Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS 2018 M. PLANINIŲ IR NEPLANUOTŲ PATIKRINIMŲ ATASKAITA (atsisiųsti)

Eil. nr. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojas  

Patikrinimo aktas

(surašymo data, Nr.)

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas

                           NUSTATYTI  PAGRINDINIAI  TRŪKUMAI  IR  INFORMACIJA  APIE  REIKALAVIMŲ  ĮVYKDYMĄ

 

1. Daugiabučio namo Vytenio g. Nr. 33 savininkų bendrija Planinis kompleksinis patikrinimas

2017-01-05

A32-13/17(2.9.2.29-UK9)

Vykdytoja Eglė Šlajūtė/

Milda Benetytė

 

Įvertinus pateiktų dokumentų atitikimą 2017-01-05 Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto Nr. A32-13/17(2.9.2.29-UK9) reikalavimams, nustatyta, kad 4.1-4.6 punkte įvardyti reikalavimai yra įvykdyti pilna jų apimtimi. Daugiabučio namo Vytenio g. 33 savininkų bendrijos veiklos trūkumų daugiau  nenustatyta. Kontrolė yra baigta.

 

2. UAB „Vilkpėdės būstas“ Planinis kompleksinis patikrinimas

2018-06-01

A32-1570/18(2.9.2.29- UK9)

 

Vykdytoja

Milda Benetytė

Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.8 punktuose (Ištaisyti Namų Aprašus, pagal valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.1. punkte nurodytus Aprašų trūkumus; Pateikti visų tikrinamų Namų Aprašus, parengtus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-06-27 įsakymu Nr. D1-549 patvirtintą Pavyzdinę formą, popierinėje ir skaitmeninėje laikmenoje (kiekvieno pastato aprašą pateikiant atskiru dokumentu); Tikrinamų Namų 2018 m. ūkinius ir finansinius planus, 2017-2019 m. ilgalaikius darbų planus ir 2017 m. ataskaitas parengti pagal teisės aktų reikalavimus bei valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 punktuose nurodytus trūkumus. Ištaisytus Namų 2018 m. ūkinius ir finansinius planus, 2017-2019 m. ilgalaikius darbų planus ir 2017 m. ataskaitas pateikti popierinėje ir skaitmeninėje laikmenoje. Parengti ir pateikti Vandentiekio g. 32 Ilgalaikį darbų planą; Pateikti informaciją ir dokumentus popierinėje ir skaitmeninėje laikmenoje apie kaupiamųjų lėšų panaudojimą  Namams atnaujinti laikotarpiu 2017-2018 m., pagal 3.4 punkte nurodytus trūkumus; Pateikti informaciją apie butų ir kitų patalpų savininkų atstovo (-ų) kvietimą (-us) dalyvauti pirkimuose, pagal 3.5 punkte nurodytus trūkumus; Į paslaugų ir darbų pirkimus kviesti butų ir kitų patalpų savininkų išrinktus atstovus; Ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.6 punkte nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo klientų savitarnos  svetainėje  www.vilkpedesbustas.lt  ir ateityje informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal teisės aktų reikalavimus; Valdytojui ne rečiau kaip kartą per metus organizuoti Namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl namo atstovo (atstovų) išrinkimo, kol jis (jie) bus išrenkamas (išrenkami); Pateiktą informaciją ir dokumentus apie organizuotus paslaugų ir  darbų pirkimus, konkurso būdu, per 2017-2018 m. laikotarpį, tikrinamuose Namuose, pateikti visą informaciją ir dokumentus susijusius su konkurso būdu organizuotus ir vykdytus pirkimus t. y. skelbimą dienraštyje, gautus pasiūlymus, gautų pasiūlymų vertinimo protokolus, darbų ar paslaugų sutartis, darbų ar paslaugų priėmimo aktus, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas mokėjimus pagal valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.9. punkte nurodytus trūkumus) privalo įvykdyti iki 2018-09-20, Valdytojo kontrolė tęsiama.

Įvertinus valdytojo 2018-09-20 raštu Nr. A50-30161/18 pateiktus dokumentus, atsakant į Skyriaus  2018-06-01 Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktu Nr. A32-1570/18(2.9.2.29-UK9) (toliau – Aktas) teiktus įpareigojimus, nustatyta, kad Akte teikti įpareigojimai įvykdyti pilna jų apimtimi ir nustatytu terminu. Atsižvelgiant į tai, valdytojo kontrolė yra baigta.

3. UAB „Naujininkų ūkis“ Neplaninis patikrinimas

2018-05-21

A32-1398/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Milda Benetytė

Valdytojas priežiūros ir kontrolės vykdytojui nepateikė informacijos ir dokumentų apie vykdytus Namo stogo remonto darbų 2017 m. pirkimus, kreipimosi į tiekėjus, gautus pasiūlymus, protokolą, kuriuo buvo išrinktas rangovas, sutartį su rangovu, darbų priėmimo perdavimo aktą, finansinio atsiskaitymo dokumentus; Nepateikė informacijos ir dokumentų ar vykdant Namo stogo remonto darbų pirkimą buvo kviestas/kviesti Namo įgaliotas atstovas/atstovai (jei jie yra išrinkti), jei ne, paaiškinti kodėl nebuvo kviesti; Nepateikė informacijos ir dokumentų apie  Namo butų ir kitų patalpų savininkų informavimą, Namo laiptinių skelbimo lentose, apie įvykdytą Namo stogo remonto darbų pirkimą, rangovą, darbų vykdymo laikotarpį, atsakingą asmenį  ir kitą privalomą skelbti informaciją, pateikiant skelbtos informacijos skelbimo kopiją; Nepateikė paaiškinimo kodėl Namo butų ir kitų patalpų savininkams  informacija internetinėje Administratoriaus svetainėje nėra skelbiama Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka. Valdytojas akte nustatytus trūkumus ir reikalavimus privalo įvykdyti iki 2018-06-12.

