Šilumos punkto ir šildymo sistemos modernizavimas/balansavimas

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodyta, kad šilumos įrenginių modernizavimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, kuriuos atliekant keičiami visi ar atskiri seni jo mazgai šiuolaikiniais naujais.

 


Šildymo sistemos balansavimas

Hidraulinis šildymo sistemos balansavimas tai komfortiškas ir tolygus šilumos paskirstymas į kiekvieną šildymo prietaisą visame pastate. Tai užtikrina efektyvų ir ekonomišką šildymo sistemos darbą – optimaliai sureguliuoja sistemos vandens srautą, sumažina šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) ir kiekvienai patalpai valdyti šilumą pagal poreikį ar finansines galimybes, nepažeidžiant nustatytų higienos normų.

Hidraulinis atskirų šildymo sistemos atšakų (stovų) balansavimas – viena svarbiausių sąlygų, užtikrinančių efektyvų energijos vartojimą sistemos eksploatavimo metu. Netinkamas šildymo šilumnešio srautų paskirstymas stipriai didina energijos sąnaudas ir kartu mažina šių sistemų teikiamą komfortą.

Ši termografinė nuotrauka iliustruoja pagrindinę daugiabučių pastatų bėdą – netolygų šilumnešio paskirstymą po visą pastato šildymo sistemą. Geltona spalva pažymėtoje namo dalyje gyventojams yra per šilta, o juoda spalva pažymėtoje namo dalyje gyventojai šąla.

Vienintelis šios problemos sprendimo būdas – šildymo sistemos balansavimas.

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosiuose reikalavimuose nurodoma, kad senose daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemose turi būti įrengtos hidraulinio balansavimo priemonės.

Sekančioje iliustracijoje matoma kaip atrodo subalansuota ir nesubalansuota šildymo sistema.

Teisės aktuose nustatyta, kad prižiūrėtojas privalo siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes, pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus. Taip pat nustatyta prižiūrėtojo prievolė pagal kompetenciją kartą per metus rengti ir teikti pastato savininkui arba valdytojui pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.
 


Šilumos punktų modernizavimas

Jeigu daugiabučio namo šilumos punktas yra neautomatizuotas, jo įrenginiai negali tinkamai reaguoti į lauko temperatūros pokyčius. Todėl juose efektyviai reguliuoti gyventojams tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį yra sunku arba net neįmanoma. Tokio tipo sistema tikrai nepadeda taupyti šilumos namuose. Automatizavus šilumos punktą, šildymo sistemoje automatiškai palaikoma vartotojo pasirinkta norima temperatūra. Taip pat galima programuoti individualius vartotojo nustatymus (pavyzdžiui, nustatyti žemesnę temperatūrą naktimis). Patalpos neperšildomos pereinamuoju metu – šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje. Modernizavus ir automatizavus šilumos punktą sutaupoma iki 10 proc. sunaudojamos šilumos.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodyta Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti šių taisyklių 95–102 punktuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Atliekant daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimą, pertvarkymą, atjungimą ir (ar) prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nurodytas pastato savininko funkcijas vykdo ir darbus organizuoja valdytojas. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo, pertvarkymo, ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami teisės aktų  nustatyta tvarka.

Žemiau pateiktose nuotraukose akivaizdžiai matomas šilumos punktų skirtumas – renovuotas ir nerenovuotas šilumos punktai.