Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Planinių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinių patikrinimų ataskaitos

PLANINIO 2015 M. DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS KOMPLEKSINIO PATIKRINIMO ATASKAITA (atsisiųsti).

Eil.
nr.
Daugiabučių
namų
bendrojo
naudojimo
objektų
valdytojas
Pagal
2015 m.
patikrinimo grafiką
 Patikrinimo aktas
(surašymo data, Nr.)

Priežiūros ir kontrolės
vykdytojas
NUSTATYTI  PAGRINDINIAI  TRŪKUMAI  IR  INFORMACIJA  APIE  REIKALAVIMŲ  ĮVYKDYMĄ 
1. Administratorius
UAB „Šilėja“,
direktorius
Rimantas Daugėla
Rugsėjo
7–25 d.
2015 m.
rugsėjo 22 d.,
Nr. A32-2793/15 (2.1.15-AP2);
vykdytoja
Zina Keršienė
Nustatyta, kad Valdytojas patikrinimo akto reikalavimo – vykdyti LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 390 2 punkto reikalavimus ir sukauptas lėšas administruojamų daugiabučių namų liftams atnaujinti pervesti į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą ­– neįvykdė, todėl 2015-12-04 raštu  buvo kreiptasi į Generalinę prokuratūrą dėl Valdytojo galimai nusikalstamos veikos. Informacija, kad daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai gali rinktis kitą valdymo formą arba keisti valdytoją paviešinta Savivaldybės interneto tinklalapyje, žinių portale Delfi.  Valdytojui 2015-12-17 surašytas ATPP pagal ATPK 1582 straipsnio 1 dalį. Valdytojas ATPP nurodytą baudą sumokėjo.
Savivaldybės administracija 2016-01-20 raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad esant panašiems atvejams savivaldybės turėtų galimybę išbraukti tokius administratorius iš pretendentų teikti administravimo paslaugas sąrašo ir pasibaigus administravimo terminui (be 1/5 butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikšto pageidavimo) priimti sprendimą dėl administravimo pabaigos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4,84, 4,85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas), taip pat svarstyti galimybę grąžinti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimo tvarką.
Valdytojo kontrolė tęsiama (dėl kaupiamųjų lėšų).
2. Administratorius
UAB „Verkių būstas“,
direktorius
Remigijus Ramanauskas
Rugsėjo
28 d.

spalio
16 d.
2015 m.
spalio 16 d.,
Nr. A32-3110/15 (2.1.15-AP2);
vykdytoja
Zina Keršienė
Nustatyta, kad Valdytojas patikrinimo akto reikalavimo – vykdyti LRV 2015-04-15 nutarimo Nr. 390 2 punkto reikalavimą – sukauptas lėšas administruojamų daugiabučių namų liftams atnaujinti pervesti į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą – neįvykdė, todėl 2015-12-22 raštu  buvo kreiptasi į Generalinę prokuratūrą dėl Valdytojo galimai nusikalstamos veikos.
Valdytojas 2016-01-12 raštu Savivaldybei pridėjo banko kaupiamųjų lėšų sąskaitos išrašą apie turimas lėšas minėtoje sąskaitoje 2016-01-12, taip pat pateikė atitinkamus banko dokumentus, įrodančius, kad į kaupiamųjų lėšų depozitinę sąskaitą 2015-12-17 pervedė lėšas, padengdamas nepanaudotas liftams atnaujinti lėšas ir nepanaudotas kaupiamąsias  lėšas administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti.
Atsižvelgdamas į Valdytojo pateiktą informaciją ir dokumentus, Skyrius 2016-01-15 raštu įpareigojo Valdytoją iki 2016-02-05 pateikti detalią informaciją apie 2015 m. gruodžio mėnesį panaudotas lėšas administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti.     
Valdytojas kaupiamąsias lėšas atstatė, Skyrius 2016-01-15 raštu pateiktus įpareigojimus įvykdė (2016-02-05 raštas Nr. S-92), kontrolė baigta.
3. 383-ioji
daugiabučių namų
savininkų bendrija,
pirmininkė Danutė
Genutė Karbauskienė
Spalio
16 d.

lapkričio
6 d.
2015 m.
lapkričio 5 d.,
Nr. A32-3314/15 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Nustatyta, kad Valdytojas patikrinimo akto reikalavimo – vykdyti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 390 reikalavimus: kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (namams) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus; banke ar kitoje kredito įstaigoje atidaryti atskirą patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, banko sąskaitos sutartyje nurodant, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojas veikia atstovaudamas patalpų  savininkams – neįvykdė.
Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto atnaujinimo skyrius (toliau – Skyrius) 2015-12-17 raštu pateikė paaiškinimus Valdytojui, įpareigodamas jį informuoti apie patikrinimo akte pateikto minėto reikalavimo vykdymą.
Valdytojui 2016-01-22 elektroniniu paštu išsiųstas reikalavimas iki 2016-01-25 atsakyti  į Skyriaus 2015-12-17 raštą, neįvykdžius reikalavimo, bendrijos pirmininkė bus kviečiama atvykti į Savivaldybę,  jai bus surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas pagal ATPK 1582 straipsnio 1 dalį. Valdytojas Skyriaus 2015-12-17 raštu pateiktus įpareigojimus įvykdė.
Valdytojo kontrolė baigta.
4. Administratorius
UAB „Senamiesčio ūkis“,
direktorius
Leonard Sivinski
Lapkričio
9 – 27 d.
2015 m.
lapkričio 30 d.,
Nr. A32-3603/15 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Nustatyta, kad Valdytojas pateikė patikrinimo akte pateiktų reikalavimų įvykdymą patvirtinančius dokumentus, tačiau reikalavimo – peržiūrėti valdytojo interneto svetainę, kad joje teikiama informacija atitiktų Administravimo  nuostatų 14.1 punkte keliamus reikalavimus. Valdytojo veiklos priežiūros  ir kontrolės vykdytojui pateikti prieigą (slaptažodis, kodas) prie valdytojui privalomos skelbti informacijos interneto svetainėje – neįvykdė.
Dėl Valdytojo interneto svetainės 2016-01-18 el. paštu kreiptasi į Valdytoją, nes interneto svetainėje www.senamiescio-ukis.lt nerasta naujausių teisės aktų, susijusių su Valdytojo veikla, pateikta informacija apie slaptažodžius neatitinka tikrovės. Skyrius 2016-01-25 raštu pareikalavo, kad Valdytojas vykdytų patikrinimo akto 4.6 punkte pateiktą reikalavimą ir iki 2016-02-25 informuotų  apie interneto svetainės sutvarkymą. Valdytojui 2016-03-17 surašytas ATPP pagal ATPK 1582 straipsnio 1 dalį. Valdytojas ATPP nurodytos baudos nesumokėjo, persiųsta nagrinėti Vilniaus rajono Savivaldybės tarybos Administracinei komisijai pagal valdytojo gyvenamąją vietą.
Dėl valdytojo interneto svetainės valdytojo kontrolė tęsiama.        
PASTABA.
 Rekomenduojama 2017 metais atlikti Valdytojo veiklos neplaninį kompleksinį patikrinimą .
5. Daugiabučio namo
Volungės g. 16
savininkų bendrija,
pirmininkė Nijolė
Gražina Paliulienė
Gruodžio
1–18 d.
2015 m.
gruodžio 18 d.,
Nr. A32-3834/15 (2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Zina Keršienė
Nustatyta, kad Valdytojas pateikė patikrinimo akte pateiktų reikalavimų įvykdymą patvirtinančius dokumentus: NTR ir JAR išrašus; peržiūrėjo ir patikslino Namo Aprašą; parengė ir valdybos posėdžio metu patvirtino Paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisykles (paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas).
Valdytojas patikrinimo akte pateiktus reikalavimus įvykdė, kontrolė baigta.
6. Administratorius
UAB „Antakalnio būstas“,
direktorius
Donatas Šiaudinis
Rugsėjo
7–25 d.
2015 m.
rugsėjo 29 d.,
Nr. A32-2850/15 (2.1.15-AP2);
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
 Nustatyti valdytojo veiklos trūkumai dėl bendrojo naudojimo objektų aprašų, ataskaitų ir 2015 metų ir planų sudarymo, organizuoto rangos darbų pirkimo; trūkumai dėl planų, ataskaitų, informacijos apie planuojamus ir atliktus remonto darbus, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus ir balsavimus raštu skelbimo valdytojo internetiniame tinklapyje; nepateikta valdytojo sutartis su banku dėl kaupiamųjų lėšų sąskaitos, kuri atitiktų teisės aktų reikalavimus (kad ji būtų kaupiamoji ir sutartyje būtų nurodyta, kad valdytojas veikia atstovaudamas patalpų savininkus).
Pagal valdytojo pateiktą informaciją ir dokumentus, laikytina, kad valdytojas įvykdė patikrinimo akto reikalavimus.
Valdytojo kontrolė baigta.
7. 898-oji daugiabučio
namo savininkų bendrija,valdybos
pirmininkas
Viktoras Petkevičius
Rugsėjo
28 d.

spalio
16 d.
Nepateikė duomenų ir dokumentų;
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Nepatikrinta. 
PASTABA.
Valdytojui išsiųsti trys Departamento raštai dėl dokumentų pateikimo valdytojo planiniam kompleksiniam patikrinimui atlikti, tačiau valdytojas iki šiol dokumentų Savivaldybei nepateikė. Pirmininkui jau anksčiau taikytos administracinės priemonės, kreiptasi pagalbos į Būsto valdymo ir priežiūros rūmus. Savivaldybės administracija 2016-01-15 raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama tarnybinės pagalbos dėl teisės aktų išaiškinimo susidariusioje situacijoje. Bendrijos Pirmininkas informavo, kad dėl sveikatos problemų negali vykdyti įpareigojimų.
8. 236-oji daugiabučio
namo savininkų bendrija,
pirmininkė Eugenija
Emilija Bajelytė
Spalio
16 d.

lapkričio
6 d.
2015 m
gruodžio 29 d.
Nr. A32-3884/15 (2.9.2.29-UK9);
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Nustatyti valdytojo veiklos trūkumai dėl bendrijos narių sąrašo tvarkymo, bendrijos pirmininkės darbo sutarties sudarymo, dokumentų registracijos, bendrijos buveinės adreso; namo bendrojo naudojimo objektų aprašo; nėra vykdomas privalomas lėšų kaupimas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimo Nr. 390 reikalavimus; nėra parengtos ir bendrijos valdybos patvirtintos Paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisyklės.
Valdytojas pateikė informaciją ir dokumentus, susijusius su nustatytų trūkumų šalinimu, laikytina, kad Bendrijos Pirmininkė reikalavimus įvykdė.
Valdytojo kontrolė baigta.
9. Administratorius
UAB „Žirmūnų būstas“,
direktorius
Darius Zabarskas
Lapkričio
927 d.
2016 m.
sausio 18 d.,
Nr. A32-142/16 (2.9.2.29-UK9);
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Nustatyta, kad yra trūkumų dėl bendrojo naudojimo objektų aprašų, namų 2014 metų veiklos ataskaitų ir priežiūros 2015 metų ir ilgalaikių darbų planų, dėl valdytojo interneto tinklapyje skelbiamos informacijos; nepateikta valdytojo sutartis su banku dėl kaupiamųjų lėšų sąskaitos, kuri atitiktų teisės aktų reikalavimus (kad ji būtų kaupiamoji ir sutartyje būtų nurodyta, kad valdytojas veikia atstovaudamas patalpų savininkus).
Pagal valdytojo pateiktus duomenis ir informaciją nustatyta, kad reikalavimai įvykdyti, išskyrus dėl privalomos skelbti informacijos apie administratoriaus (juridinio asmens) paskirto atsakingo darbuotojo telefono numerį. Dėl šio klausimo artimiausiu metu Skyrius kreipsis į Aplinkos ministeriją dėl teisės aktų išaiškinimo.
Valdytojo kontrolė baigta.
10. Administratorius
UAB ,,Rasų valda“,
generalinis direktorius
Laimis Paršeliūnas
Gruodžio
118 d.
2016 m.
sausio 25 d.,
Nr. A32-205/16 (2.9.2.29-UK9);
vykdytoja
Giedrė Baranauskienė
Nustatyta, kad yra trūkumų dėl nepilnai užpildytų aprašų, ne visų aprašų turinys atitinka Nekilnojamojo turto registro duomenims, aprašo pavyzdinės formos reikalavimus; namų ataskaitose ir planuose nepilnai pateikta reikalaujama informacija, yra neatitikimų Nekilnojamojo turto registro duomenims; valdytojo interneto tinklapyje skelbiama ne visa informacija apie vykdytus namų patalpų savininkų susirinkimus, neskelbiama informacija apie vykdytus bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, techninės priežiūros ir kitų paslaugų pirkimo rezultatus; nustatyta, kad vienas sprendimas priimtas ne pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnio reikalavimus.
Išanalizavus valdytojo pateiktus duomenis, nustatyta, kad reikalavimai įvykdyti: pateikti pataisyti visų administruojamų namų bendrojo naudojimo aprašai, 2016 m. ūkiniai planai, 2015 m. veiklos ataskaitos ir ilgalaikiai planai; interneto svetainėje www.rasuvalda.lt ištaisyti trūkumai dėl informacijos skelbimo.    
Valdytojo kontrolė baigta.