Valdytojui už netinkamą Namo bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijų atlikimą 2018-06-19  surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. SAVAD-13-ANR_P-24160-2018 pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio 3 dalį. Atsižvelgiant, į tai, Valdytojo kontrolė yra baigta.

 

4. Daugiabučio namo

A.Vienuolio g. 6

savininkų bendrija

Neplaninis patikrinimas

2018-06-14

A32-1749/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Milda Benetytė

Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.3 punktuose (pagal valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.1.  Valdytojas į Pareiškėjo 2017-11-27 pranešimą teikė atsakymą 2018-04-03, kuriame nurodė informaciją, pagal Pareiškėjo pranešimo turinį. Skyrius įvertinęs Bendrijos pirmininkės 2018-04-03 teiktą atsakymą, nustatė, kad atsakymas Pareiškėjui pateiktas nesilaikant Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Bendrijų įstatymas) 14 straipsnio 7 punkte įtvirtinto atsakymo pateikimo termino, kas traktuojama kaip Bendrijos pirmininkės  pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, susijęs su informacijos neteikimu Namo butų ir kitų patalpų savininkams Bendrijų įstatyme nustatytais terminais,  kas užtraukia administracinę atsakomybę numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) 349 straipsnio 1 dalyje – teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus pažeidimus, užtraukia įspėjimą arba baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui.3.2. Vykdytojas įvertinęs 2017 m. vykusių Bendrijos visuotinių susirinkimų įforminimo dokumentus, nustatė, kad dokumentacijoje nėra teikiami Bendrijos visuotinių susirinkimų vykusių 2017-09-07, 2017-08-10 protokolai, dalyvavusių narių sąrašas, nėra aišku kaip yra priimami sprendimai ir kaip pasiskirto narių balsavimas konkrečiais klausimais. Bendrijos pirmininkės atlikti įrašai ranka ant informacinių pranešimų Namo butų ir kitų patalpų savininkams, kuriais savininkai informuojami apie planuojamą Bendrijos visuotinį susirinkimą, nurodo, kad susirinkimas/ -ai „Neprotokoluota. Informacinio pobūdžio. Susipažinimui ir tolimesniam svarstymui“. Atsižvelgiant į tai, Bendrijos pirmininkę įspėjame, kad Bendrijos visuotiniai susirinkimai privalo būti protokoluojami vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 4 punkte įtvirtintomis nuostatomis. Bendrijos pirmininkei pažymime, kad Bendrijos visuotiniai susirinkimai privalo būti organizuojami ir juose priimami sprendimai įforminami Bendrijų įstatyme 11 straipsnyje nustatyta tvarka. Už pakartotiną minėtų teisės aktų pažeidimą Jums gali būti pradėta administracinio nusižengimo teisena. 3.3. Vykdytojas įvertinęs 2017 m. Bendrijos valdybos susirinkimų įforminimo dokumentus, nustatė, kad Bendrijos valdybos nariai ne visuose protokoluose yra patvirtinę savo dalyvavimą  ir išreikštą balso teisę, parašu. Bendrijos pirmininkė teikė paaiškinimą, kad Bendrijos valdybos narių susirinkimo protokolai įforminami tik sekančia dieną po susirinkimo, dėl šios priežasties, parašų kiekis protokoluose neatitinka dalyvavusių valdybos narių skaičiui.  Pabrėžtina, kad pasirašiusių valdybos narių skaičius sudarė kvorumą, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 16 straipsnio 4 punktu, todėl valdybos priimti sprendimai laikomi teisėtais. Bendrijos pirmininkei teikiamas siūlymas ateityje organizuojant Bendrijos valdybos susirinkimus, pasirengti susirinkimo darbotvarkę, atskirus balsavimo lapus kiekvienam valdybos nariui, įtraukiant klausimus dėl kurių planuojama balsuoti bei rengti valdybos susirinkimo dalyvių sąrašą, kuriame privalėtų pasirašyti valdybos susirinkime dalyvaujantys asmenys, o tekste minimus dokumentus Bendrijos pirmininkei pridėti prie rengiamo valdybos susirinkimo protokolo. 3.4. Vykdytojas įvertinęs informaciją teikiamą Bendrijos internetinėje svetainės www.DNSB.eu portale, nustatė, kad dokumentai Namo butų ir kitų patalpų savininkams teikiami nesilaikant Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-58 redakcija) (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės) nustatytų reikalavimų, dokumentai Namo butų ir kitų patalpų savininkams teikiami nepasirašyti, neturintys tvirtinimo žymos (dokumentai, kuriems tvirtinimo žyma reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka). Bendrijos pirmininkė teikė paaiškinimą, kad informaciją Namo butų ir kitų patalpų savininkams internetinėje svetainėje www.DNSB.eu portale pradėta skelbti visai nesenai, svetainės sistemoje vyksta nuolatinis stebėjimas, atnaujinimas pagal savininkų poreikius. Vykdytojas Bendrijos pirmininkei pažymi, kad informacija privalo būti skelbiama Namo butų ir kitų patalpų savininkams Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka)

privalo įvykdyti iki 2018-08-01, Valdytojo kontrolė baigta.

