Kaip įsteigti bendriją?

Naudinga informacija Vilniečiams apie daugiabučių namų valdymą (bendrijų steigimas) (lankstinukas atsisiųsti)

Kaip įsteigti namo bendriją?


Iniciatyvinė grupė parengia bendrijos įstatų projektą.Šaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame turi dalyvauti dauguma butų savininkų.Priimamas sprendimas dalyvaujančiųjų dauguma.Bendrijos įstatus tvirtina notaras.


Bendrija įregistruojama Juridinių asmenų registre.

 • Norint steigti bendriją, reikia suburti iniciatyvinę grupę, kurią sudarytų bent 3–5 asmenys.
 • Iniciatyvinė grupė turi parengti bendrijos įstatų projektą pagal nustatytus bendrijos įstatų rengimo reikalavimus.
 • Iki steigiamojo susirinkimo dienos sudaryti pritariančiųjų bendrijai sąrašą, kuriame turi būti: savininkų parašai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, jo išdavimo data.
 • Jei bendriją planuojama steigti daugiabučiame name, kurį prižiūri savivaldybės paskirtas administratoriaus, apie bendrijos steigimą ir steigiamojo susirinkimo datą reikia pranešti administratoriui prieš 30 dienų iki susirinkimo. Administratorius bendrijos steigimo iniciatoriams ne vėliau kaip per 15 dienų pateikia namo bendrojo naudojimo objektų aprašą.
 • Apie organizuojamą steigiamąjį bendrijos susirinkimą, jo datą, vietą ir laiką visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams pranešama ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Kartu pateikiama susirinkimo darbotvarkė ir bendrijos įstatų projektas.
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų savininkų.
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Buto ar kitų patalpų savininkas balsuojant turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą.
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyviai registruojami į sąrašą, kuriame nurodoma: dalyvio vardas ir pavardė ir kita informacija, nurodyta Bendrijų įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Jeigu susirinkimo dalyvis yra įgaliotas savininko atstovas, susirinkimo dalyvių sąraše nurodomas įgaliojimo registracijos numeris ir data. Susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra protokoluojamas. Protokolas parengiamas per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedamas susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinę formą rasite čia.
 • Jeigu steigiamasis susirinkimas numatytu laiku neįvyksta, pakartotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 14 dienų nuo neįvykusio steigiamojo susirinkimo dienos. Daugiau informacijos galite rasti Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų Bendrijų įstatymo 6 straipsnyje.

Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto daugiabučių namų interaktyviuoju žemėlapiu! Jame galite rasti bendrąją informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, teikiamų paslaugų kainas, palyginti jas su kaimyno namu ir kt.


Sprendimas registruoti bendriją priimamas steigiamajame susirinkime.Bendrijos pirmininkas bendrijos įstatus ir kitus steigimo dokumentus pateikia patvirtinti notarui.

Notaro patvirtintus dokumentus bendrijos pirmininkas pateikia Juridinių asmenų registrui, kuris per 20 darbo dienų registruoja bendriją arba praneša apie atsisakymą registruoti, nurodydamas priežastį.

Nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens statusą.

Įregistravus Bendriją prašome informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių, kuris išbrauks daugiabutį namą iš administruojamų namų sąrašo. Prašymo formą galite rasti čia


Administratorius  privalo:

 • per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti su namu susijusios veiklos  ataskaitą savivaldybei, patalpų savininkams ir perimantiems namo valdymą;
 • perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas, pagal Nuostatų 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus, taip pat grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas;
 • perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai;
 • iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas.

Konsultacijas, kaip įsteigti bendriją ir kaip toliau organizuoti namo valdymą bei priežiūrą, nemokamai teikia Savivaldybės atrinkta Advokatų profesinė bendrija NEWTON LAW.

Konsultacijos yra teikiamos telefonu +370 600 36390 ir el. paštu [email protected] darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 19.00 val. ir penktadieniais nuo 10.00 iki 17.00 val.

Vilniaus miesto savivaldybė nuo  2019-12-11 apmoka visas naujų daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo išlaidas (dengia notaro, VĮ Registrų centro suformuoto patalpų savininkų sąrašo, Juridinių asmenų ir Nekilnojamojo turto registrų kaštus).


Daugiabučių namų savininkų bendrijas (DNSB) reglamentuojantys teisės aktai »

 


Gyvenamųjų namų valdymą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyrius