Legionelių prevencija

 

Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ yra nustatyta, kad karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 oC. Pažymėtina, kad tokia karšto vandens temperatūra turi būti užtikrinama visą parą, t. y. nerekomenduojama mažinti vandens temperatūrą nakties metu. Legioneliozės prevencijai yra rekomenduojama atlikti karšto vandens sistemos terminę dezinfekciją po to kai buvo atlikti remonto darbai pastatų karšto vandens tiekimo sistemose, kai nutraukiamas ar apribojamas karšto vandens tiekimas.

Terminė dezinfekcija

Ką turi daryti pastato administratorius / bendrija? Ką turi daryti gyventojai?
 • Informuoti gyventojus apie tikslų termošoko laiką.
 • Padidinti karšto vandens temperatūrą daugiabutyje iki mažiausiai +66°C.

  Temperatūrą laikyti mažiausiai 1 valandą.

 • Paprašyti gyventojų 5 min atsukti karšto vandens čiaupus.

  Išmatuoti vandens temperatūrą trijose gyventojų butuose daugiabutyje.

 • Nuolat užtikrinti ne žemesnę nei +50°C temperatūrą karšto vandens čiaupe.
 • Sekti administratoriaus / bendrijos pranešimus kada bus atliekamas termošokas.

  Dezinfekcijos metu nesinaudoti karštu dušu.

 • Saugotis patiems ir saugoti šeimos narius, kad nenusiplikytų karštu vandeniu, nesiliesti prie įkaitusio gyvatuko.
 • Termošoko metu vidutiniškai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus.

  Stebėti sanitarinių prietaisų, vandens čiaupų, maišytuvų, žarnelių būklę.

 • Palikti vandenį bėgti 5 min.

  Nuimti dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalyti nuosėdas ir dezinfekuoti.

 • Leisti prižiūrėtojui pamatuoti vandens temperatūrą bute.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos dalies, esančios butų ir kitų patalpų savininkų bendrojoje nuosavybėje, priežiūrą (eksploatavimą) organizuoja ir už ją atsako valdytojas, jeigu taip nusprendė butų ir kitų patalpų savininkai. Tačiau, teisę reguliuoti namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas (toliau – prižiūrėtojas).

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodoma, kad prižiūrėtojas atsako už jam prižiūrėti pavestų šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą, privalo užtikrinti teisės aktuose nustatytą tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus ir yra techninės galimybės tą reguliuoti.