 

5. UAB „Naujamiesčio

būstas“

Neplaninis patikrinimas

2018-09-19

 A32- 3140/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Milda Benetytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.7 punktuose (Namo veiklos ataskaitą ir ūkinį planą parengti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-11-26 įsakymu Nr. D1- 849 patvirtintų Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinės formos ir Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinės formos reikalavimus. Ištaisyti trūkumus pagal 3.3, 3.5. punktus; Ištaisyti trūkumus, nurodytus 3.4. punkte dėl Namo ilgalaikio plano sudarymo ir mėnesinių kaupiamosios įmokos tarifų apskaičiavimo, informuoti apie Namo ilgalaikio plano tvirtinimą pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnio reikalavimus; Pateikti informaciją apie Namo butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos tvarkymą ir atnaujinimą, Namo butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą; Informaciją interneto svetainėje apie Namą skelbti Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais bei ištaisyti trūkumus nurodytus 3.6 punkte; Pateikti informaciją ir duomenis apie kaupiamąsias lėšas Namui atnaujinti, pateikiant kaupiamųjų lėšų sąskaitos sutartį su banku; informaciją (išrašą) apie sukauptų lėšų Namui atnaujinti panaudojimą per laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2018-08-31 metus, t. y. kokiems Namo bendrojo naudojimo objektų remonto ar atnaujinimo darbams apmokėti buvo panaudotos sukauptos lėšos. Duomenis pateikti susistemintus. Trukumus ištaisyti pagal 3.7. punktą; Informuoti, ar yra išrinkti Namo atstovas pagal Nuostatų 16 punktą, jei neišrinkti  ir 2018 m. nebuvo renkami, organizuoti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl atstovų išrinkimo  ir susirinkimų ar balsavimo raštu balsų skaičiavimo protokolus skelbti teisės aktų nustatyta tvarka) privalo įvykdyti iki 2018-10-31, Valdytojo kontrolė baigta.
6. 567- oji Daugiabučio namo savininkų bendrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplaninis patikrinimas

2018-09-28

 A32-3262/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Milda Benetytė

 

Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.9 punktuose (Pateikti sutartį su Bendrijos pirmininku, pateikti informaciją ir tai patvirtinančius dokumentus dėl pasirašiusio sutartį asmens įgaliojimo, Bendrijos narių visuotinio susirinkimo daugumos sprendimu, atlikti tokius veiksmus pagal Akto 3.1 papunktyje nustatytus trukumus; Patikslinti Bendrijos narių sąrašą pagal Akto 3.2 papunktyje nustatytus trukumus; Parengti ir teikti Bendrijos visuotiniams susirinkimui tvirtinti Aprašą pagal Akto 3.3 papunktyje nustatytus trukumus; Parengti Namo Ilgalaikį planą, Ūkinį finansinį planą ir teikti juos Bendrijos visuotiniam susirinkimui tvirtinti pagal Akto 3.4 papunktyje nustatytus trukumus; 2019 m. Bendrijos veiklos ataskaitą parengti ir teikti Bendrijos visuotiniam susirinkimui tvirtinti vadovaujantis Akto 3.5, 3.8 papunkčiuose nustatytais trukumų šalinimo kriterijais; Sudaryti su banku sutartį dėl sąskaitos atidarymo, kurioje būtų kaupiamos Bendrijos Namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšos, kurios privalo būti skiriamos Namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus pagal Akto 3.6 papunktyje nustatytus trukumus; Visuotinius Bendrijos susirinkimus organizuoti pagal teisės aktus, vadovaujantis  Akto 3.7 papunktyje nustatytų trukumų šalinimo kriterijais; Visuotiniame Bendrijos susirinkime išsirinkti revizorių komisiją ar revizorių, vadovaujantis Akto 3.8 papunktyje nustatytais trukumų šalinimo kriterijais; Parengti Bendrijos įstatus vadovaujantis teisės aktais ir teikti juos Bendrijos visuotiniam susirinkimui tvirtinti, vadovaujantis Akto 3.8 papunktyje nustatytais trukumų šalinimo kriterijais)  privalo įvykdyti iki 2018-12-14, Valdytojo kontrolė tęsiama.
7. UAB „Senamiesčio ūkis“ Neplaninis patikrinimas

2018-10-08

 A32-3390/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytoja

Milda Benetytė

 

Valdytojas vykdytojui nepateikė informacijos ir dokumentų reikalingų atlikti valdytojo veiklos neplaninį patikrinimą. Aktu pateikti reikalavimai, kad valdytojas pateiktų informaciją ir dokumentus, kurie nurodyti Akto 2.1.-2.5. punktuose ir  Skyriaus 2018-09-12 raštu Nr.A63-289/18(3.2.1.2-EM4) „Dėl Pylimo g. 41 namo gyventojų skundo“. Įvykdymo terminas -2018-11-05, Valdytojo kontrolė baigta.
8. UAB „Naujininkų ūkis“ Neplaninis patikrinimas

2018-10-09

 A32-3404/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Milda Benetytė

Valdytojas atsakė į Skyriaus 2018-08-24 raštu Nr.A51-72218/18(3.3.2.26E-UK) „Dėl informacijos pateikimo“ teiktus įpareigojimus, tačiau informacijos ir dokumentų reikalingų atlikti valdytojo veiklos neplaninį patikrinimą, nepakanka. Akto 4.1-4.8 punktuose pateikti reikalavimai, trūkumams pašalinti. Įvykdymo terminas -2018-11-05.

