Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Aktualūs kvietimai:

„Daugiabučių renovacija A klasei“ Nr. DNM-AM-DNAM10 (2023-02)

„Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), skydinė renovacija“ Nr. DNM-AM-DNAM11

    Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtinta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, kurios paskirtis – skatinti daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, savininkus atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kad didėtų energinis jų naudingumas, ir sudaryti sąlygas tai atlikti. Daugiabučiai namai gali būti atnaujinti pagal Vyriausybės arba ją atitinkančią savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-1242 patvirtintą Vilniaus miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą.

Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):

1.1. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas

1.2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas

1.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas

11. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas

2. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas

3. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje

4. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą

5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą

6. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

8. Rūsio perdangos šiltinimas

9. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

10. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)

II. KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

11. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas.

12. Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas.

13. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas).

14. Čiurlių ir (ar) kitų paukščių rūšies reikalavimus atitinkančios dirbtinės lizdavietės.

15. Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas daugiabučiam namui priklausančiose automobilių saugyklose.

 

Pastabos
1. Nurodytos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į namo būklę ir siektiną energijos sutaupymo rezultatą.

2. Jeigu numatoma šiltinti išorines sienas, keisti langus, Projekte turi būti numatyta, kaip derinti pastato šildymo sistemą pagal pakitusį šilumos poreikį ir sutvarkyti patalpų vėdinimą.

3. Projekte turi būti numatyta įrengti pandusą, kad į pastatą galėtų patekti neįgalieji, išskyrus tuos atvejus, kai pandusą įrengti nėra techninių galimybių.

4. Investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms, nurodytoms šio priedo lentelės antrajame skyriuje, neturi viršyti 20 procentų visos investicijų sumos.

 

 

Daugiau informacijos:

  • 2004 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1213 patvirtinta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (atsisiųsti dokumentą)
  • 2013 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1242 patvirtinta Vilniaus miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa (aktuali redakcija 2015 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2243) (atsisiųsti dokumentą)
  • 2013 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nr. 30-1636 patvirtintas Vilniaus miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija  2016 m.gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1075); (atsisiųsti dokumentą)
  • 2019 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1915 „Dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose“ (atsisiųsti dokumentą)
  • 2019 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1949 patvirtinta Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programa (atsisiųsti dokumentą)
  • 2023 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. 1-125 patvirtinta Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2025 metų programa.

 


Daugiau informacijos:

Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas
Nerijus Linkus
Tel. (8 5) 211 2570

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyris
Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Tel.: (8 5) 211 2178, (8 5) 211 2525, (8 5) 211 2570

El. p. savivaldybė@vilnius.lt
www.vilnius.lt

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Panerių g. 20, Vilnius
Tel.(8 5) 250 3408
El. paštas: info@amiestas.lt
www.amiestas.lt