Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Planinių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinių patikrinimų ataskaitos

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS 2016 M. PLANINIŲ IR NEPLANUOTŲ KOMPLEKSINIŲ PATIKRINIMŲ ATASKAITA (Atsisiųsti);

Eil.
nr.
Daugiabučių
namų
bendrojo naudojimo
objektų
valdytojas
Pagal
2016 m.
patikrinimo
grafiką
 Patikrinimo aktas
(surašymo data, Nr.)
Priežiūros
ir kontrolės
vykdytojas
NUSTATYTI  PAGRINDINIAI  TRŪKUMAI  IR  INFORMACIJA  APIE  REIKALAVIMŲ  ĮVYKDYMĄ
1. UAB „Naujininkų ūkis“ 2016 m.
vasario 1–26 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. vasario 26 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-466/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Valdytojas nurodytus reikalavimus (peržiūrėti parengtus Namų aprašus, ištaisyti aprašų trūkumus; 2015 metų veiklos ataskaitas, 2016 metų ūkinius planus, ilgalaikius planus patalpų savininkams teikti Nuostatų  14.1 ir 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais  būdais; administruojamų daugiabučių namų techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus organizuoti ir vykdyti pagal Nuostatų 4.6 punkto reikalavimus; veiklos priežiūros  ir kontrolės vykdytojui pateikti informaciją apie 2015 metais organizuotus susirinkimus ar balsavimą raštu dėl visų kitų administruojamų daugiabučių namų atstovų išrinkimo) įvykdė, pateikė atitinkamus dokumentus, tačiau dėl 4.5 punkte pateikto reikalavimo – ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.4 ir 3.5 punktuose nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje  www.naujininku-ukis.lt ir ateityje informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal Nuostatų V skyriaus reikalavimus; valdytojo veiklos priežiūros ir kontrolės vykdytojui pateikti prieigą (slaptažodis, kodas) prie valdytojui privalomos skelbti informacijos interneto svetainėje (Nuostatų 14.1.4 papunktis), neįvykdė, paprašė skirti daugiau laiko (2 – 3 mėnesius), nes interneto svetainei patobulinti reikia atlikti programavimo darbus.Būsto administravimo skyrius 2016-04-27 raštu Nr. A51-32146/16(3.3.10.2-EM4) pareikalavo, kad administratorius vykdytų reikalavimą iki 2016-06-01. Patikrinus valdytojo interneto svetainę 2016-06-01 ir 2016-06-06, nustatyta, jog interneto svetainėje jokių pokyčių nėra. Valdytojas į el. paštu pateiktą užklausimą 2016-06-07 atsiuntė prieigos duomenis, patikrinus pakartotinai, nustatyta, jog duomenų bazė yra naujai sukurta, įdėti namų aprašai. Atrankos būdu 2016-06-07 patikrinus keletą adresų, nustatyta, jog įdėti yra ne administruojamų namų aprašai, o 2015 m. veiklos ataskaitos. Valdytojui elektroniniu paštu kartotinai išsiųstas reikalavimas iki 2016-12-13 raštu Savivaldybei nepateiksite minėto patikrinimo akto reikalavimų įvykdymą patvirtinančius dokumentus ir atitinkamą informaciją. Valdytojas minėtų reikalavimų neįvykdė, todėl jis bus kviečiamas atvykti į Savivaldybę, kur jam bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Valdytojo kontrolė tęsiama.
2. 360-oji daugiabučių namų savininkų bendrija 2016 m.
vasario 26 –
kovo 25 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. kovo 22 d. patikrinimo aktas
Nr. A32-643/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Valdytojas patikrinimo akto reikalavimus (patikslinti JAR valdytojo kontaktinę informaciją; pateikti informaciją apie visų kitų valdytojo valdomų daugiabučių namų bendrijos narių įgaliotinius: įgaliotinių sąrašą, nurodant jų išrinkimo datą; peržiūrėti ir patikslinti namų, aprašus;vykdyti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus: kaupti lėšas valdomų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, visas patalpų savininkų lėšas, esančias kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, į apskaitą įtraukiant ir tvarkant kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam patalpų savininkui atskirai; mokamuosiuose pranešimuose kaupiamosios įmokos turi būti nurodytos atskira eilute ir iki tol, kol nebus parengtas ir patvirtintas kiekvieno namo ilgalaikis planas, o kartu su juo  – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, taikyti Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą minimalų kaupiamosios įmokos tarifą; patikslinti visų daugiabučių namų ilgalaikius planus ir veiklos ataskaitas už 2015 metus), įvykdė.
Valdytojo
kontrolė baigta.
3. 214-oji daugiabučio namo savininkų bendrija  „Žvaigždė“ 2016 m.
kovo 21–31 d.
