Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Planinių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinių patikrinimų ataskaitos

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS 2017 M. PLANINIŲ IR NEPLANUOTŲ KOMPLEKSINIŲ PATIKRINIMŲ ATASKAITA (atsisiųsti)

Eil. nr. Daugiabučių
namų
bendrojo
naudojimo
objektų valdytojas
 Patikrinimo aktas
(surašymo data, Nr.)
Priežiūros
ir kontrolės
vykdytojas
NUSTATYTI  PAGRINDINIAI  TRŪKUMAI  IR  INFORMACIJA  APIE  REIKALAVIMŲ  ĮVYKDYMĄ 
1. Daugiabučio namo Vytenio g. Nr. 33,
Vilniuje savininkų bendrija
Planinis kompleksinis
patikrinimas,
2017-01-05
patikrinimo aktas Nr. A32-13/17(2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Eglė Šlajūtė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui: valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre registruoti namo valdymo juridinį faktą (bendrija); Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) atnaujinti duomenis apie bendrijos valdymo organus, informuoti, kodėl iki šiol JAR neregistruoti atnaujinti bendrijos įstatai ir kas padaryta ir (ar) bus daroma, kad artimiausiu metu bendrijos įstatai būtų atnaujinti, patvirtinti visuotinio susirinkimo metu ir registruoti JAR; bendrijos narių sąrašą tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka, ištaisant 3.2 punkte nustatytus Bendrijos narių sąrašo trūkumus; bendrijos valdybai tvirtinti paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisykles; vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo reikalavimus: kaupti lėšas, kurios bus skiriamos daugiabučio namui Vytenio g. 33 (toliau – Namas)  atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus; banke ar kitoje kredito įstaigoje atidaryti atskirą patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, banko sąskaitos sutartyje nurodant, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojas veikia atstovaudamas patalpų savininkams; Informuoti priežiūros ir kontrolės vykdytoją apie Namo ilgalaikio plano patikslinimą ir pasiūlymą Namo patalpų savininkams kaupti lėšas Namui atnaujinti; Parengti bendrijos veiklos, susijusios su Namu, ataskaitą, ją teikti svarstyti bendrijos valdybai, tvirtinti visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui), skelbti teisės aktų nustatyta tvarka.  Atsižvelgiant į tai,  kad buvo nepilnai įvykdyti patikrinimo metu nustatyti reikalavimai planuojama įtraukti į 2018 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinio patikrinimo grafiką.
Valdytojo
kontrolė baigta.
2. UAB „Asvis“ Planinis kompleksinis
patikrinimas

2017-03-02,
Nr. A32-
292/17/(2.9.2.29-UK9),
vykdytoja

Krystyna Juknevičienė
Patikrinimo aktu nustatyti reikalavimai valdytojui: patikslinti Namų veiklos ataskaitas, ūkinius ir finansinius planus pagal teisės aktų reikalavimus, parengti pirkimų taisykles.
Valdytojo kontrolė baigta.
3. Daugiabučių namų savininkų bendrija„Naujasis Trinapolis“ Planinis kompleksinis
patikrinimas
2017-03-20,
Nr. A32-
374/17/(2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Krystyna Juknevičienė
Valdytojui nustatyti reikalavimai: Bendrijos narių ir butų ir kitų patalpų savininkų sąrašus tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka, peržiūrėti ir patikslinti Namų bendrojo naudojimo aprašus, pateikti paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisykles, patikslinti Bendrijos valdomų Namų ilgalaikius planus ir 2016 m. veiklos ataskaitas pagal teisės aktų nustatyta tvarka, rinkti ginčus nagrinėjančius asmenis ir tvirtinti ginčus nagrinėjimo komisijos darbo tvarkos aprašą. Valdytojas informacijos apie akto reikalavimų įvykdymą nepateikė, todėl 2017-09-28 raštu Nr. A51-64938/17(3.3.10.2-EM4) pateikti kartotiniai reikalavimai.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
 
4. 601-oji daugiabučio namo savininkų bendrija Neplaninis patikrinimas
2017-08-11,
Nr. A32-1859/17(2.9.2.29-UK9)

