Pastatų priežiūra


Rekomendacijos atsisiųsti:

REKOMENDACIJOS BENDRABUČIO TIPO IR KITŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYTOJAMS IR GYVENTOJAMS

REKOMENDACIJOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ LAIPTINIŲ VALYMUI


2023-11-23 | Pranešimas pastatų naudotojams (savininkams), daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams dėl statinių priežiūros žiemos sezono metu


AKTUALI INFORMACIJA STATINIŲ SAVININKAMS (NAUDOTOJAMS)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu, statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus 2019-12-19 įsakymu Nr. 30-3226/19 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Būsto administravimo poskyrio specialistai (toliau – priežiūros vykdytojai).

Informuojame, kad priežiūros vykdytojai 2024 m. birželio – liepos mėn. vykdys nebaigtos statybos statinių ir patalpų, tai pat statinių, kurių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnyje nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrėti statinį, apžiūras Vilniaus mieste. Apžiūrų metu nustačius pažeidimus susijusius su statinių priežiūra ar naudojimu, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimu Nr. 1-1042, bus siūloma minėtus statinius apmokestinti maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu.

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį (jo dalį) galima naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinio (patalpos) 100 procentų baigtumą įregistravus Nekilnojamojo turto registre (nuostatos neprivalomos statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas).

 

STATINIO GALIMAI AVARINĖ BŪKLĖ

Statinio galimos avarinės būklės požymiai – statinio (jo dalies, konstrukcijų) deformacijos, dėl kurių statinys yra avarinis arba jų nepanaikinus statinys gali tapti avariniu (STR 1.03.01:2016 4.4 papunktis).

Statinio savininkas arba naudotojas, nustatęs, kad jo naudojamas statinys atitinka galimos avarinės būklės požymius (STR 1.03.01:2016 1 priedas), privalo užsakyti statinio ekspertizę (STR 1.03.01:2016 13 punktas).

Statinio ekspertizė atliekama ir viešojo administravimo subjektų, pagal kompetenciją atliekančių statybos valstybinę priežiūrą (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) arba statinių naudojimo priežiūrą (Savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrius) nurodymu, bei statinio savininko (naudotojo) iniciatyva.

Teisės aktai reglamentuojantys statinių priežiūrą įpareigoja statinio naudotoją (Statybos įstatymo 47 straipsnis) suremontuoti, rekonstruoti ar nugriauti statinį jeigu tolesnis jo naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Iki remonto darbų atlikimo statinio naudotojas privalo imtis laikinų apsaugos priemonių užtikrinančių nustatytų konstrukcijų defektų būklės stabilizavimą (atsižvelgiant į grėsmės pobūdį, apriboti priėjimą ir privažiavimą prie statinio ar jo dalies turinčios avarinės būklės požymių, sustabdyti ar apriboti statinio naudojimą) iki kol bus atlikta statinio ar jo dalies konstrukcijų turinčių galimos avarinės būklės požymių ekspertizė ir bus pašalinti defektai sąlygojantys galimai avarinės būklės požymius.

Jei statinio ekspertizės akte pateikta išvada, kad statinys pripažįstamas avariniu, statinio naudotojas, vadovaudamasis teisės aktais ir statinio ekspertizės akte pateikta išvada, imasi priemonių statinio avarinei būklei pašalinti arba nusprendžia statinį griauti teisės aktų nustatyta tvarka. Kai statinys pripažįstamas avariniu, statinio naudotojas statinio ekspertizės akto kopiją per 5 darbo dienas išsiunčia valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui, kuris statinio registracijos dokumentuose padaro apie tai įrašą.

Jei statinio ekspertizės akte pateikta išvada, kad statinys nėra avarinis, statinio naudotojas imasi priemonių, kurios nurodytos statinio ekspertizės akte, tam, kad būtų pašalinti nustatyti avarinės būklės požymiai.

Pažymime, kad statinį ar jo dalį, turintį galimos avarinės būklės požymių naudoti galima tik tada, kai statinio naudotojui bus pateiktas statinio ekspertizės aktas su išvada, kad statinį ar jo dalį saugu naudoti.

Primename, kad atlikti statinio ekspertizę turi teisę atestuotos ekspertizės įmonės, turinčios SPSC išduotus kvalifikacinius atestatus, suteikiančius teisę atlikti statinio (statinio dalies) ekspertizę. Atestuotų ekspertizės įmonių sąrašas skelbiamas SPSC interneto svetaine www.spsc.lt → Registrai → Įmonių atestavimas → Atestuotos ekspertizės įmonės.


STATINIŲ TVARKYBA

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2023-10-25 d. patvirtino atnaujintą Vilniaus paveldotvarkos programą, kuri įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Daugiau info: https://vilnius.lt/lt/2023/10/25/istorine-parama-istoriniams-pastatams-vilnius-finansuos-fasadu-ir-balkonu-tvarkyma/

Detalesnę informaciją Jums gali suteikti VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros programos kontaktinis asmuo Kęstutis Masaitis, tel. +370 656 26856, el. paštas k.masaitis@vsaa.lt

Iki 2023 m. pabaigos galiojo:

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintas „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašas“, pagal kurį buvo skiriamas dalinis finansavimas kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019 03 20 sprendimu Nr. 1-2002 patvirtintas „Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai tvarkos aprašas“, pagal kurį buvo skiriamas dalinis finansavimas kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019 12 04 sprendimu Nr. 1-299 patvirtintas „Dalinio finansavimo skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei ar avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašas“, pagal kurį buvo skiriamas dalinis finansavimas  daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Senamiestyje ir jo apsaugos zonoje fasadų elementų, t. y. balkonų, lodžijų, karnizų, parapetų ir kitų architektūrinių detalių, galimai avarinei ar avarinei būklei likviduoti.

Daugiau informacijos: https://www.vsaa.lt/


Su Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio veikla susiję teisės aktai ir statybos techniniai reglamentai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-19 įsakymas Nr. 30-3226/19 „Dėl statinių naudojimo priežiūros taisyklių tvirtinimo“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-11 sprendimas Nr. 1-1185 „Dėl Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2019 kovo 20 d. sprendimas Nr. 1-2002  „Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-21 sprendimas Nr. A1-2097 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimas Nr. 1-1299 „Dėl dalinio finansavimo skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei ar avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašo tvirtinimo“;


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Būsto administravimo poskyris