Neplanuotas kompleksinis patikrinimas,
2016 m. birželio 8 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1272/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimų (NTR registruoti namo valdymo juridinį faktą (bendrija); pastoviai JAR atnaujinti duomenis apie Bendrijos valdymo organus pagal Civilinio kodekso 2.66 straipsnio reikalavimus, pateikti JAR išrašą. Informuoti, kodėl iki šiol JAR neregistruoti atnaujinti Bendrijos įstatai ir kas padaryta ir (ar) bus daroma, kad artimiausiu metu Bendrijos įstatai būtų atnaujinti, patvirtinti visuotinio susirinkimo metu ir registruoti JAR; pateikti namo Bendrijos narių sąrašą; informuoti apie namo Aprašo sudarymą, jo svarstymą Bendrijos valdyboje ir teikimą visuotiniam susirinkimui tvirti; pateikti namo Aprašo kopiją;  pateikti namo 2016 metų ir ilgalaikių darbų planus; pateikti kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos sutartį (sutartis) su banku ir banko išrašą (išrašus) 2016-06-01; vykdyti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15. nutarimu Nr. 390 patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus: kaupti lėšas namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, visas patalpų savininkų lėšas, esančias kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, į apskaitą įtraukiant ir tvarkant kiekvienam patalpų savininkui atskirai; pateikti parengtas ir Bendrijos valdybos patvirtintas paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas; pateikti valdytojo parengtą Bendrijos veiklos 2015 metų ataskaitą; pateikti informaciją apie gaunamų ir siunčiamų raštų ir kitų dokumentų registravimą; informuoti apie 2016 m. birželio mėnesį organizuotą Bendrijos narių visuotinį susirinkimą (jam neįvykus, – ir pakartotinį visuotinį susirinkimą), pateikti visas su tuo susijusių dokumentų (skelbimo apie organizuojamą visuotinį susirinkimą, visuotinio susirinkimo protokolo su susirinkimo dalyvių sąrašu, kitų dokumentų) kopijas), neįvykdė.Valdytojas į 2016-09-06 reikalavimą  pateikti patikrinimo akte nurodytą informaciją ir atitinkamus dokumentus nepateikė, todėl Bendrijos pirmininkas buvo kviečiamas 2016-12-12 ir 2016-12-23 atvykti į Būsto administravimo skyrių dėl ATP protokolo surašymo pagal ATPK 1582 straipsnio 1 dalį, tačiau Bendrijos pirmininkas neatvyko ir jokios informacijos nepateikė.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
4. UAB „Lazdynų butų ūkis“ 2016 m.
kovo 21 –
balandžio 22 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. gegužės 3 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1013/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Valdytojui nustatyti reikalavimai (peržiūrėti parengtus Namų objektų aprašus, ištaisyti nurodytus objektų aprašų trūkumus. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti kitų administruojamų daugiabučių namų objektų aprašus. Objektų aprašus Nuostatų nustatyta tvarka: skelbti interneto svetainėje (14.1.4.1 papunktis) ir teikti patalpų savininkams į pašto dėžutes arba jų pageidavimu paštu ar elektroniniu paštu (14.4 papunktis); peržiūrėti ir patikslinti Namų 2015 metų veiklos ataskaitas, 2016 metų ūkinius planus, ilgalaikius planus. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti kitų administruojamų daugiabučių namų 2015 metų veiklos ataskaitas, 2016 metų ūkinius planus, peržiūrėti ir patikslinti visų daugiabučių namų ilgalaikius planus. Juos patalpų savininkams teikti Nuostatų 14.1 ir 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais  būdais; patikslinti valdytojo parengtas Pirkimų taisykles, kad jos atitiktų Pirkimų pavyzdinių taisyklių reikalavimus; patikslintas Pirkimų taisykles skelbti Nuostatų 14.1.3 papunktyje nustatyta tvarka; administruojamų daugiabučių namų techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus organizuoti ir vykdyti pagal Nuostatų 4.6 punkto, Pirkimų pavyzdinių taisyklių ir valdytojo Pirkimų taisyklių reikalavimus) vykdomi, tačiau neįvykdyti nurodyti trūkumai dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje www.lazdynubustas.lt ir ateityje informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal Nuostatų V skyriaus reikalavimus) reikalavimai.Valdytojas 2016-08-24 raštu Nr. LB-RS-16-0312 informavo, kad pagal patikrinimo akto 4.5 punkte pateiktus reikalavimus korekcijos yra įtrauktos į interneto tinklalapio atnaujinimo darbų sąrašą ir bus atliktos artimiausiu metu. Patikrinus pateiktą medžiagą nustatyta, kad reikalavimai neįvykdyti, todėl Valdytojui buvo surašytas ATP protokolas pagal ATPK 1582 straipsnio 1 dalį.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
5. 432-oji daugiabučių namų savininkų bendrija 2016 m.
