Asmens duomenų apsauga

Vilniaus miesto savivaldybė, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Siekdami apsaugoti  tvarkomus fizinių ir juridinių asmenų duomenis, komercinę ir banko paslaptį, kitą tvarkomą informaciją, visuomet didelį dėmesį skyrėme duomenų saugai užtikrinti ir tinkamoms organizacinėms bei techninėms duomenų saugumo priemonėms įgyvendinti.

Įgyvendindami Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, vieni pirmųjų iš Lietuvos savivaldybių paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktai skelbiami žemiau. Taip pat inventorizavome Savivaldybėje tvarkomus duomenis, parengėme naujus procesus, susijusius su poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimu, duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymu, fizinių asmenų teisių duomenų apsaugos srityje įgyvendinimu. Atsižvelgdami į Reglamento (ES) 2016/679 numatytus pokyčius, parengėme Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašą, kuris užtikrina, kad kilus dideliam pavojui Jūsų teisėms ir laisvėms apie tai būtumėte įspėti. Taip pat parengėme duomenų tvarkymo sutarties formą, kuri užtikrina duomenų tvarkymui pasitelkiamų asmenų patikimumą ir atsakomybę.

Užtikrinant duomenų saugumą taip pat svarbus ir darbuotojų sąmoningumas, todėl labai daug dėmesio skiriame Savivaldybės darbuotojų sąmoningumo bei kompetencijos asmens duomenų apsaugos srityje didinimui: vykdome nuolatinius naujokų mokymus, rengiame viešas konsultacijas, atmintines darbuotojams, artimiausiu metu bus parengta duomenų apsaugos mokymų politika.

Mūsų prioritetas – ne tik Jūsų duomenų saugumas, atikties Reglamento (ES) 2016/679 užtikrinimas, jūsų teisių sklandus ir operatyvus užtikrinimas, bet ir veiklos skaidrumas, skatinantis pasitikėjimą Vilniaus miesto savivaldybe.

Kviečiame susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams