Teisės aktai

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“

Pakeitimai:

2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 213

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) galima bus teikti tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paskelbus kvietimus. 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. 1-1242 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ (2015 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2243 redakcija)


Paraiškų teikimo tvarka

Lietuvuos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl paraiškų atnaujinti (modernizuoti daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“


Investicinio projekto rengimo
tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. vasario 12 d. redakcija, patvirtinta įsakymu Nr. D1-107)

Finansavimo tvarka

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (2014 m. kovo 26 d. redakcija)

Pakeitimai:

2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1505


Gyventojų susirinkimų organizavimas ir balsavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. D1-251 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. spalio 31 d. redakcija, patvirtinta įsakymu Nr. D1-895)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. D1-961 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavedimo sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495