Automatizuotas prašymų dėl piniginės socialinės paramos gavimo pateikimas telefonu

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija),  siekdama sudaryti alternatyvias sąlygas vilniečiams pateikti prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai (socialinei pašalpai ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijoms) gauti, vykdo asmens duomenų,  pateiktų asmens telefonu programuotos veiksmų sekos pagalba dėl piniginės socialinės paramos gavimo, tvarkymą (toliau – automatizuotas būdas).

Duomenų subjektai –  vilniečiai (kurie anksčiau buvo pasikreikę į Administraciją dėl paramos gavimo), telefonu besikreipiantys dėl piniginės socialinės paramos gavimo ir pateikiantys prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti automatizuotu būdu.

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Duomenų subjekto telefono numeris, 4 paskutiniai asmens kodo skaitmenys, vardas, pavardė,  duomenys apie piniginės socialinės paramos gavimo poreikį, skambučio laiko pradžia, skambučio trukmė, skambučio laiko pabaiga.

Duomenų tvarkymo tikslas:

Siekiant išnagrinėti automatizuotu būdu pateiktą prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (socialinei pašalpai ar būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms).

Duomenų tvarkymo pagrindas:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas – Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka nagrinėti prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai gauti.

Duomenų valdytojas:

Administracija – kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 1664, el. p. [email protected].

Duomenų gavėjai:

Duomenys bus pateikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai į jos valdomą Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.

Duomenys bus pateikti Administracijos pasitelktiems duomenų tvarkytojams – paslaugų teikėjams UAB „Nevda“ ir UAB „CSC Telecom“, kurie užtikrins sklandų prašymo automatizuotu būdu pateikimą.

Taip pat duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.“

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Duomenys apie socialinės paramos suteikimą saugomi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomoje Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje 50 metų po paskutinį kartą išmokėtos paramos; duomenys apie telefono numerį, skambučio laiko pradžią, skambučio trukmę, skambučio laiko pabaigą saugomi 6 mėnesius Administracijos pasitelkto paslaugų teikėjo sistemoje.

Jūsų teisės, susijusios su vykdomu duomenų tvarkymu:

Kreipdamiesi į duomenų valdytoją Jūs turite teisę:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
  • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
  • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento   16 straipsnis);
  • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  17 straipsnis);
  • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]);
  • pasikonsultuoti su Administracijos duomenų apsaugos pareigūnu el. p. [email protected].