balandžio 22 d. –
gegužės 20 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. birželio 2 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1226/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.3 punktuose (pateikti JAR išrašą; pateikti Namų Bendrijos narių sąrašus; informuoti apie sudarytus visų daugiabučių namų Aprašus ir pateikti Namų Aprašus) ir patikrinimo akto 4.5 – 4.9 punktuose (pateikti kaupiamųjų lėšų valdomiems daugiabučiams namams atnaujinti sąskaitos  sutartį su banku; vykdyti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus: kaupti lėšas  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, visas patalpų savininkų lėšas, esančias kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, į apskaitą įtraukiant ir tvarkant kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam patalpų savininkui atskirai; mokamuosiuose pranešimuose kaupiamosios įmokos turi būti nurodytos atskira eilute ir iki tol, kol nebus parengtas ir patvirtintas kiekvieno namo ilgalaikis planas, o kartu su juo  – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, teisingai taikyti Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą minimalų kaupiamosios įmokos tarifą: visiems valdomiems daugiabučiams namams, išskyrus Namą Genių g. 21, turi būti taikomas minimalus kaupiamosios įmokos tarifas 0,05 Eur/kv. m/mėn.; pateikti parengtas ir Bendrijos valdybos patvirtintas paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas; pateikti informaciją apie gaunamų ir siunčiamų raštų ir kitų dokumentų registravimą), vykdo, tačiau patikrinimo akto 4.4 punkto (pateikti Namų 2016 metų ir ilgalaikių darbų planus), 4.8 punkto (pateikti valdytojo parengtą Bendrijos veiklos 2015 metų ataskaitą)  ir 4.10 punkto (informuoti apie 2016 m. birželio mėnesį organizuotą Bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir visas su tuo susijusių dokumentų (skelbimo apie organizuojamą visuotinį susirinkimą, visuotinio susirinkimo protokolo su susirinkimo dalyvių sąrašu, kitų dokumentų) kopijas) reikalavimų neįvykdė, informavo, kad minėtą informaciją pateiks, 2016 m. lapkričio mėnesį organizavus Bendrijos narių visuotinį susirinkimą.Bendrijos pirmininkui elektroniniu paštu kartotinai išsiųstas reikalavimas iki 2016-12-30 raštu Savivaldybei nepateiksite minėto patikrinimo akto reikalavimų įvykdymą patvirtinančius dokumentus ir atitinkamą informaciją; jei Bendrijos pirmininkas jų neįvykdys, bus kviečiamas atvykti į Savivaldybę, kur jam bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
6. UAB „Viršuliškių būstas“ 2016 m.
gegužės 25 d. –
birželio 17 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. birželio 17 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1334/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.3, 4.8 punktuose (peržiūrėti parengtus Namų objektų aprašus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.1 punkte nurodytus objektų aprašų trūkumus; peržiūrėti ir patikslinti Namų 2015 metų veiklos ataskaitas, 2016 metų ūkinius planus, ilgalaikius planus; ilgalaikį planą su apskaičiuotu mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifu Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka teikti kiekvieno administruojamo daugiabučio namo patalpų savininkams tvirtinti; vykdyti Nuostatų 16 punkto reikalavimus: tuose daugiabučiuose namuose, kuriuose atstovas (atstovai) neišrinkti, organizuoti patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl atstovo (atstovų) išrinkimo, kol jis (jie) išrenkamas (išrenkami)) vykdo, 4.5  (namų techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus organizuoti ir vykdyti pagal Nuostatų 4.6 punkto, valdytojo įsakymu patvirtintų Pirkimų taisyklių reikalavimus. Informaciją apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, kitų paslaugų pirkimo rezultatus bei apie atnaujinimo darbus teikti taip ir tokia apimtimi, kaip nurodyta Nuostatų 14.1.4.4 14.1.4.5 papunkčiuose, 14.2 punkte) ir 4.7 (ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.5 ir 3.6 punktuose nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje www.virsuliskiubustas.lt, ateityje informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal Nuostatų V skyriaus reikalavimus) punktuose pateikti reikalavimai dalinai vykdomi, tačiau neįvykdyti ir nevykdomi patikrinimo akto 4.4  (patikslinti valdytojo parengtas Pirkimų taisykles, kad jos atitiktų Pirkimų pavyzdinių taisyklių ir Nuostatų 4.6.3 papunkčio reikalavimus; patikslintas Pirkimų taisykles skelbti Nuostatų 14.1.3 papunktyje nustatyta tvarka) ir 4.6 (nepateikė informacijos, ar ištaisė pažeidimus, nurodytus šio patikrinimo akto 3.4 punkte) punktų reikalavimai. Patikrinus pateiktą medžiagą nustatyta, kad reikalavimai neįvykdyti, todėl Valdytojui buvo surašytas ATP protokolas pagal ATPK 1582 straipsnio 1 dalį.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
7. UAB „Admi“ 2016 m.
birželio 17 –
liepos 15 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. liepos 18 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1510/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.5 punktuose (peržiūrėti Namų butų ir kitų patalpų savininkų sąrašuose techninius rodiklius su patalpų plotais, juos sutikslinant pagal valstybės įmonės Registrų centro duomenis, t. y. vykdyti Nuostatų 4.1 punkte priskirtas funkcijas. Peržiūrėti Namų objektų aprašus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.2 punkte nurodytus objektų aprašų trūkumus, objektų aprašus skelbti Nuostatų 14.1 punkte nustatyta tvarka ir teikti patalpų savininkams Nuostatų 14.4 punkte nustatyta tvarka.Peržiūrėti ir patikslinti 3.3 punkte nurodytas Namų 2015 metų veiklos ataskaitas, 2016 metų ūkinius planus, ilgalaikius planus. Patikslintas veiklos ataskaitas, ūkinius ir ilgalaikius planus daugiabučių namų patalpų savininkams teikti Nuostatų 14.1 ir 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais  būdais. Ilgalaikį planą su apskaičiuotu mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifu Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka teikti kiekvieno administruojamo daugiabučio namo patalpų savininkams tvirtinti. Patikslinti valdytojo parengtas Pirkimų taisykles, kad jos atitiktų Pirkimų pavyzdinių taisyklių ir Nuostatų 4.6.3 papunkčio reikalavimus; patikslintas Pirkimų taisykles skelbti Nuostatų 14.1.3 papunktyje nustatyta tvarka. Ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.5 punkte nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje www.admi.lt.Priežiūros ir kontrolės vykdytojui pateikti Namų ilgalaikes remonto ar atnaujinimo darbų ir paslaugų teikimo sutartis su jų priedais) įvykdė.
