Pastatų priežiūra


 

REKOMENDACIJOS BENDRABUČIO TIPO IR KITŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYTOJAMS IR GYVENTOJAMS

Rekomendacijos atsisiųsti 

REKOMENDACIJOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ LAIPTINIŲ VALYMUI

Rekomendacijos atsisiųsti


BALKONŲ STIKLINIMAS IR ORO KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS DAUGIABUČIAME NAME

Balkonų, lodžijų stiklinimas ir oro kondicionierių tvirtinimas prie esančio daugiabučio namo fasado ar šlaitinio stogo yra priskiriamas paprastojo remonto darbams, kurie keičia pastato išvaizdą (atvejai, kada laikoma, jog pastato išvaizda keičiama, yra nurodyti Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 5 punkte).

Šiems darbams atlikti privaloma:

  1. Parengti paprastojo remonto aprašą (kultūros paveldo statinio atveju – paprastojo remonto projektą). Aprašą parengti gali projektuotojas/architektas, ar šias paslaugos teikianti įmonė;
  2. Gauti butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą dėl numatytų darbų atlikimo Civilinio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka (balsuojant susirinkime arba raštu).
  3. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kurį išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Vyriausiojo miesto architekto skyrius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. Nr. (8 5) 211 2000).

Tik turint nurodytus dokumentus yra atliekami statybos darbai, kurie užbaigiami statytojui (užsakovui, savininkui, valdytojui) surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šis dokumentas kartu su atnaujinta patalpų kadastro duomenų byla teikiamas kadastro duomenims atnaujinti į VĮ Registrų centrą (Nekilnojamasis daiktas (užbaigtas statyti pastatas) ir daiktinės teisės į jį VĮ Registrų centre turi būti užregistruotos per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo dienos).

Primename, kad statybos darbai be SLD, kai jis privalomas, yra laikomi savavališka statyba, už kurią gresia administracinė atsakomybė. Statybų priežiūrą ir kontrolę vykdo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Rekomenduotina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams priimti sprendimą ir paruošti vieną paprastojo remonto darbų aprašą (projektą) dėl visų norinčių ar ateityje norėsiančių bendraturčių įstiklinti balkoną, ar įsirengti oro kondicionierių.


STATINIŲ TVARKYBAI:

Savivaldybės administracija kartotinai primena apie skiriamą paramą pagal šiuos patvirtintus Vilniaus miesto Tarybos sprendimus:

  • 2019 m. gruodžio 04 d. Vilniaus miesto Taryba patvirtino sprendimą toliau tęsti penktus metus vykdomą projektą, kurio metu daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Senamiestyje ir jo apsaugos zonoje savininkai gali gauti dalinį finansavimą fasadų elementų, t. y. balkonų, lodžijų, karnizų, parapetų ir kitų architektūrinių detalių, galimai avarinei ar avarinei būklei likviduoti. Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/parama-balkonu-avarines-bukles-likvidavimui/
  • Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų. Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/parama/
  • Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2019 kovo 20 d. sprendimu Nr. 1-2002 patvirtino „Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų. Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/parama-kulturos-paveldo-objektu-ir-statiniu-tvarkybai/

PRIMENAME, KAD NORINTYS DALYVAUTI ANKSČIAU IŠVARDINTUOSE PROGRAMUOSE IR GAUTI DALINĮ FINANSAVIMĄ TVARKYBOS DARBAMS 2021 M., PRAŠOME IKI 2020 M. SPALIO 1 D. TEIKTI PRAŠYMUS.

Detalesnę informaciją Jums gali suteikti: VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA ,Programų vadovas architektas Kęstutis Masaitis, tel. (8 5) 212 2535, el. paštas k.masaitis@vsaa.lt

Prašymas skirti nekilnojamojo turto mokesčio dalį pastatui atnaujinti »


AKTUALI INFORMACIJA STATINIŲ SAVININKAMS (NAUDOTOJAMS):

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai 2021 m. gegužės – liepos mėn. vykdys nebaigtos statybos statinių ir patalpų, tai pat statinių, kurių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnyje nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrėti statinį, apžiūras Vilniaus mieste. Apžiūrų metu nustačius pažeidimus susijusius su statinių priežiūra ar naudojimu, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimu Nr. 1-39, bus siūloma minėtus statinius apmokestinti maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu.

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį (jo dalį) galima naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį (patalpas) ir daiktines teises į jį įregistravus Nekilnojamojo turto registre (nuostatos neprivalomos statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas).

pranešimas apie patikrinimus

 

Su Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio veikla susiję teisės aktai ir statybos techniniai reglamentai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-19 įsakymas Nr. 30-3226/19 „Dėl statinių naudojimo priežiūros taisyklių tvirtinimo“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-11 sprendimas Nr. 1-1185 „Dėl Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2019 kovo 20 d. sprendimas Nr. 1-2002  „Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-21 sprendimas Nr. A1-2097 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimas Nr. 1-1299 „Dėl dalinio finansavimo skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei ar avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašo tvirtinimo“;

DĖL DUOMENŲ APIE ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKIUS ATASKAITŲ TEIKIMO »Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyrius