Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) eiga

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (toliau – Programa) gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (trijų ir daugiau butų gyvenamieji namai), kurių visas naudingasis plotas, didžioji dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos, bet juose gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų. Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal techninius statybos normatyvus, galiojusius iki 1993 metų.

Sprendimo dėl daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) iniciatoriais gali būti daugiabučio namo gyventojai, bendrijos pirmininkas (jeigu daugiabučiame name yra įsteigta bendrija) arba bendrojo naudojimo objektų administratorius (toliau – Administratorius).

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu „sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Jeigu daugiabučio namo atnaujinimui pritaria daugiau kaip 50 procentų butų ir kitų patalpų savininkų, priimamas ir protokolu įtvirtinamas sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant gauti paskolą, finansinės institucijos ją suteiks tik jeigu namo atnaujinimui bus pritarę ne mažiau kaip 55 procentai butų ir kitų patalpų savininkų.

Pažymėtina, kad savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ 2019 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1915 pavesta atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose priimant sprendimus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose priimant sprendimus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ir darbotvarkės klausimais dėl dalyvavimo daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) programoje balsuoti „už“, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo (jei svarstyti pateikiama keli namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano variantai) balsuoti savo nuožiūra, atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės interesus, ir dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų balsuoti „už“.

Daugiabučio namo, kuriame yra įsteigta daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija (toliau – Bendrija), butų ir kitų patalpų savininkai sprendimus dėl pastato atnaujinimo, lėšų šiam tikslui kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priima visų to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, vadovaujantis 1995 m. vasario 21 d. Nr. I-798 Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu.

Administratorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų“ 4.8. punktu teikia patalpų savininkams pasiūlymus dėl energiją taupančių priemonių įgyvendinimo ir šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo atnaujinimo.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratoriumi (toliau – Projekto administratorius) gali būti namo bendrijos pirmininkas ar įgaliotas asmuo, pasirinkta įmonė. Gyventojų įgaliotas asmuo gali kreiptis į viešąją įstaigą „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Įstaiga) ir pavedimo sutarties pagrindu paskirti Įstaigą Projekto administratoriumi.

Butų ir kitų patalpų savininkams pritarus daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui) yra ruošiamas daugiabučio namo Energinio naudingumo sertifikatas ir Investicijų planas.

Investicijų planas, kaip nurodyta 1992 m balandžio 7 d. Nr. I-2455 Lietuvos Respublikos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme – daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalis, kurioje pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos kitoms atnaujinimo projekto dalims parengti. Investicijų planas rengiamas vadovaujantis 2019 m. lapkričio 10 d.  Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-677 patvirtintu Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu.

Parengtas Investicijų planas teikiamas viešam gyventojų aptarimui. Pakoregavus Investicijų planą pagal butų ir kitų patalpų savininkų išsakytas pastabas, organizuojamas gyventojų susirinkimas, kuriame Investicijų planas tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos balsais.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu paskelbus kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Investicijų planas kartu su kitais dokumentais (kaip nurodyta kvietime) teikiamas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) įvertinti.

Agentūra vertina ar daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) bus vykdomas pagal namų atnaujinimo programą ir ar jį atnaujinant būtų teikiama parama.

2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-267 patvirtintas „Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas“  (toliau – Aprašas) nustato paraiškų daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, teikimo, jų vertinimo ir atrankos tvarką.

Paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą (toliau – Paraiška) – Programos įgyvendinimą administruojančios Agentūros nurodytos formos dokumentas, kurį pasirašo ir teikia paraiškos teikėjas su pridedamu: daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu, esamos būklės pastato energinio naudingumo sertifikatu, Nekilnojamojo turto registro išrašu ir kitais kvietime nurodytais dokumentais.

Paraiškos teikėjas – daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, arba savivaldybės administracija.

Kaip nurodyta Aprašo 10 punkte – Paraiškas vertina ir jų atranką pagal kvietime nustatytas sąlygas vykdo Agentūra. Pagal aprašo 11 punktą Vertinant Paraišką ir kartu su ja pateiktą investicijų planą bei kitus dokumentus, tikrinama ar paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Programos, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, 2015 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-107 patvirtinto Investicijų plano rengimo tvarkos aprašo reikalavimus ir kvietime nustatytas sąlygas.

Pagal Aprašo 14 punktą pasibaigus paraiškų teikimo terminui, jeigu kvietime nenustatyta kitaip, Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus ir sąlygas atitinkančios paraiškos reitinguojamos pagal kvietime nustatytus paraiškų atrankos kriterijus ir, atsižvelgus į kvietime nurodytą kvietimo lėšų sumą, sudaromas einamaisiais metais finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas.

Finansuojamų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašai pateikiami Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra internetiniame puslapyje – https://modernizuok.apva.lt/veiklos-sritys/administruojamos-programos/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/102/?c-44