Valdytojo
kontrolė baigta.
8. 487-oji daugiabučio namo savininkų bendrija 2016 m.
vasario 26 d. –
kovo 25 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. birželio 29 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1381/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Krystyna Juknevičienė
Valdytojas patikrinimo akto reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.9 punktuose (peržiūrėti ir patikslinti Namo Aprašą, pagal valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.3. punkte nurodytas pastabas, pateikti kaupiamųjų lėšų sąskaitą ir sutartį su banku, patikslinti Namo ilgalaikį planą, pateikti informaciją ir duomenis apie Namo patalpų savininkų prašymus-skundus, informaciją ir dokumentus apie bendrijos valdybos pirmininkės atsakymus į Namo patalpų savininkų prašymus/skundus, pateikti veiklos ataskaitą už 2015 metus, pateikti bendrijos įstatus) dalinai įvykdė. Būsto administravimo skyrius 2016-09-16 raštu Nr. A51-6954/16(3.3.10.2-EM4) pateikė valdytojui įpareigojimus ištaisyti nustatytus trūkumus (patikslinti Namo ilgalaikį planą, pateikti kaupiamųjų lėšų sąskaitą ir sutartį su banku, pateikti veiklos ataskaitą už 2015 metus). Trūkumai iki galo neištaisyti, todėl Valdytojo kontrolė tęsiama.
9. UAB „Priemiestis 2016 m.
vasario 1 d. –

vasario 26 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. gruodžio 20 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-2413/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Krystyna Juknevičienė
Valdytojas patikrinimo akto reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.8 punktuose (peržiūrėti parengtus Namų Aprašus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.2 punkte nurodytus Aprašų trūkumus, pateikti valdytojo sutartį su banku dėl kaupiamųjų lėšų sąskaitos, kuri atitiktų teisės aktų reikalavimus (kad ji būtų kaupiamoji ir sutartyje būtų nurodyta, kad valdytojas veikia atstovaudamas patalpų savininkams), patikslinti valdytojo parengtas Pirkimų taisykles, atsakymus į patalpų savininkų ar jų įgaliotų asmenų, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims nuolat teikti teisės aktais nustatyta tvarka, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.6 punkte nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje www.priemiestis.lt ir informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal Nuostatų V skyriaus reikalavimus) privalo įvykdyti iki 2017-01-31.
Valdytojo kontrolė tęsiama
.
10. 375-oji daugiabučių namų savininkų bendrija 2016 m.
lapkričio 7 d. –

gruodžio 1 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. gruodžio 28 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-2439/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Krystyna Juknevičienė
Valdytojas patikrinimo akto reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.8 punktuose (peržiūrėti ir patikslinti Namų Aprašus, pagal valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.2. punkte nurodytas pastabas, pateikti Namų 2017 metų ir ilgalaikių darbų planus, pateikti kaupiamųjų lėšų valdomiems Namams atnaujinti sąskaitos sutartį su banku, informaciją (išrašą) apie Namų sukauptų lėšų panaudojimą per 2016 metų sausio-rugsėjo mėnesius, pateikti informaciją ir dokumentus apie bendrojo naudojimo objektų valdytojo atsakymus į Namų patalpų savininkų prašymus/skundus, pateikti bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos ataskaitas už 2015 ir 2016 metus, pateikti dokumentus, privalo įvykdyti iki 2017-01-31, (išskyrus, pateikti Namų 2017 metų ir ilgalaikių darbų planus ir pateikti bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos ataskaitas už 2015 ir 2016 metus iki 2017-03-31).
Valdytojo kontrolė tęsiama.
11. UAB „Namų priežiūros centras“ 2016 m.
kovo 25 d. –
balandžio 22 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. gegužės 24 d
patikrinimo aktas
Nr. A32-1149/16 (2.9.2.29-UK9)
vykdytoja
Eglė Šlajūtė
 
Valdytojas patikrinimo akto 4.1 – 4.6 punktuose nurodytus reikalavimus (peržiūrėti parengtus Namų aprašus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.1 punkte nurodytus objektų aprašų trūkumus. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti kitų administruojamų daugiabučių namų objektų aprašus. Peržiūrėti parengtas Namų 2015 metų veiklos ataskaitas, 2016 metų ūkinius- finansinius planus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.2 punkte nurodytus trūkumus. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti kitų administruojamų daugiabučių namų veikos ataskaitas ir ūkinius- finansinius planus. Perdaryti ilgalaikius planus pagal 3.3. punkte pateiktas pastabas. Patikslinti valdytojo parengtas Pirkimų taisykles, kad jos atitiktų Pirkimų pavyzdinių taisyklių reikalavimus; Patikslintas Pirkimų taisyklių skelbti Nuostatų 14.1.3 papunktyje nustatyta tvarka. Administruojamų daugiabučių namų techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus organizuoti ir vykdyti pagal Nuostatų 4.6 punkto Pirkimų pavyzdinių taisyklių ir valdytojo patikslintų Pirkimų taisyklių reikalavimus. Užtikrinti, kad sprendimai dėl remonto darbų, kurie nėra privalomieji, būtų priimami teisės aktų nustatyta tvarka. Ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.5 punkte nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje www.npc.lt ir ateityje informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal Nuostatų V skyriaus reikalavimus) neįvykdė. Valdytojas 2016-06-15 raštu Nr. NPCV-RS-16-0455 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo“ informavo, kad įvykdė patikrinimo akto 4.1–4.3 punktuose nurodytus reikalavimus, pateikė atitinkamus dokumentus; 4.4– 4.5 punktuose Administratorius informavo, kad akte minimus reikalavimus laiko nepagrįstus; 4.6 punkte pateikti reikalavimai įtraukti į svetainės atnaujinimo planą. Patikrinus pateiktą medžiagą nustatyta, kad reikalavimai neįvykdyti, todėl Valdytojui buvo surašytas ATP protokolas pagal ATPK 1582 straipsnio 1 dalį.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
12. 939-oji daugiabučių namų savininkų bendrija 2016 m.
