija) nuostatų.

  Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418740&p_tr2=2

 2. informuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančius kiaulių laikytojus apie pareigą laikytis Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo B1-372 redakcija)

  Biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1027697&p_tr2=2

 3. informuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančius kiaulių laikytojus apie pareigą nedelsiant pranešti aptarnaujančiam privačiam veterinarijos gydytojui ar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui įtarus ligą ar apie nugaišusias kiaules. Taip pat prašome informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį visą parą veikiančia nemokama telefono linija 8 800 40 403 apie rastas šernų gaišenas.
 4. informuoja, kad už Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos reikalavimus, pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 109 straipsnį.

Informaciją apie taikomas Afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemones, nurodytas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-939 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių“, galite rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0646cf5060f711e4bf45e0caf7d247ff