Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdymas ir priežiūra

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas yra privalomas, siekiant užtikrinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise tenkančių namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, remontą ir išsaugojimą.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas gali būti vykdomas trimis būdais: steigiama bendrija, sudaroma jungtinės veiklos sutartis arba savivaldybė privalo skirti administratorių – valdytoją.

Pastato bendro naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiančiu valdytoju gali būtiDaugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkų bendrija

Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo

Administratorius

Vykdo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą arba pasirenka karšto vandens ir šildymo sistemos prižiūrėtoją

Pagrindinis valdytojo uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus, užtikrinant jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.

Sužinoti daugiabučių namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją galima Vilniaus miesto interaktyviajame žemėlapyje, pasirinkus temą „Pastatų administravimas“.

Daugiau informacijos apie daugiabučių namu valdymą, galite rasti čia.

Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą organizuoja ir už ją atsako valdytojas, kuris su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktu prižiūrėtoju sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį arba teisės aktuose nustatyta tvarka pats vykdo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos technologinį valdymą ir techninę priežiūrą (eksploatavimą).

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – asmuo, kuris atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir verčiasi sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla.

Prižiūrėtojas, atliekantis šilumos tinklų ir (ar) šilumos vartojimo įrenginių priežiūrą, privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę verstis šilumos tinklų ir (ar) vartojimo įrenginių eksploatavimo veikla. Prižiūrėtojas atsakingas už:

  1. jam pavestų prižiūrėti šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą;
  2. butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą, palaikant juose teisės akte nustatytą patalpų temperatūrą;
  3. tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens temperatūrą;
  4. vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą;
  5. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

Prižiūrėtojo veiklą pagal jam priskirtą kompetenciją kontroliuoja valdytojas. Energetikos įrenginių techninę saugą ir eksploatavimą kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija, todėl prižiūrėtojui nevykdant aukščiau išvardintų funkcijų, vartotojai turėtų kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją.

Pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys valdytojų ir prižiūrėtojų veiką yra Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės ir Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės.

Kai daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdas – bendrija, jos steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų įstatymas.