balandžio 22 d. –
gegužės 20 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. birželio 13 d,
patikrinimo aktas
Nr. A32-1296/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Eglė Šlajūtė
Valdytojas patikrinimo akto 4.1–4.9 punktuose nurodytus reikalavimus (patikslinti JAR duomenis apie valdymo organus pagal Civilinio kodekso 2.66 straipsnio reikalavimus, pateikti JAR išrašą. Pateikti Namų Bendrijos narių sąrašus. Patikslinti daugiabučių namų Aprašus ir pateikti pakoreguotus Namų Aprašus. Pateikti Namų 2016 metų ir ilgalaikių darbų planus. Pateikti kaupiamųjų lėšų valdomiems daugiabučiams namams atnaujinti sąskaitos  sutartį su banku. Vykdyti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus: kaupti lėšas  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, visas patalpų savininkų lėšas, esančias kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, į apskaitą įtraukiant ir tvarkant kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam patalpų savininkui atskirai; mokamuosiuose pranešimuose kaupiamosios įmokos turi būti nurodytos atskira eilute ir iki tol, kol nebus parengtas ir patvirtintas kiekvieno namo ilgalaikis planas, o kartu su juo  – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, teisingai taikyti Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą minimalų kaupiamosios įmokos tarifą: visiems valdomiems daugiabučiams namams. Pateikti parengtas ir Bendrijos valdybos patvirtintas paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas. Pateikti Namų valdytojo parengtą Bendrijos veiklos 2015 metų ataskaitą. Informuoti apie 2016 m. birželio mėnesį organizuotą Bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir visas su tuo susijusių dokumentų (skelbimo apie organizuojamą visuotinį susirinkimą, visuotinio susirinkimo protokolo su susirinkimo dalyvių sąrašu, kitų dokumentų) kopijas) neįvykdė, informavo, kad minėtą informaciją pateiks, 2016 m. spalio mėnesį organizavus įgaliotinių susirinkimą.Bendrijos pirmininkui elektroniniu paštu kartotinai išsiųstas reikalavimas iki 2017-01-06 raštu Savivaldybei nepateiksite minėto patikrinimo akto reikalavimų įvykdymą patvirtinančius dokumentus ir atitinkamą informaciją; jei Bendrijos pirmininkas jų neįvykdys, bus kviečiamas atvykti į Savivaldybę, kur jam bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Valdytojo kontrolė tęsiama
.
13. UAB „Adminsta“ 2016 m.
gegužės 20 d. –
birželio 17 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. liepos 5 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1419/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Eglė Šlajūtė
Valdytojas patikrinimo akto 4.1–4.3 punktuose nurodytus reikalavimus (peržiūrėti parengtus Namų aprašus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.1 punkte nurodytus objektų aprašų trūkumus. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti kitų administruojamų daugiabučių namų objektų aprašus. Peržiūrėti parengtas Namų 2015 metų veiklos ataskaitas, 2016 metų ūkinius- finansinius planus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.2 punkte nurodytus trūkumus. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti kitų administruojamų daugiabučių namų veikos ataskaitas ir ūkinius- finansinius planus. Ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.4 punkte nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje www.adminsta.lt ir ateityje informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal Nuostatų V skyriaus reikalavimus) neįvykdė, valdytojui elektroniniu laišku buvo išsiųstas reikalavimas iki 2016-09-29 ištaisyti nustatytus trūkumus. Valdytojui elektroniniu paštu kartotinai išsiųstas reikalavimas iki 2017-01-03 raštu Savivaldybei nepateiksite minėto patikrinimo akto reikalavimų įvykdymą patvirtinančius dokumentus ir atitinkamą informaciją; jei Bendrijos pirmininkas jų neįvykdys, bus kviečiamas atvykti į Savivaldybę, kur jam bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Valdytojo kontrolė tęsiama
.
