Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos priemonių (sirenų) įrengimo reikalavimai

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos priemonių (sirenų) įrengimo reikalavimai (toliau – reikalavimai) numatomi specialiuosiuose architektūros reikalavimuose, išduodamuose Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje naujai projektuojamų arba rekonstruojamų pastatų ar pastatų grupių, kurių bendrasis plotas yra 5000 kv. m ir daugiau (skaičiuojant visus sklype numatomus pastatus) ir kurie 1 km ir didesniu atstumu yra nutolę nuo Savivaldybės teritorijoje įrengtų sirenų vietų, projektams rengti.

SIRENŲ ĮRENGIMUI KELIAMI REIKALAVIMAI

 1. Savivaldybės teritorijoje įrengiamos sirenos turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. sirenos ir visos jų ir (ar) jų funkcionalumo suderinimui naudojamos medžiagos ir jų sudedamosios dalys turi būti naujos;

2.2. sirenų funkcionalumas turi derėti su Savivaldybės administracijos turimos „Digitex CZK/IP WAVE“ arba LRS 145 programinės įrangos funkcionalumu. Jei sirenų funkcionalumas negali būti suderintas su vienos iš Savivaldybės administracijos turimų programinių įrangų funkcionalumu, sirenos Savivaldybės administracijai perduodamos kartu su jų funkcionalumui užtikrinti reikalinga programine įranga (perdavimo metu esančia naujausia programinės įrangos versija), kuri turi būti tinkama integruoti į Savivaldybės administracijos turimą sirenų valdymo pultą;

2.3. sirenos turi turėti galimybę būti įjungiamos 3 minučių trukmės kaukimo 400–800 Hz dažnio garsiniu signalu, kurį sudaro garsas (9±1 sekundė) ir pauzė (6±1 sekundė);

2.4. sirenos turi turėti galimybę transliuoti jų valdymo blokuose iš anksto įrašytus garso ir balso pranešimus;

2.5. sirenos turi turėti galimybę transliuoti iš sirenų valdymo pulto gaunamą tiesiogiai skelbimą balso pranešimą;

2.6. sirenos turi turėti autonominius maitinimo šaltinius, kurie nutrūkus elektros energijos tiekimui, privalo užtikrinti sirenos veikimą ne mažiau kaip 7 paras ir galimybę perduoti ne mažiau kaip tris įspėjamuosius garsinius signalus (kiekvieno trukmė 3 minutės) ir tris įspėjamuosius balsu skelbiamus signalus (kiekvieno trukmė ne trumpesnė kaip 1,5 minutės);

2.7. sirenų garsinio ir balsu skelbiamo signalo garso lygis 30 m spinduliu nuo sirenų įrengimo vietos privalo būti ne mažesnis kaip 114,5 dB(A);

2.8. temperatūros toleravimas nuo -35°C iki +50°C (esant 95 proc. santykinei drėgmei, nuo -25°C iki +55°C);

2.9. sirenų valdymo blokas turi turėti ne žemesnę nei IP65 (arba lygiavertę) apsaugos klasę;

2.10. sirenos turi turėti galimybę jų būklę patikrinti tyliuoju testavimo režimu;

2.11. kartu su sirenomis turi būti pateikiamos kiekvienai sirenai skirtos skaitmeninės radijo ryšio stotelės „Motorola DM4400“;

2.12. sirenos turi atitikti Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, ir Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimus ;

2.13. sirenos turi turėti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją.

 1. 1 punkte nustatytus kriterijus atitinkančių objektų statytojai (užsakovai) užtikrina, kad:

3.1. įrengiamos sirenos atitiktų 2 punkto reikalavimus;

3.2. sirenų atitiktis 2.7 papunkčio reikalavimui būtų patvirtinta nepriklausomo paslaugų tiekėjo atliktu sirenų garso lygio matavimo testu;

3.3. kartu su sirenomis Savivaldybės administracijai būtų perduodamos 2 ir 3 punktų reikalavimams užtikrinti reikalingos medžiagos ir priemonės;

3.4. sirenos būtų sumontuojamos ir jų bei jų valdymo blokų funkcionalumas suderinamas su vienos iš 2.2 papunktyje nurodytų programinių įrangų funkcionalumu. Jei sirenų funkcionalumas užtikrinamas su kita negu Savivaldybės administracijos turima programine įranga, ši programinė įranga integruojama į sirenų valdymą pultą;

3.5. sirenos prijungtos prie elektros tinklo ir autonominio elektros energijos šaltinio;

3.6. sirenos įrengtos ant pastato stogo arba kitos stacionarios konstrukcijos;

3.7. sirenos būtų pritaikytos veikti Savivaldybės administracijos naudojamame 164,9250 MHz radijo dažnyje;

3.8. sirenos būtų integruojamos į Savivaldybės administracijos turimą gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą.

 1. 1 punkte nurodytus kriterijus atitinkančių objektų statytojai (užsakovai) iki objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo procedūros pradžios informuoja Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrių apie sirenų įrengimą ir integravimą į Savivaldybės administracijos turimą gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą.
 2. Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius, suderinęs su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, parenka įrengtų sirenų garso lygio matavimo datą, laiką, trukmę ir apie tai informuoja objekto statytoją (užsakovą).
 3. Organizacinius sirenų integracijos į Savivaldybės administracijos turimą gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą klausimus sprendžia, taip pat įrengtas sirenas garso lygio matavimo metu įjungia Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius.
 4. 1 punkte nurodytus kriterijus atitinkančių objektų statytojai (užsakovai) iki objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo procedūros pradžios Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriui pateikia visą su sirenų įrengimu ir jų funkcionalumo užtikrinimu susijusią informaciją ir dokumentus ir vykdo jo nurodymus tinkamam sirenų įrengimui ir jų funkcionalumui užtikrinti.
 5. Įrengtų sirenų atitiktis reikalavimams patvirtinama Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriaus atsakingo darbuotojo ir objekto statytojo (užsakovo) arba jo įgalioto atsakingo asmens pasirašytu sirenų atitikties joms keliamiems reikalavimams aktu (toliau – aktas), kuris surašomas gavus visus sirenų atitiktį reikalavimams patvirtinančius dokumentus, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sirenų garso lygio matavimo dienos (akto forma pridedama).
 6. Jei akto surašymo metu pateikiamos rekomendacijos nustatytiems trūkumams pašalinti, rekomendacijos privalo būti įgyvendinamos per Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriaus siūlomą terminą, bet ne vėliau kaip iki prašymo gauti statybos užbaigimo aktą pateikimo dienos.
 7. Per 10 darbo dienų nuo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, objekto statytojai (užsakovai) įrengtas sirenas ir visas jų funkcionalumui užtikrinti reikalingas priemones Savivaldybės administracijai neatlygintinai perleidžia ar suteikia teisę naudotis neatlygintinai panaudos pagrindais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Techninėms perspėjimo sistemos priemonėms keliamų reikalavimų apraše, patvirtintame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu 1-229 „Dėl Techninėms perspėjimo sistemos priemonėms keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisė aktuose vartojamas sąvokas. Pasikeitus minimiems teisės aktams, taikomos aktualios šių teisės aktų redakcijos.
 2. Reikalavimų nuostatos netaikomos Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimu būdu įsigyjamoms sirenoms.

_____________________