Edvinas Pavydis
Nustatytas kaupiamųjų lėšų tarifas neatitinka teisės aktų reikalavimų. Bendrijos pirmininkė teisės aktų nustatyta tvarka neteikia atsakymų bendrijos nariams. Neparengtas ir nepatvirtintas Namo ilgalaikis bendrojo naudojimo atnaujinimo planas. Neparengta Bendrijos pirmininkės veiklos ataskaita už 2016 metus. 2017 metais nešauktas Bendrijos narių visuotinis susirikimas. Bendrijos pirmininkė nesilaiko savo kadencijos trukmės. Už įpareigojimų nevykdymą ir Bendrijos pirmininkės funkcijų nevykdymą, Bendrijos pirmininkės taikyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio 1 dalyje nurodyta administracinio poveikio priemonė.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
5. 219-oji daugiabučių namų savininkų bendrija Neplaninis patikrinimas
2017-09-27,
Nr.
A32-2236/17(2.9.2.29-UK9)
Edvinas Pavydis
Bendrijos valdomo daugiabučio namo ilgalaikis bendrojo naudojimo atnaujinimo planas neatitinka teisės aktų reikalavimų. Bendrijos pirmininko teikiami atsakymai daugiabučių namų savininkams buvo neišsamūs, todėl Bendrijos pirmininkas įpareigotas gerinti Bendrijos veiklą teikiant atsakymus į butų ir kitų patalpų savininkų prašymus, skundus ir paklausimus.
Kontrolė baigta.
6. Daugiabučių namų savininkų bendrija Žygio g. 48, 50 ir 52, Vilniuje Neplaninis patikrinimas
2017-10-02
Nr. A32-2280/17(2.9.2.29-UK9)
Edvinas Pavydis
Bendrijos narių visuotiniai susirinkimai bei Bendrijos valdomų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimai šaukti nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų. Bendrijos pirmininko teikiami atsakymai daugiabučių namų savininkams buvo neišsamūs, todėl Bendrijos pirmininkas įpareigotas gerinti Bendrijos veiklą teikiant atsakymus į butų ir kitų patalpų savininkų prašymus, skundus ir paklausimus.
Kontrolė baigta.
7. UAB „Senamiesčio ūkis“ Neplaninis patikrinimas
2017-10-27,
Nr. A32-2486/17(2.9.2.29-UK9)
Edvinas Pavydis
Nustatyti administratoriaus pateiktos ataskaitos, susijusios su konkrečiu administruojamu daugiabučiu namu, netikslumai. Neskelbiama visa privalomai internetiniame puslapyje skelbtina informacija konkretaus daugiabučio namo savininkams. UAB „Senamiesčio ūkis“ vadovui už teisės aktų pažeidimą teikiant informaciją daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams taikyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio 1 dalyje nurodyta administracinio poveikio priemonė.
Kontrolė baigta.
898-oji daugiabučio namo savininkų bendrija Neplaninis patikrinimas
2017-11-27,
Nr. A32-2768/17(2.9.2.29-UK9)

Monika Jasadavičiūtė
Valdytojas priežiūros ir kontrolės vykdytojui nepateikė informacijos ir dokumentų apie 2016 metais organizuotus bendrijos narių visuotinius susirinkimus (visuotinių bendrijos narių susirinkimų protokolų su susirinkimų dalyvių sąrašais). Bus sprendžiamas klausimas įtraukti į 2018 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinio patikrinimo grafiką.
Valdytojo kontrolė baigta.
8. 901-oji daugiabučio namo savininkų bendrija Neplaninis patikrinimas
2017-12-14,
Nr. A32-2912/17(2.9.2.29-UK9)
Edvinas Pavydis
Namo bendrojo naudojimo aprašas neatitinka teisės aktų reikalavimų. Teisės aktų nustatyta tvarka neparengtas Namo ilgalaikį planas pagal kaupimo aprašo nuostatas. Netikslūs Namo butų ir kitų patalpų bei Bendrijos narių sąrašai. Bendrijos narių visuotinių sprendimų turinys ir šaukimas neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų. Neparengtos paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygos. Bendrijos pirmininkės teikiami atsakymai daugiabučių namų savininkams buvo neišsamūs, todėl Bendrijos pirmininkė įpareigota gerinti Bendrijos veiklą teikiant atsakymus į butų ir kitų patalpų savininkų prašymus, skundus ir paklausimus.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
9. UAB „Servico“ Planinis kompleksinis
patikrinimas
2017-12-22,
Nr. A32-
3040/17(2.9.2.29-UK9),
vykdytoja

