Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Administratoriaus pareigos ir funkcijos

KAI NAMĄ PRIŽIŪRI  SAVIVALDYBĖS PASKIRTAS ADMINISTRATORIUS, PATALPŲ SAVININKAI TURI ŽINOTI, KAD ADMINISTRATORIUS YRA ATSAKINGAS UŽ NAMO PRIEŽIŪRĄ IR PRIVALO:

1. Organizuoti namo techninę priežiūrą, šią paslaugą pirkti rinkoje, o kai vykdo pats, derinti sąmatą ir tarifą su savininkais.

2. Organizuoti inžinerinių sistemų techninę priežiūrą ir namui priskirto sklypo priežiūrą, sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais, vykdyti sutarčių kontrolę.

3. Planuoti namo remonto darbus, apskaičiuoti tam reikalingas lėšas, parengti remonto darbų planus ir juos visiems savininkams pateikti į pašto dėžutes.

4. Vykdyti remonto darbus.

5. Apskaičiuoti s ir paskirstyti savininkams pagal jų nuosavybės dydį mokesčius už atliktus remonto darbus ar suteiktas paslauga (iki kito mėnesio 15 d.).

6. Sukūrus bendriją, pasirašius jungtinės veiklos sutartį ar pakeitus administratorių perduoti namo priežiūrą ir visus su namu susijusius dokumentus ir sukauptas lėšas kitam namo valdytojui (per 30 d.).

 

ADMINISTRATORIUS PRIVALO ATSISKAITYTI /TEIKTI INFORMACIJĄ SAVININKAMS APIE  VYKDOMĄ NAMO PRIEŽIŪRĄ

1. Pasibaigus kalendoriniams metams per 3 mėnesius į pašto dėžutes pateiktis ataskaitą, kokius darbus, paslaugas atliko name, kiek lėšų sukaupta ir panaudota namo priežiūrai.

2. Prieš 3 darbo dienas informuoti apie planuojamus remonto darbus: jų mastą, kainą, lėšų šaltinius, atlikimo terminą, darbų rangovą, darbų vadovą ir jo kontaktinius duomenis.

3. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti apie remonto darbų ir kitų paslaugų pirkimo rezultatus.

4. Pateikti paaiškinimus apie apskaičiuotus mokesčius, atliktus remonto darbus ir suteiktas paslaugas (terminas – 10 darbo dienų, jei kreipiamasi raštu). Visus klausimus aptarti susirinkime (jei prašo ¼ savininkų).

5. Savininkams paprašius susipažindinti juos su darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais.

6. Parengti ūkinį-finansinį planą, kuriame turi būti nurodyti visi einamųjų metų mokesčiai ir planuojami remonto darbai. Plano projektą teikti savininkams, jei savininkų pasiūlymų negauna, Administratorius planą tvirtina ir vykdo.

7. Namo savininkai Administratorių kontroliuoja per išsirinktą įgaliotąjį atstovą, kuris stebėtojo teisėmis dalyvauja darbų ir paslaugų pirkimuose, priimant darbus, apžiūrose, fiksuojant prietaisų rodmenis.