Valdytojas 2018-10-30 teikė dokumentus atsakant į Akte pateiktus reikalavimus, įvertinus pateikta, nustatyta, kad įpareigojimai įvykdyti pilna jų apimti ir nustatytais terminais. Valdytojo kontrolė yra baigta.

 

 

9. Daugiabučio namo

Rygos g. 6 savininkų bendrija

Neplaninis patikrinimas

2018-10-19

 A32-3582/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Milda Benetytė

 

Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1.- 4.4 punktuose (Ateityje Bendrijos Namo 2019 m. ūkinį finansinį planą rengti vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 10 punktu, atsižvelgiant į Akto 3.1. papunktyje nustatytus trukumus; Ateityje rengiant Bendrijos Namo Ilgalaikį planą vadovautis Tvarkos aprašu, atsižvelgiant į Akto 3.2. papunktyje nustatytus trukumus; Ateityje Bendrijos Namo savininkų kaupiamąsias lėšas naudoti griežtai vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 straipsnio nuostatomis, atsižvelgiant į Akto 3.4. papunktyje nustatytus trukumus; Pateikti informaciją ir dokumentus apie einamaisiais metais šauktus visus Bendrijos visuotinius ir butų ir kitų patalpų savininkų  susirinkimus, atsižvelgiant į  Akto 3.5 papunktyje nustatytus trukumus) privalo ištaisyti iki 2018-12-14. Valdytojo kontrolė baigta.
10. UAB „Naujamiesčio

būstas“

Neplaninis patikrinimas

2018-10-25

 A32- 3641/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytoja

Milda Benetytė

 

Valdytojas patikrinimo akto  reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1.- 4.3 punktuose (Pateikti dokumentus ir informaciją nurodytą Akto 2.1. punkte pagal trukumus nustatytus Akto  3.1.- 3.8. punktuose; Organizuoti Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą pagal Akto 3.9 punkte nustatytus trukumus; Pateikti dokumentus ir informaciją nurodytą Akto 2.3.-2.4. punktuose, pagal trukumus nustatytus Akto 3.9.1. punkte ) privalo ištaisyti iki 2018-11-30. Valdytojo kontrolė baigta.
11. UAB

„Jurita“

Planinis kompleksinis patikrinimas

2019-01-15

A32-219/19(2.9.2.29- UK9)

Vykdytoja

Milda Benetytė

Į Valdytojo veiklos patikrinimo akto 4.1-4.2 punktuose nurodytas pastabas Valdytojas privalo atsižvelgti ateityje, rengdamas administruojamų namų veiklos ataskaitas, bei organizuodamas susirinkimus ir/ar balsavimus raštu dėl daugiabučio namo įgalioto asmens išrinkimo.

Valdytojo veiklos pažeidimų nenustatyta. Valdytojo kontrolė baigta.

12. UAB „Priemiestis“ Neplanuotas patikrinimas. 2018-03-28

A32-669/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Patikrinimo metu nustatyta, kad administratorius nesilaiko teisės aktuose nustatytos informacijos skelbimo gyventojams tvarkos, teikia bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo paslaugas neturėdamas patalpų savininkų pritarimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, nevykdo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimų. Administratoriui už netinkamą pareigų vykdymą skirta administracinė nuobauda.

Kontrolė baigta.

13. UAB „Naujoji pilaitė“ Planinis kompleksinis patikrinimas

2018-01-10

A32-67/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Patikrinimo metu nustatyti administratoriaus veiklos trūkumai dėl butų ir kitų patalpų savininkų sąrašuose esančių duomenų, bendrojo naudojimo objektų aprašų turinio, ūkinių ir ilgalaikių planų turinio, dėl informacijos pateikimo apie  kaupiamųjų lėšų namams atnaujinti panaudojimą, informacijos pateikimo apie organizuotus namų paslaugų ir rangos darbų pirkimus, dėl informacijos pateikimo apie gautas butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas dėl informacijos teikimo, dėl informacijos pateikimo apie organizuotus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus ar balsavimus raštu dėl atstovų išrinkimo, dėl ilgalaikių daugiabučių namų darbų ir paslaugų teikimo sutarčių nuostatų (sutartyse nebuvo įrašyta informacija, kad valdytojas veikia kaip administratorius ir naudos gavėjai yra butų ir kitų patalpų savininkai).

Administratorius ištaisė patikrinimo metu nustatytus veiklos trūkumus. Kontrolė baigta.

14. Daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų g. Nr. 52, Vilniuje savininkų bendrija Planinis kompleksinis patikrinimas

2018-04-09

A32-799/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Patikrinimo metu nustatyti pažeidimai: bendrijos visuotinio susirinkimo metu neišrinktas bendrijos narys, kuris turi teisę pasirašyti sutartį su bendrijos pirmininku; bendrijos įstatų nuostatų neatitikimas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimams; daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo netikslumai; nepateikė bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ilgalaikio plano kopijos; nepateikė informacijos apie sukauptų lėšų panaudojimą per 2017 metus, informacijos apie organizuotus namo paslaugų ir rangos darbų pirkimus; nepateikė informacijos ar per 2017 metus Bendrija gavo butų ir kitų patalpų savininkų ir bendrijos narių pagrįstų skundų dėl informacijos teikimo. Kadangi patikrinimo metu pasikeitė bendrijos pirmininkas, priežiūros ir kontrolės vykdytojas toliau kontroliuoja naujojo bendrijos pirmininko veiklą.

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898-oji daugiabučio namo savininkų bendrija Planinis kompleksinis planinis patikrinimas.

2018-10-26

A32-3685/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Priežiūros ir kontrolės vykdytojo Bendrijos pirmininkui teikti įpareigojimai:

1. Pateikti visuotinio bendrijos narių susirinkimo, kurio metu bendrijos pirmininku šiuo metu eiti pareigas buvo išrinktas VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre nurodytas asmuo, protokolo kopiją su dalyvavusių asmenų sąrašu; visuotinio bendrijos narių susirinkimo, kuriuo įgaliotas vienas iš bendrijos narių pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, protokolo kopiją su dalyvavusių asmenų sąrašu.

2.  Pateikti informaciją ar bendrijoje yra išrinkti įgaliotiniai, pateikti visuotinio bendrijos narių susirinkimo, kurio metu būtų išrinkti šiuo metu pareigas einantys įgaliotiniai, protokolo kopiją.

3. Pateikti visuotinio bendrijos narių susirinkimo, kurio metu buvo išrinkti šiuo metu pareigas einantys bendrijos valdybos nariai.

4. Pateikti informaciją apie sudarytą namo bendrojo naudojimo objektų aprašą: ar yra parengtas namo bendrojo naudojimo objektų aprašas ir ar jis parengtas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-06-27 įsakymu Nr. D1-549 patvirtintą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinę formą; pateikti namo bendrojo naudojimo objektų aprašo kopiją.

5. Pateikti informaciją apie namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinio ir ilgalaikio planų projektų parengimą ir jų pateikimą bendrijos narių visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); ar metinis ir ilgalaikis planai patvirtinti; pateikti paskutinius parengtus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinį ir ilgalaikį planus; pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka priimto susirinkimo sprendimo protokolą, dalyvių sąrašą, dėl šių planų patvirtinimo.

6. Pateikti informaciją ar bendrijos valdyba yra patvirtinusi paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas.

7. Pateikti informaciją apie taikomas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones, kaip informacija apie bendrijos veiklą skelbiama namo patalpų savininkams.

8. Pateikti informaciją, kokie namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai, vykdyti 2017-2018 metais, buvo apmokėti iš namo patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų.

9. Jeigu bendrijoje yra išrinkti bendrijos narių įgaliotiniai, šaukti bendrijos narių įgaliotinių susirinkimą, pateikti visus su šaukiamu bendrijos narių įgaliotinių susirinkimu susijusius dokumentus (skelbimai, protokolų kopijos su dalyvaujančių asmenų sąrašais).

10. Pateikti namo bendrojo naudojimo objektų remonto ir/ar atnaujinimo darbų sutartis, sudarytas per 2017-2018 metus; ilgalaikes namo darbų ir paslaugų teikimo sutartis su jų priedais (namo patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka priimtų sprendimų protokolų kopijas).

11. Pateikti valstybės įmonės Registrų cento Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame būtų įregistruotas Namo bendrojo naudojimo objektų valdymo faktas.

Atsižvelgiant į tai, kad bendrijos pirmininkas neįvykdė priežiūros ir kontrolės vykdytojo reikalavimų, bendrijos pirmininko veiklos kontrolė tęsiama.

 

16. 36-oji daugiabučio namo savininkų bendrija „Žaliasis namas“ Neplanuotas patikrinimas.

2018-09-12 A32-3065/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Priežiūros ir kontrolės vykdytojo Bendrijos pirmininkui teikti įpareigojimai:

1. Pateikti informaciją (išrašą) apie sukauptų lėšų namui atnaujinti panaudojimą per 2016, 2017 metus; pateikti informaciją apie namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, kurie buvo apmokėti iš namo kaupiamųjų lėšų (kokie darbai atlikti, pateikti banko kaupiamosios sąskaitos išrašą, kuriame atsispindėtų šių darbų išlaidos).

2. Pateikti informaciją koks kaupiamosios įmokos tarifas taikomas name esančių patalpų savininkams; ar kaupiamosios įmokos tarifas patvirtintas namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimu, priimtu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, pateikti susirinkimo sprendimo protokolo kopiją.

3.  Šaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą, apie susirinkimo šaukimo eigą informuoti priežiūros ir kontrolės vykdytoją pateikiant susirinkimo iniciavimą patvirtinančius dokumentus (pvz. skelbimus, susirinkimų protokolų kopijas).