14. UAB „Būsto renovacijos agentūra“ 2016 m.
birželio 17 d. –

liepos 15 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. rugpjūčio 11 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1750/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Eglė Šlajūtė
Valdytojas patikrinimo akto 4.1–4.4 punktuose nurodytus reikalavimus (peržiūrėti Namų butų ir kitų patalpų savininkų sąrašuose techninius rodiklius su patalpų plotais, juos sutikslinant pagal valstybės įmonės Registrų centro duomenis, t. y. vykdyti Nuostatų 4.1 punkte priskirtas funkcijas. Peržiūrėti Namų objektų aprašus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.2 punkte nurodytus objektų aprašų trūkumus, objektų aprašus skelbti Nuostatų 14.1 punkte nustatyta tvarka ir teikti patalpų savininkams Nuostatų 14.4 punkte nustatyta tvarka. Peržiūrėti ir patikslinti 3.3 ir 3.4 punktuose nurodytas Namų 2015 metų veiklos ataskaitas, 2016 metų ūkinius planus, ilgalaikius planus. Patikslintas veiklos ataskaitas, ūkinius ir ilgalaikius planus daugiabučių namų patalpų savininkams teikti Nuostatų 14.1 ir 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais  būdais. Ilgalaikį planą su apskaičiuotu mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifu Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka teikti kiekvieno administruojamo daugiabučio namo patalpų savininkams tvirtinti. Perskaičiuoti apskaičiuotą patalpų savininkams administravimo paslaugos mokestį už 2016 m., kuriuose jis viršijo nustatytą šios paslaugos kainą. Patikslinti valdytojo parengtas Pirkimų taisykles, kad jos atitiktų Pirkimų pavyzdinių taisyklių ir Nuostatų 4.6.3 papunkčio reikalavimus; patikslintas Pirkimų taisykles skelbti Nuostatų 14.1.3 papunktyje nustatyta tvarka. Įvertinus patikrinimo akto 3.6 punkte nurodytus trūkumus dėl patalpų savininkų susirinkimų organizavimo, ateityje nurodytų  klaidų nekartoti, užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami teisės aktų nustatyta tvarka) įvykdė.
Valdytojo kontrolė baigta
.
15. Daugiabučio namo Skroblų g. 3 savininkų bendrija   Neplaninis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. lapkričio 24
d.
patikrinimo aktas
Nr.
A32-2295/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Eglė Šlajūtė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui: Pateikti Namo 2016 metų ir ilgalaikį darbų plano projektą. Pateikti kaupiamųjų lėšų valdomam daugiabučiui namui atnaujinti sąskaitos sutartį su banku, nurodant lėšų kaupimo paskirtį ir sudėtį sprendimo priėmimo metu ir lėšų faktinį naudojimą (nenaudojimą), pateikti, patvirtinančius, kaip buvo priimtas sprendimas kaupti. Vykdyti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15. nutarimu Nr. 390 patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus: kaupti lėšas  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, visas patalpų savininkų lėšas, esančias kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, į apskaitą įtraukiant ir tvarkant kiekvienam patalpų savininkui atskirai; mokamuosiuose pranešimuose kaupiamosios įmokos turi būti nurodytos atskira eilute ir iki tol, kol nebus parengtas ir patvirtintas kiekvieno namo ilgalaikis planas, o kartu su juo  – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, teisingai taikyti Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą minimalų kaupiamosios įmokos tarifą: valdomam daugiabučiui namui. Pateikti Namo valdytojo parengtą Bendrijos veiklos 2015 metų ataskaitą.
Valdytojo kontrolė tęsiama
.
16. UAB „Naujamiesčio būstas“ 2016 m.
vasario 1 d.  –
vasario 26 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. spalio 28 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-2195/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui: peržiūrėti ir ištaisyti Namų aprašus pagal akto 3.1 punkte nurodytus aprašų trūkumus;  pateikti informaciją ir dokumentus apie organizuotus paslaugų ir darbų pirkimus per 2015 m. sausio-2016 spalio mėnesius Namuose, informuojant apie atstovų kvietimą dalyvauti pirkime; patikrinti daugiabučių namų Algirdo g. 45, Kęstučio g. 55, Treniotos g. 18, Panerių g. 40, J. Jasinskio g. 17, Vaduvos g. 23 butų ir kitų patalpų savininkams nuo 2015 m. sausio mėnesio apskaičiuotus administravimo mokesčius ir, jeigu jie viršijo Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1948 patvirtintus administravimo tarifo dydžius, atlikti šio mokesčio perskaičiavimą;  informaciją interneto svetainėje skelbti Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais bei ištaisyti trūkumus nurodytus akto 3.4 punkte;   ištaisyti trūkumus, nurodytus 3.6 punkte dėl Namų ilgalaikių planų sudarymo ir mėnesinių kaupiamosios įmokos tarifų apskaičiavimo, informuoti apie Namų ilgalaikių planų tvirtinimą pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnio reikalavimus; patikrinti, ar namų Vaduvos g. 23  ir J. Jasinskio g. 17 butų ir kitų patalpų savininkams apskaičiuojamas mokestis ,,privalomas kaupiamosios įmokos tarifas“ atitinka Tvarkos apraše nurodytam minimalaus kaupiamojo tarifo dydžiui, ir, nustačius neatitikimus teisės aktų reikalavimams, atlikti šio mokesčio perskaičiavimą (įvykdymo terminas – 2016-12-20); veiklos ataskaitas ir ūkinius planus rengti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-11-26 įsakymu Nr. D1- 849 patvirtintų Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinės formos ir Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinės formos reikalavimus (įvykdymo terminas – 2016-03-31);  informuoti, ar yra išrinkti Namų atstovai pagal Nuostatų 16 punktą, jei neišrinkti ir 2016 m. nebuvo renkami, organizuoti Namų (išskyrus name Treniotos g. 18) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus ar balsavimus raštu dėl atstovų išrinkimo  ir susirinkimų ar balsavimo raštu balsų skaičiavimo protokolus skelbti teisės aktų nustatyta tvarka (įvykdymo terminas – 2016-12-31); tikslinti administruojamų namų butų ir patalpų apskaitą, nustačius pakitimus, tikslinti duomenis apie butų ir kitų patalpų skaičių, bendrą, naudingą plotą apraše, ūkiniame plane ir kituose dokumentuose (įvykdymo terminas – nuolat).
