Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Dokumentų pateikimo tvarka

 

INFORMACIJA PAGEIDAUJANTIEMS DALYVAUTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) III ETAPE.

Gerb. Vilniečiai,

Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo 38 paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Atlikus pateiktų dokumentų analizę, 5 daugiabučių namų paraiškos buvo atmestos, nes šiuose namuose buvo nustatyta patalpų, neturinčių savininkų, be to, dokumentai pateikti be parengtų investicijų projektų, ir bendrojo naudojimo objektų valdytojas, pasitaręs kartu su namo butų ir kitų patalpų savininkais, atsisakė teikti papildomus dokumentus, kurie būtini teikiant paraišką vertinti. Vilniaus miesto savivaldybė taip pat atsižvelgė į Kvietime pateiktas rekomendacijas paraiškoms atrinkti, t. y. į daugumos butų ir kitų patalpų savininkų išreikštą pritarimą atnaujinti namą, į tai, ar pasiūlyme nurodytas namas numatomas įtraukti (įtrauktas) į savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas, didžiausią metinį šilumos energijos suvartojimą namuose ir nustatė, kad šiuos reikalavimus atitinka 33 paraiškos iš gautų 38.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir kiti lydimieji teisės aktai nesuteikia Vilniaus miesto savivaldybei teisės nusistatyti paraiškų atrankos tvarką, atrankos kriterijus ir pagal ją vykdyti atranką, todėl 2017 m. vasario 20 d. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai pateiktos 33 daugiabučių namų paraiškos. Daugiabučių namų sąrašas pateiktas žemiau:

 1. Minties g. 24
 2. Filaretų g. 20
 3. Bukčių g. 39
 4. Ozo g. 30
 5. Krokuvos g. 2
 6. Tuskulėnų g. 3
 7. Didlaukio g. 17
 8. Šermukšnių g. 8
 9. Peteliškių g. 4
 10. J. Kairiūkščio g. 9
 11. J. Kairiūkščio g. 11
 12. Žirmūnų g. 112
 13. Birželio 23-osios g. 2
 14. Lazdynų g. 6
 15. Žirmūnų g. 43
 16. Žirmūnų g. 7
 17. Žirmūnų g. 36
 18. Žirmūnų g. 91
 19. Žirmūnų g. 99
 20. Žirmūnų g. 51
 21. Birutės g. 53
 22. Švyturio g. 23
 23. Žirmūnų g. 114
 24. Žirmūnų g. 115
 25. Žirmūnų g. 96
 26. Vytenio g. 27
 27. Smėlio g. 29
 28. S. Stanevičiaus g. 20
 29. Tuskulėnų g. 60
 30. Dūkštų g. 10
 31. M. K. Čiurlionio g. 35
 32. Tuskulėnų g. 25
 33. Filaretų g. 18

Daugiau informacijos apie daugiabučiu namų atnaujinimo (modernizavimo) tvarką galite rasti skiltyje: Finansavimo tvarka.

 

Primename, kad  pagal Programą Lietuvos Respublikos valstybė remia šias priemones:

1.Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

1.1. šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas

1.2. balansinių ventilių ant stovų įrengimas

1.3. vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas

1.4. šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas

1.5. individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose

2. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą

3. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje

4. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą

5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą

6. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

8. Rūsio perdangos šiltinimas

9. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

II. KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

10. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas

11. Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas

Pastabos:

 • Aukščiau nurodytos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į namo būklę ir siektiną energijos sutaupymo rezultatą.
 • Jeigu numatoma šiltinti išorines sienas, keisti langus, Projekte turi būti numatyta, kaip derinti pastato šildymo sistemą pagal pakitusį šilumos poreikį ir sutvarkyti patalpų vėdinimą.
 • Projekte turi būti numatyta įrengti pandusą, kad į pastatą galėtų patekti neįgalieji, išskyrus tuos atvejus, kai pandusą įrengti nėra techninių galimybių.
 • Investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms, nurodytoms šio priedo lentelės antrajame skyriuje, neturi viršyti 20 procentų visos investicijų sumos.

Atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybė kompensuoja tik energetinį efektyvumą didinančias priemones, kitoms atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms suteikiamas ne didesnis kaip 3 proc.  lengvatinis kreditas.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Atkreipiame dėmesį!

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai, turintys teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nedalyvaus susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo arba atsisakys įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ateinantį šildymo sezoną buto ir kitų patalpų savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 %, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, iki įgyvendins daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, bet neilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus.

Informuojame, kad SĮ „Vilniaus miesto būstas“ yra įgaliotas atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose dėl dalyvavimo daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) programoje, priimant sprendimus dėl  Savivaldybei nuosavybes teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai dėl Savivaldybei nuosavybes teise priklausančių negyvenamųjų patalpų.

 

Daugiau informacijos:


Daugiau informacijos:

Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
Energijos efektyvumo poskyrio vyriausioji specialistė
Erika Vilūnaitė-Stankevičienė
(8 5) 211 2501

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
Energijos efektyvumo poskyris
Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Tel.: (8 5) 211 2178, (8 5) 211 2525, (8 5) 211 2501
El. p. savivaldybė@vilnius.lt
www.vilnius.lt

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Panerių g. 20, Vilnius
Tel.(8 5) 250 3408
El. paštas: info@amiestas.lt
www.amiestas.lt