Šildymo būdo keitimas
(buto/pastato/pastato dalies atsijungimas nuo CŠT)

 

Šildymo būdo pasirinkimas

Šildymo būdo pasirinkimą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje reglamentuoja 2018 m. gegužės 9 d. Savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-1525 patvirtintas atnaujintas Vilniaus miesto šilumos ūkio specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Vilniaus miestas suskirstytas į 4 aprūpinimo šiluma zonas, kuriose numatyti šildymo būdo pasirinkimui taikomi reglamentai:

 1. Centralizuoto šilumos tiekimo zona. Šioje zonoje rengiant konkrečių objektų projektus, naujai statomiems, rekonstruojamiems arba kapitaliai remontuojamiems pastatams šilumos tiekimą numatyti iš CŠT. Neleidžiama statyti, įrengti lokalių (necentralizuotam aprūpinimui šiluma*) kieto, skysto ir dujinio kuro katilinių, dujinį kurą deginančių prietaisų, naudojamų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, išskyrus šiame reglamente numatytus atvejus.
 2. Konkurencinė zona. Šioje zonoje Nauji vartotojai patys pasirenka jiems labiausiai tinkamą aprūpinimo šiluma būdą: centralizuotą šilumos tiekimą arba šildymą iš individualių gamtinėmis dujomis kūrenamų katilinių. Esamiems šios zonos šilumos vartotojams aprūpinimo šiluma būdo keitimas iš centralizuoto į necentralizuotą (atsijungiant nuo šilumos tiekimo tinklų) išskyrus CŠT zonų reglamente numatytus atvejus, yra laikomas neatitinkančiu savivaldybės interesų. Neleidžiama statyti, įrengti lokalių (necentralizuotam aprūpinimui šiluma) kieto ir skysto kuro katilinių, išskyrus 2reglamente aprašytas išimtis.
 3. Šildymo deginant gamtines dujas zona. Šioje zonoje planuojant, projektuojant naują pastatą, rekonstruojant, atnaujinant/ remontuojant esamą pastatą nagrinėjant aprūpinimą šiluma suteikiama pirmenybė gamtinių dujų kurui bei ekologiškai švariems energijos šaltiniams (išskyrus kietąjį biokurą). Neleidžiama statyti, įrengti lokalių (necentralizuotam aprūpinimui šiluma) kieto ir skysto (išskyrus suskystintas naftos dujas) kuro katilinių.
 4. Nereglamentuoto aprūpinimo šiluma zona. Aprūpinimo šiluma būdo ir kuro rūšių šilumos gamybai pasirinkimas šioje zonoje reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktais, papildomi reikalavimai šioje zonoje nėra nustatomi.


Išimtys ir reikalavimai visoms zonoms:

 1. Ekologiški aprūpinamos teritorijos atžvilgiu šildymo būdai (elektra, geoterminė energija, saulės energija ir kiti atsinaujinantys energijos ištekliai, išskyrus kietąjį biokurą), yra galimi visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo nustatyto reglamento, išskyrus Tarptautinio Vilniaus miesto oro uosto apsaugos zonos teritoriją, kurioje nesuderinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka su Civilinės aviacijos administracija, draudžiama įrengti vėjo jėgaines ir kitus judamas dalis turinčius įrenginius bei saulės jėgaines, veidrodiniais paviršiais sukuriančias atspindžius lėktuvų kilimo ir nusileidimo erdvėje.
 2. Gyvenamieji vieno ir dviejų butų namai gali būti aprūpinami šiluma iš vietinių šilumos šaltinių, kurui naudojant gamtines dujas, visoje Vilniaus miesto teritorijoje.  Reglamento nuostatos dėl skysto ir kieto kuro pasirinkimo (ribojimo) yra taikomos ir gyvenamiesiems vieno ar dviejų butų namams.
 3. Daugiabučių gyvenamųjų namų butuose, kuriuose pagal NT registro duomenis įregistruotas krosninis šildymas, atsiradus galimybei pakeisti kurą, krosnių kuras gali būti keičiamas į šilumos tiekimą iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų (esant techninėms galimybėms), atsinaujinančius energijos šaltinius, elektrą ar gamtines dujas, visoje Vilniaus miesto teritorijoje.
 4. Draudžiama kurui naudoti atliekas (pvz. baldų gamybos atliekas) bei kitas energijos gamybai neskirtas medžiagas (pvz. panaudotas padangas).
 5. Pramonės paskirties objektams, kurie naudoja gamtines dujas technologinėms reikmėms (išskyrus dujines virykles), leidžiama naudoti gamtines dujas patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimo reikmėms visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo nustatyto reglamento.
 6. Kai kietųjų dalelių (KD) koncentracija aplinkos ore viršija ribinę vertę (RV) draudžiama kūrenti kieto kuro židinius.
 7. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose taikomi paveldosaugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentais, šių objektų apsaugos specialiaisiais planais ir kitais kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Esant prieštaravimui tarp kultūros paveldo objektų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų sprendinių ir šio specialiojo plano sprendinių, šio specialiojo plano sprendiniai nėra taikomi.
 8. Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendiniai nekeičia patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių.

Sužinoti kokioje zonoje yra Jūsų pastatas galite Vilniaus miesto interaktyviajame žemėlapyje, pasirinkę temą „Planavimas ir statyba“ bei nusistatę sluoksnį „Šilumos ūkio specialiojo plano reglamentai“.

Daugiau informacijos apie Šilumos ūkio specialųjį planą rasite čia.
 


Atsijungimas nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų

Daugiabučio namo buto atsijungimo nuo centralizuotų šilumos tinklų vartotojų iniciatyva tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) VIII skyriaus 104 – 108 punktai.

Pagrindiniai veiksmai, kuriuos reikia atlikti,
norint atsijungti nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų

 • Pasirinkti alternatyvų šildymo būdą, vadovaujantis Specialiojo plano reglamentais.
 • Daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas.
 • Projektui reikalingas kvalifikuotas projektuotojas.
 • Paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimas.
 • Pastato prižiūrėtojo rašytinis pritarimas projektui ir teisės aktuose numatytų dokumentų pateikimas.
 • Statybos leidimo gavimas.

Taisyklėse numatyta, kad pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas, privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Statybą leidžiančius dokumentus išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

Paprastojo remonto aprašą (projektą) parengia atitinkamos kvalifikacijos projektuotojai. Jis reikalingas dėl priežasčių, jog nebūtų pažeisti pastato šildymo sistemos projektiniai sprendiniai, būtų parinkti reikiamos galios šildymo prietaisai ir pajungimo vamzdžių diametrai, nebūtų išbalansuota namo šildymo sistema.

Pastato šildymo sistema, kaip ir kitos bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus) – yra pastato bendrojo naudojimo objektai. Visi jie yra namo bendraturčių bendra nuosavybė. Ją pertvarkyti galima tik gavus daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą įstatymų nustatyta tvarka.

Atsijungiant nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų yra keičiamos pastato bendrosios inžinerinės sistemos ir jų parametrai, tai yra statinio projekte suprojektuoti pastato bendrųjų inžinerinių sistemų (šildymo, dujų, elektros) kokybiniai ar (ir) kiekybiniai pakeitimai (apkrova, diametrai, leistinoji galia ir kiti), todėl iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti to pastato techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą statinio projektui. Taip pat privaloma vadovautis Taisyklių 100 punkte nustatyta tvarka ir prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui privalo būti pateikti numatyti dokumentai:

 1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;
 2. pastato pertvarkytų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų pertvarkymo brėžiniai;
 3. pastato pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės aktuose;
 4. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir inžinerinių sistemų  pertvarkymo brėžiniai.