Valdytojo kontrolė tęsiama
.
17. UAB ,,Casrtrade Service“ 2016 m.
kovo 25 d. –
balandio 22 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. birželio 21 d. patikrinimo aktas
Nr. A32-1347/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui: peržiūrėti Namų aprašus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.1 punkte nurodytus Namų aprašų trūkumus, jei tokie patys trūkumai yra ir kituose valdytojo administruojamų namų aprašuose, ištaisyti visus aprašus taip, kad jų turinys atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-06-27 įsakymu Nr. D1-549 patvirtintą Pavyzdinę formą, ištaisyti Namų 2015 m. veiklos ataskaitas pagal patikrinimo akto 3.2 punkte nustatytus trūkumus, jei tokie patys trūkumai yra ir kituose valdytojo administruojamų namų veiklos ataskaitose, ištaisyti visas administruojamų namų veiklos ataskaitas ir nenumatytiems darbams, kuriems būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus naudoti sukauptas lėšas nenumatytiems  namo  bendrojo naudojimo objektų remonto darbams; ištaisyti Namų 2016 m. ūkinius planus pagal patikrinimo akto 3.3 punkte nustatytus trūkumus, jeigu paslaugas teikia pats valdytojas pateikti patalpų savininkų sprendimų protokolus (juos skelbti teisės aktų nustatyta tvarka), paslaugų sąmatų kopijas; jeigu tokie patys trūkumai yra ir kituose valdytojo administruojamų namų ūkiniuose planuose, ištaisyti visus administruojamų namų ūkinius planus; perskaičiuoti apskaičiuotą patalpų savininkams administravimo paslaugos mokestį už 2016 m., kuriuose jis viršijo nustatytą šios paslaugos kainą; įvertinus patikrinimo akto 3.4 punkte nurodytus trūkumus dėl patalpų savininkų balsavimo raštu ir susirinkimų organizavimo, ateityje nurodytų  klaidų nekartoti, užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami teisės aktų nustatyta tvarka; įvertinti patikrinimo akto 3.5 punkte nurodytus trūkumus dėl valdytojo pateiktų duomenų apie Namų butų ir kitų patalpų ir naudingųjų plotų apskaitą, ir juos ištaisyti; ištaisyti patikrinimo akto 3.6 punkte nurodytus trūkumus dėl valdytojo interneto svetainėje  www.castradeservice.lt informacijos skelbimo; įvertinti patikrinimo akto 3.7 punkte nurodytus trūkumus dėl Namų ilgalaikių planų (2016-2020 m.) ir mėnesinių kaupiamosios įmokos tarifų apskaičiavimo, ir juos ištaisyti –  įvykdyti.
Valdytojo kontrolė baigta
.        
18. 73-ioji daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Viršuliškės“ 2016 m.
balandžio 22 d. –
gegužės 20 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. lapkričio 16 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-2267/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui: bendrijos narių ir įgaliotinių sąrašą tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka, ištaisant 3.1 punkte nustatytus trūkumus; įvertinti 3.2 punkte nurodytus Namų Aprašų trūkumus ir juos ištaisyti taip, kad Namų Aprašų turinys atitiktų Aprašo pavyzdinės formos reikalavimus bei Nekilnojamojo turto registro duomenis; Namų Aprašus teikti svarstyti bendrijos valdybai ir tvirtinti bendrijos visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); bendrijos valdomų namų patalpų savininkams taikyti minimalius kaupiamosios  įmokos dydžius pagal Tvarkos aprašo reikalavimus ir daugiabučio namo Viršuliškių g. 99 patalpų savininkams taikyti 0,03 Eur/kv. m/mėn minimalų kaupiamosios  įmokos tarifą; bendrijos valdybai tvirtinti paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisykles; bendrijoje parengtus dokumentus registruoti dokumentų registruose pagal jų rūšį, sudarytoją, temą, saugojimo terminą ar kitą požymį ar požymių derinį, atsižvelgiant į organizacijos ar įmonės dokumentų apyvartą; informuoti apie ilgalaikių planų parengimą bendrijos valdomiems namams Tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir tvirtinimą pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnio reikalavimus, pateikiant Namų ilgalaikius planus ir Namų patalpų savininkų susirinkimų ar balsavimų raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolus dėl lėšų kaupimo Namams atnaujinti (įvykdymo terminas – 2017-04-30); užtikrinti, kad sprendimų priėmimai atitiktų teisės aktų reikalavimus, iš jų ir reikalavimus, kad iš anksto nuomonė dėl visuotiniame susirinkime svarstomų klausimų būtų pareiškiama pagal bendrijos įstatuose nustatytą tvarką; bendrijos 2017 m. planus,  bendrijos veiklos, susijusios su Namais, 2016 m. ataskaitas, parengti pagal teisės aktų reikalavimus, juos teikti svarstyti bendrijos valdybai, tvirtinti visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui), skelbti teisės aktų nustatyta tvarka; užtikrinti butų ir kitų patalpų savininkams, Bendrijos nariams galimybę susipažinti su bendrijos dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais; informuoti apie Bendrijos valdybos nario ir valdybos pirmininko išrinkimą.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
19. 250-oji daugiabučių namų savininkų bendrija 2016 m.