Milda Benetytė
 
Valdytojas patikrinimo akto reikalavimus, nurodytus patikrinimo akto 4.1 – 4.8 punktuose (peržiūrėti Namų butų ir kitų patalpų savininkų sąrašuose techninius rodiklius su patalpų plotais, juos sutikslinant pagal valstybės įmonės Registrų centro duomenis, t. y. vykdyti Nuostatų 4.1 punkte priskirtas funkcijas. Peržiūrėti Namų objektų aprašus, ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.2 punkte nurodytus objektų aprašų trūkumus, objektų aprašus skelbti Nuostatų 14.1 punkte nustatyta tvarka ir teikti patalpų savininkams Nuostatų 14.4 punkte nustatyta tvarka. Peržiūrėti ir patikslinti 3.3-3.5 punktuose nurodytas Namų, 2017 metų ūkinius finansinius planus, ilgalaikius planus, 2016 metų veiklos ataskaitas. Patikslintus ūkinius finansinius ir ilgalaikius planus, veiklos ataskaitas, daugiabučių namų patalpų savininkams teikti Nuostatų 14.1 ir 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Ilgalaikį planą su apskaičiuotu mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifu Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka teikti kiekvieno administruojamo daugiabučio namo patalpų savininkams tvirtinti. Ištaisyti valdytojo veiklos patikrinimo akto 3.6 punkte nurodytus trūkumus dėl informacijos skelbimo valdytojo interneto svetainėje www.mano.servico.lt. ir ateityje informaciją administruojamų namų patalpų savininkams teikti pagal  Nuostatų V skyriaus reikalavimus. Priežiūros ir kontrolės vykdytojui pateikti visą informaciją apie organizuotus Namų paslaugų ir rangos darbų pirkimus) privalo įvykdyti iki 2018-01-29, todėl Valdytojo kontrolė tęsiama.
10. 817-oji daugiabučio namo savininkų bendrija Planinis kompleksinis
patikrinimas
2017-12-06,
Nr. A32-
2844/17/(2.9.2.29-UK9),
vykdytoja
Krystyna Juknevičienė
Valdytojui nustatyti reikalavimai Bendrijos narių ir butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka, peržiūrėti ir patikslinti Namo bendrojo naudojimo aprašą, pateikti valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašus apie Bendriją, kaupiamųjų lėšų Namui atnaujinti sąskaitos sutartį, paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisykles, informaciją ir dokumentus apie vykdytus pirkimus,  informaciją apie taikomas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones, informaciją ir duomenis apie Namo butų ir kitų patalpų savininkų gautus prašymus-skundus, informaciją apie šauktus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus ar balsavimą raštu, Bendrijos įstatus darbo sutartį su Bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus; visuotinio susirinkimo protokolą, kuriuo įgaliotas vienas iš Bendrijos narių pasirašyti darbo sutartį; informaciją, ar yra Bendrijos ginčų nagrinėjimo komisija, nurodant jos sudėtį.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
11. 833-oji daugiabučio namo savininkų bendrija Planinis kompleksinis
patikrinimas
2017-12-20,
Nr. A32-
2970/17/(2.9.2.29-UK9),
vykdytoja

Krystyna Juknevičienė
Valdytojas nepateikė jokios informacijos ir dokumentų reikalingų atlikti planinį kompleksinį valdytojo veiklos priežiūros ir kontrolės patikrinimą. Valdytojui nustatyti reikalavimai pateikti informaciją ir dokumentus, kurie nurodyti Akto 2.1 – 2.15 punktuose ir Skyriaus 2017-11-13 rašte Nr. A51-77396/17(3.3.10.2-EM4) „Dėl valdytojo veiklos planinio kompleksinio patikrinimo“.
Valdytojo kontrolė tęsiama.
12 Daugiabučio namo savininkų bendrija Minties g. 24, Vilnius Planinis kompleksinis
patikrinimas
2017-12-22,
Nr. A32-
3052/17/(2.9.2.29-UK9),
vykdytoja

Krystyna Juknevičienė
Valdytojui nustatyti reikalavimai: pateikti valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašą apie Bendriją, patikslinti Bendrijos narių sąrašą, peržiūrėti Namo bendrojo naudojimo aprašą, ištaisyti nurodytus aprašo trūkumus, parengti Bendrijos valdomo daugiabučio namo ilgalaikį bendrojo naudojimo atnaujinimo planą, kad atitiktų teisės aktų reikalavimų, parengti paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas.
Valdytojo kontrolė tęsiama.