4. Pateikti informaciją apie taikomas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones; ar per 2016, 2017 metus bendrija gavo butų ir kitų patalpų savininkų ir bendrijos narių pagrįstų skundų dėl informacijos teikimo; pateikti skundų ir atsakymų kopijas.

5. Pateikti informaciją ar bendrijos valdyba yra patvirtinusi paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas, pateikti tai patvirtinančius dokumentus; pateikti informaciją bei dokumentus apie 2016, 2017 metais bendrijoje organizuotus Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų paslaugų ir rangos darbų pirkimus, jeigu nebuvo vykdomi informuoti priežiūros ir kontrolės vykdytoją.

6. Pateikti namo bendrojo naudojimo objektų remonto ir/ar atnaujinimo darbų sutarčių, sudarytų per 2016, 2017 metus, kopijas.

7. Pateikti informaciją apie 2016 metų bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą, pateikti 2016 metų bendrijos veiklos metinę ataskaitą; pateikti informaciją ar 2016 metų bendrijos veiklos metinė ataskaita patvirtinta bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu bendrijų įstatyme nustatyta tvarka, pateikti susirinkimo sprendimo protokolo kopiją; informaciją, ar dėl bendrijos 2016 metų veiklos ataskaitos svarstymo buvo registruoti prašymai (skundai), pateikiant susijusių dokumentų kopijas.

8. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti namo valdymo juridinį faktą – Bendrija.

9. Atnaujinti bendrijos įstatus ir įregistruoti VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, pateikti priežiūros ir kontrolės vykdytojui atnaujintų bendrijos įstatų kopiją.

Bendrijos pirmininko veiklos kontrolė tęsiama.

 

17. 187-oji daugiabučio namo savininkų bendrija „MEDIKAS“ Neplanuotas patikrinimas.

2018-12-21

A32-4539/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Patikrinimo metu nustatyta, kad bendrijos pirmininkas nešaukia visuotinių bendrijos narių susirinkimų, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre neatnaujina duomenų apie bendrijos veiklą, nepagrįstai taiko didesnį nei minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifo dydį, nesilaiko teisės aktuose nurodytos informacijos teikimo patalpų savininkams tvarkos. Bendrijos pirmininko veiklos kontrolė tęsiama.

 

18. UAB „Ozo miestas“ Neplanuotas patikrinimas.

2018-12-19 A32-4503/18(2.9.2.29-UK9)

 

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Priežiūros ir kontrolės vykdytojo administratoriui teikti įpareigojimai:

1. Pateikti informaciją kokiais būdais ir kokia apimtimi apie planuojamų atlikti namo elektros skydų remonto darbų pirkimų rezultatus buvo pranešta namo butų ir kitų patalpų savininkams, pateikti informaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

2. Pateikti informaciją ir paaiškinimus kokiu būdu buvo perkami namo elektros skydų remonto darbai.

3. Pateikti visus su namo elektros skydų remonto darbų pirkimais susijusius dokumentus (skelbimus, pirkimų komisijos protokolus, konkursų vertinimo protokolus ir t. t.)

Administratoriaus veiklos kontrolė tęsiama.

19. 487-oji daugiabučio namo savininkų bendrija Neplanuotas patikrinimas.

2018-11-06

A32-3784/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Nustatyti pažeidimai susiję su bendrijos narių visuotinių susirinkimų ir visų namo patalpų savininkų susirinkimų šaukimu, informacijos patalpų savininkams teikimu. Bendrijos pirmininkės kontrolė tęsiama.
20. UAB „Karoliniškių būstas“ Planinis kompleksinis planinis patikrinimas.

2018-12-28

A32-4590/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytoja

Monika Jasadavičiūtė

Patikrinimo metu administratoriui pateiktos pastabos dėl veiklos tobulinimo. Pažeidimų nenustatyta. Kontrolė baigta.
21.

 

414-oji DNSB

„Gabija“

Neplanuotas patikrinimas

2018-01-15

A32-117/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Esminių teisės aktų pažeidimų reglamentuojančių daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklą nenustatyta. Bendrijos pirmininkas įpareigotas laikytis teisės aktų nuostatų, rengti ilgalaikį (dviejų metų ir daugiau) namų atnaujinimo planą. Kontrolė baigta.
22. 96-oji DNSB Neplanuotas patikrinimas

2018-01-22

A32-201/18(2.9.2.29-UK9)

 

 

 

 

 

 

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Bendrijos pirmininkei pateiki reikalavimai trūkumams pašalinti (nurodomi reikalavimai ir jų įvykdymo terminai):

1. Šaukti eilinį Bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir jame svarstyti klausimus dėl Bendrijos pirmininko ir Bendrijos valdybos išrinkimo/perrinkimo, Bendrijos įstatų atnaujinimo ir kitais privalomais klausimais.

2. Pagal aktualiausius duomenis patikslinti arba parengti naujus Bendrijos narių ir Bendrijos valdomų daugiabučių namų butų savininkų sąrašus

3. Parengti ilgalaikį dviejų ir daugiau metų Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą pagal kaupimo aprašo nuostatas ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka šaukti Namo butų ir kitų patalpų susirinkimą arba organizuoti balsavimą raštu dėl šio plano patvirtinimo

4. Atidaryti kaupimo aprašo nuostatas atitinkančią kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

5. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 19 straipsniu, parengti Bendrijos veiklos ataskaitas už 2016-2017 metus ir teikti Bendrijos narių visuotiniam susirinkimui tvirtinti.