liepos 15 d. –
rugpjūčio 16 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. rugsėjo 28 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-2035/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui: bendrijos narių ir įgaliotinių sąrašą tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka, ištaisant nustatytus trūkumus; įvertinti Namų Aprašų trūkumus ir juos ištaisyti taip, kad Namų Aprašų turinys atitiktų Aprašo pavyzdinės formos reikalavimus bei Nekilnojamojo turto registro duomenis. Namų Aprašus teikti svarstyti Bendrijos valdybai ir tvirtinti Bendrijos visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); vykdyti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies reikalavimus: kaupti lėšas, kurios bus skiriamos Namams atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus; banke ar kitoje kredito įstaigoje atidaryti atskirą patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, banko sąskaitos sutartyje nurodant, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojas veikia atstovaudamas patalpų  savininkams; kaupiamas lėšas liftų atnaujinimui pervesti į kaupiamųjų lėšų sąskaitą; informuoti priežiūros ir kontrolės vykdytoją apie Namų ilgalaikių planų parengimą ir pasiūlymą Namų patalpų savininkams kaupti lėšas Namams atnaujinti; užtikrinti, kad sprendimų priėmimai atitiktų teisės aktų (Civilinio kodekso 4.85 straipsnio) reikalavimus; parengti Namų 2016 m. ūkinius-finansinius planus, Bendrijos veiklos, susijusios su Namais, ataskaitas, juos teikti svarstyti Bendrijos valdybai, tvirtinti visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui), skelbti teisės aktų nustatyta tvarka; užtikrinti, kad įgaliotiniai tinkamai atstovautų atstovaujamų Bendrijos narių nuomonę įgaliotinių susirinkimuose. Bendrijos pirmininkė 2016-10-31 raštu Nr. 10-04 pateikė informaciją apie akto reikalavimų įvykdymą, tačiau, įvertinus pateiktus duomenis, nustatyta, kad reikalavimai įvykdyti nepilnai ir 2016-12-07 raštu Nr. A51-92944/16  pateikti kartotiniai reikalavimai.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
20. Daugiabučių gyvenamųjų namų Jogailos g. 8, Vilniaus g. 21 savininkų bendrija 2016 m.
liepos 15 d. –
rugpjūčio 16 d.
Planinis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. gruodžio 1 d. patikrinimo aktas
Nr. A32-2341/16 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui: bendrijos narių sąrašą tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka, ištaisant 3.1 punkte nustatytus Bendrijos narių sąrašo trūkumus; įvertinti 3.2 punkte nurodytus Namų Aprašo trūkumus ir juos ištaisyti taip, kad Namų Aprašų turinys atitiktų Aprašo pavyzdinės formos reikalavimus bei Nekilnojamojo turto registro duomenis, Namų Aprašą teikti svarstyti Bendrijos valdybai ir tvirtinti bendrijos visuotiniam susirinkimui (įvykdymo terminas – 2017-04-30); Namų butų ir kitų patalpų savininkams taikyti 0,05 Eur/kv.m/mėn. kaupiamosios  įmokos tarifą pagal Tvarkos aprašo reikalavimus; bendrijos valdybai tvirtinti paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisykles, apsvarstyti bendrijos buveinės adreso, kuriuo galima būtų siųsti korespondenciją, pakeitimo klausimą; bendrijoje parengtus dokumentus registruoti dokumentų registruose; vadovaujantis Tvarkos aprašu, Namų ilgalaikius planus ir apskaičiuotą kaupiamosios įmokos tarifą kartotinai teikti tvirtinti Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka. Valdytojo kontrolė baigta.
21. UAB ,,Žirmūnų būstas“ neplaninis
patikrinimas
Neplaninis
kompleksinis patikrinimas,
2016 m. birželio 21 d.
patikrinimo aktas
Nr. A32-1344/ 16(2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui, susiję su valdytojo veiklos neplaniniu patikrinimu dėl veiklos, administruojant daugiabutį namą Krokuvos g. 53, plane pažymėtą 1A1m: peržiūrėti Namo aprašą, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.1 punkte nurodytus aprašo trūkumus; ištaisyti šio akto 3.5 punkte nustatytus Namo veiklos ataskaitos ir ūkinio plano trūkumus ir skelbti juos teisės aktų nustatyta tvarka; ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.6 punkte nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje  www.zirmunubustas.lt ir ateityje informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal teisės aktų reikalavimus; į paslaugų ir darbų pirkimus kviesti butų ir kitų patalpų savininkų išrinktus atstovus; daugiabučių administruojamų namų techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus organizuoti ir vykdyti pagal Aplinkos ministro 2015-12-14 įsakymu Nr. D1-913 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinių taisyklių reikalavimus; pateikti priežiūros ir kontrolės vykdytojui paaiškinimus dėl akto 3.7 punkte nustatytų trūkumų, susijusių su  2015 m. vykdytų žaibolaidžių įrengimo darbų pirkimais ir darbų kainos nustatymu – įvykdyti.
Valdytojo kontrolė baigta.