Hidrauliniai bandymai ir karšto vandens atjungimai

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės nurodo, kad šilumos tiekimo tinklų stiprumas ir sandarumas turi būti tikrinamas kasmet hidrauliniais bandymais po šildymo sezono atlikus remonto darbus ir suderinus su šilumą tiekiančia įmone. Suremontuotų tinklų sandarumo ir stiprumo bandymą hidrauliniu slėgiu reikia atlikti iki šildymo sezono pradžios. Pažymėtina, kad teisės aktuose nėra nurodyti konkretūs terminai, pvz., kuriais mėnesiais turi būti atlikti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų hidrauliniai bandymai. Šilumos tiekėjas darbus planuoja atsižvelgdamas į šilumos trasų atskirų atkarpų tarp kamerų uždarymo galimybes, mieste numatomus renginius, eismo organizavimo ypatumus bei kitas aplinkybes.

Papildomai informuojame, kad Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas savo iniciatyva (pvz., dėl atliekamų šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse aptartų šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių planinių remontų ir bandymų) turi teisę laikinai sustabdyti arba apriboti karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams karšto vandens vartotojams, įspėjęs ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdytojai apie laikiną karšto vandens tiekimo nutraukimą turi informuoti vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Informacija vartotojams turi būti skelbiama ir teikiama namo skelbimų lentose, įrengtose bendrojo naudojimo patalpose ar kitose gerai prieinamose vietose (pvz., pirmo aukšto laiptinių aikštelėse, holuose).

Tipinėje karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta, kad „<…>tiekėjas privalo nenutrūkstamai tiekti Vartotojui karštą vandenį, išskyrus atvejus, kai karšto vandens tiekimas sustabdomas įrenginių remonto arba profilaktinio patikrinimo darbams atlikti (atliekant šiuos darbus galimos iki 10 parų per metus karšto vandens tiekimo pertraukos), naujiems įrenginiams prijungti <…>“[citatos kalba netaisyta].

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ savo internetinėje svetainėje skalbia planinių šilumos tiekimo tinklų atjungimo darbų laiką ir trukmę hidraulinių bandymų metu.

Kodėl reikalingi hidrauliniai bandymai ir planiniai karšto vandens atjungimai, galite sužinoti pažiūrėję AB „Vilniaus šilumos tinklai“ parodomąjį filmuką čia.