6. Parengti paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas .

7. Sprendimų priėmimą dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo organizuoti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Kontrolė tęsiama.

23. UAB „Senamiesčio ūkis“ Neplanuotas patikrinimas

2018-06-18

A32-1788/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, UAB „Senamiesčio ūkis“ įpareigota vykdyti Daugiabučių namų administravimo nuostatus dėl atstovo išrinkimo ir parengti bei teikti patalpų savininkams tvirtinti ilgalaikį (dviejų metų ir daugiau) daugiabučių namų atnaujinimo planą. Kontrolė baigta.
24. DNSB Didlaukio g. 17 Planinis kompleksinis patikrinimas

2018-06-20

A32-1809/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Esminių teisės aktų pažeidimų reglamentuojančių daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklą nenustatyta. Pateiktos rekomendacijos dėl kaupiamųjų lėšų sąskaitos, pirkimo taisyklių ir ataskaitos rengimo.
25. 950-DNSB Neplanuotas patikrinimas

2018-07-19

A32-2295/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Pateikti reikalavimai dėl kaupiamųjų lėšų sąskaitos atidarymo, šaukti Bendrijos narių visuotinį susirinkimą Bendrijų įstatymo nustatyta tvarka arba pateikti visus dokumentus įrodančius, kad Bendrijos narių visuotinis susirinkimas šiais metais buvo sušauktas. Bendrijos narių visuotiniame susirinkime patvirtinti atnaujintus ir Bendrijų įstatymą atitinkančius Bendrijos įstatus. Pateikti dokumentus patvirtinančius Bendrijos pirmininkės perrinkimą ar laikino pirmininko paskyrimą. Jei Bendrijos pirmininkė nėra perrinkta naujai kadencijai, šaukiamame Bendrijos narių visuotiniame susirinkime įtraukti klausimą dėl Bendrijos pirmininko išrinkimo. Kontrolė tęsiama.
26. UAB „Fabeta“ Neplanuotas patikrinimas

2018-07-30

A32-2573/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Pateiktos rekomendacijos ir reikalavimai dėl kaupiamųjų lėšų naudojimo. Kontrolė baigta.
27. UAB „Naujamiesčio būstas“ Neplanuotas patikrinimas

2018-09-17

A32-3113/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Esminių teisės aktų trūkumų nenustatyta. Pateikti įpareigojimai laikytis teisės aktų. Kontrolė baigta.
28. UAB „Naujamiesčio būstas“ Neplanuotas patikrinimas

2018-10-10

A32-3430/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Pateikti papildomi reikalavimai dėl atliktų atnaujinimo darbų pirkimų, organizuotų patalpų savininkų susirinkimų ir darbų planavimo. Reikalavimai įvykdyti. Kontrolė baigta.
29. 795-oji DNSB Neplanuotas patikrinimas

2018-11-13

A32-3905/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Teisės aktų pažeidimų nenustatyta. Kontrolė baigta.
30. 748-oji DNSB Neplanuotas patikrinimas

2018-12-10

A32-4339/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Nustatyti esminiai pažeidimai dėl kaupiamųjų lėšų kaupimo ir patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo.
31. 859-oji DNSB Neplanuotas patikrinimas

2018-12-18

A32-4463/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Bendrijos pirmininkui pateikti reikalavimai: 1. informaciją Bendrijos valdomo Namo butų ir kitų patalpų savininkams ar jų atstovams teikti teisės aktų nustatyta tvarka. 2. Suteikti Pareiškėjui visą prašomą informaciją apie Namo 30 buto sukauptas lėšas ir jų panaudojimą. Užtikrinti, kad kaupiamosios lėšos būtų kaupiamos ir laikomos kaupimo aprašo nustatyta tvarka. Bendrijos narių visuotinius susirinkimus šaukti Bendrijų įstatyme nustatyta tvarka ir terminais. Dokumentus rengti vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis. Nustatyti esminiai teisės aktų pažeidimai. Kontrolė tęsiama.
32. UAB „Naujininkų ūkis“ Neplanuotas patikrinimas

2018-12-27

A32-4564/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Administratorius įpareigotas laikytis daugiabučių namų administravimo nuostatų bei perduoti kitam administratoriui neperduodamą daugiabutį namą. Kontrolė tęsiama.
33. 250-oji DNSB Planinis kompleksinis patikrinimas

2018-12-28

A32-4575/18(2.9.2.29-UK9)

 

 

