Atsiskaitomųjų karšo vandens skaitiklių keitimas

 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo ribos vietoje. Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, jei tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina karšto vandens kainos vartotojams. Karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema leidžia karšto vandens tiekėjui tiesiogiai gauti tikslius duomenis apie kiekviename gyvenamojo namo bute ir (ar) kitoje patalpoje suvartotą karšto vandens kiekį, apskaitytą karšto vandens apskaitos prietaisu. Tai leidžia išvengti situacijų, kai gyventojams netiksliai deklaruojant karšto vandens kiekį, visas daugiabučiame name suvartotas karšto vandens kiekis nesutampa su gyventojų deklaruotu ir / arba pagal normatyvus priskirtu karšto vandens kiekiu. Jeigu jūsų bute ar patalpoje yra įrengtas karšto vandens skaitiklis, kurio rodmenys yra nuskaitomi nuotoliniu būdu, jo rodmenų deklaruoti nereikia.

Karšto vandens skaitiklių priežiūra priklauso nuo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo:

  1. jeigu daugiabučio namo gyventojai yra pasirinkę karšto vandens tiekėju namui šilumą tiekiančią bendrovę, karšto vandens skaitiklių įrengimą, priežiūrą ir metrologinę patikrą organizuoja šilumos tiekėjas savo lėšomis;
  2. jeigu daugiabučio namo gyventojai šilumą karštam vandeniui ruošti perka iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti perka iš geriamojo vandens tiekėjo, tuomet karšto vandens skaitiklių įrengimą, priežiūrą ir metrologinę patikrą organizuoja subjektas, užsiimantis karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla.

Jeigu daugiabučio gyventojai nėra pasirinkę nė vieno iš minėtų apsirūpinimo karštu vandens būdo, tuomet karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Jis daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir atlieka karšto vandens apskaitos prietaisų patikrą, jeigu sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip, iki tol, kol gyventojai pasirenka vieną iš minėtų apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tai karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą ir patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas už Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatytus atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčius:

  1. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-08 sprendimu Nr. 1-1258 nustatytą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, kuris yra 0,77 Eur be PVM per mėnesį už apskaitos prietaisą;
  2. UAB „Vilniaus valda“ Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-09-10 sprendimu Nr. 1-1982 nustatytą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, kuris yra 0,63 Eur be PVM per mėnesį už apskaitos prietaisą;
  3. UAB „Balterma ir ko“ Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-09-10 sprendimu Nr. 1-1985 nustatytą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, kuris yra 0,79 Eur be PVM per mėnesį už apskaitos prietaisą.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse yra nurodyta karšto vandens vartotojo prievolė leisti karšto vandens tiekėjo, pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, įrengti karšto vandens skaitiklius, nuskaityti jų rodmenis ir kt. Vartotojui neįvykdžius savo prievolių, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (nuo 2019-07-01 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) 2009-03-10 nutarimu Nr. O3-26 patvirtinta „Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų atstovus“ metodika, yra taikomi karšto vandens suvartojimo normatyvas, kuris šiuo metu yra 5,30m3 per mėn.

Karšto vandens skaitikliai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas. Jų patikros terminus kontroliuoja Lietuvos metrologijos inspekcija. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše nustatyta, kad daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų karšto ir šalto vandens skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra 6 metai. Atsižvelgiant į tai, skaitiklių metrologinė patikra turi būti atliekama kas šešerius metus. Atliekant karšto vandens apskaitos priemonių metrologinę patikrą, nustatoma, ar karšto vandens apskaitos priemonės veikia tinkamai ir gyventojai už teikiamas paslaugas moka tiksliai pagal suvartoto vandens kiekį.