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Bendrijos pirmininkei pateikti reikalavimai: 1. Bendrijos narių visuotinius susirinkimus šaukti Bendrijų įstatyme nurodytais terminais. Pateikti dokumentus apie sušauktą 2019 metų visuotinį susirinkimą. 2.Pateikti kaupiamųjų lėšų, surinktų Kaupimo aprašo nustatyta tvarka, naudojimą patvirtinančius dokumentus. Pateikti dokumentus patvirtinančius, kad kaupiamosios lėšos apskaitomos Kaupimo aprašo nustatyta tvarka, t. y. kiekvienam namui ir kiekvienos patalpos savininkui atskirai. 3. Kaupimo aprašo nustatyta tvarka ir įvertinus Namų atitiktį teisės privalomiesiems statinių naudojimo reikalavimams, parengti ilgalaikius (dviejų metų ir daugiau) daugiabučių namų atnaujinimo planus ir teikti patalpų savininkams tvirtinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. 4. Ateityje rengti Bendrijos veiklos ataskaitas rengti atitinkančias Bendrijų įstatymo 19 straipsnio nuostatas, t. y. detaliai ir išsamiai. 5.  Bendrijos valdyboje svarstyti klausimą dėl pirkimo taisyklių patvirtinimo pagal šiame akte nurodytą rekomendaciją (rekomendacinio pobūdžio). 6.  Bendrijos narių ir įgaliotinių sąrašus sudarinėti ir tikslinti Bendrijų įstatymo nustatyta tvarka. 7.  Sprendimų priėmimą dėl klausimų nurodytų Bendrijų įstatymo 12 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje organizuoti nepažeidinėjant teisės aktuose nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų, t. y. sprendimai priimami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka šaukiant susirinkimą arba organizuojant balsavimą raštu. Kontrolė tęsiama.
34. 565-oji DNSB Neplanuotas patikrinimas

2018-12-28

A32-4578/18(2.9.2.29-UK9)

 

 

Vykdytojas

Edvinas Pavydis

Bendrijos pirmininkui pateikti reikalavimai: 1. pateikti Pareiškėjai (kopiją pateikiant priežiūros ir kontrolės vykdytojui) detalius ir išsamius atsakymus į visus 2018 metais Pareiškėjos bendrijai pateiktus raštus ir sudaryti visas galimybes susipažinti su prašomais dokumentais

2. Pateikti informaciją ir dokumentus apie Bendrijoje kaupiamas kaupiamąsias lėšas (kaupiamųjų lėšų sutartį su banku, kaupiamųjų lėšų sąskaitos išrašą už 2018 metus, kaupiamųjų lėšų panaudojimą (pagrindą) patvirtinančius dokumentus, kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymą patvirtinančius dokumentus (kokiu pagrindu nustatytas konkretus tarifas). Pateikti parengtą ilgametį 2 ir daugiau metų daugiabučių namų atnaujinimo planą bei vienerių metų daugiabučių atnaujinimo planą; 3. Informaciją bei lydinčiuosius dokumentus susijusius su visais 2018 metais Bendrijoje šauktais susirinkimais (pateikiant kvietimus, nutarimų protokolus, dalyvių sąrašus bei visą kitą informaciją susijusią su susirinkimų organizavimu); 4. Pateikti Bendrijos narių visuotiniame susirinkime patvirtintos Bendrijos veiklos metinės ataskaitos (parengtos vadovaujantis Bendrijų įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka) kopiją; 5. Pateikti Bendrijos narių visuotinio susirinkimo patvirtintą Bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinio kopiją; 6. Pateikti informaciją bei su tuo susijusius dokumentus apie Bendrijoje išrinktą revizorių ar revizijos komisiją; 7. Pateikti 2018 metais Bendrijoje gautų butų ir kitų patalpų savininkų skundų, prašymų ir paklausimų registracijos žurnalo kopiją. Kontrolė tęsiama.

35. UAB „Žirmūnų būstas“ Neplaninis patikrinimas

2018-06-25, Nr. A32- 1870/18(2.9.2.29-UK9)

Vykdytojas Krystyna Juknevičienė

Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui patikslinti Namo bendrojo naudojimo aprašą bei priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės bei pateikti Ilgalaikį darbų atnaujinimo planą įvykdyti. Valdytojo kontrolė baigta.

 

36. Daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Naujasis Trinapolis“ Neplaninis patikrinimas

2018-10-18, Nr. A32-3537/18(2.9.2.29-UK9)

Krystyna Juknevičienė

Valdytojo veikloje išrenkant Bendrijos pirmininką esminių trūkumų nenustatyta. Valdytojo kontrolė baigta.
37. Daugiabučio namo savininkų bendrija Žirmūnų g. 137, Vilniuje Neplaninis patikrinimas

2018-11-19, Nr. A32-3988/18(2.9.2.29-UK9)

Krystyna Juknevičienė

Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui patikslinti informaciją apie 2018 m. šauktus Bendrijos visuotinius ir butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, Namo 2017 m. valdytojo veiklos ataskaitą, apie Rimanto Minkevičiaus 2017 ir 2018 m. gautus skundus ir prašymus dėl informacijos teikimo bei bendrijos atsakymus, pateikti Ilgalaikį darbų atnaujinimo planą bei dokumentus ir informaciją apie Bendrijos ginčų nagrinėjimo komisiją (ginčus nagrinėjantį asmenį). Valdytojo kontrolė tęsiama.

 

 

38. 489-oji Daugiabučių namų savininkų bendrija, Vilniuje Neplaninis patikrinimas

2018-12-10, Nr. A32-4349(2.9.2.29-UK9)

Krystyna Juknevičienė

Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui Bendrijos narių visuotinius susirinkius šaukti pagal teisės aktus, spręsti klausimus priskirtus visuotinio susirinkimo kompetencijai, rengiant susirinkimų bei Bendrijos dokumentus, vadovautis Bendrijų įstatymu ir kitais teisės aktais. Valdytojo kontrolė tęsiama.