Duomenų tvarkymas teikiant pagalbą asmenims, netekusiems pajamų dėl karantino

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – VŠT), UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – VV), SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – VMB) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMSA) bendradarbiauja ir vykdo vilniečių, netekusių pajamų dėl karantino ir susiduriančių su mokėjimų už teikiamas komunalines paslaugas sunkumais, asmens duomenų apsikeitimą, siekiant palengvinti jų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimą už paslaugas bei asmeniškai informuoti apie jų galimybes gauti finansinę paramą – vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, socialinę pašalpą ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – socialinė parama).


Duomenų subjektai
– vilniečiai, netekę pajamų dėl karantino ir susiduriantys su mokėjimų už teikiamas komunalines paslaugas sunkumais.


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, kliento (mokėtojo) numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimo duomenys (mokėtina suma, skola, permoka), deklaruoti skaitiklių rodmenys, prašymo pateikimo duomenys, duomenys apie socialinės paramos teikimą.


Duomenų tvarkymo tikslai:

 • inicijuoti duomenų subjektams socialinės paramos teikimą;
 • administruoti ir vykdyti su duomenų subjektais sudarytas sutartis;
 • administruoti duomenų subjektų finansinius įsipareigojimus ir skolas.


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies:

b punktas – tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

c punktas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;

e punktas – tvarkyti duomenis būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

f punktas – tvarkyti duomenis būtina, siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.


Duomenų valdytojai:

Šių duomenų  bedravaldytojai:

VŠT – kodas Juridinių asmenų registre 124135580, Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, tel. 1840,  el. p. [email protected];

VV – kodas Juridinių asmenų registre 120545849, Spaudos g. 8-1, LT-01131 Vilnius, tel. 1889, el. p. [email protected];

VMB – kodas Juridinių asmenų registre 124568293, Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius, tel. (8 5) 277 9090, el. p. [email protected];

VMSA – kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 1664, el. p. [email protected].


Duomenų gavėjai:

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, turinčios teisę gauti šiuos duomenis.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

365 dienos, skaičiuojant nuo karantino atšaukimo dienos.


Susitarimas dėl asmens duomenų bendrojo valdymo

Susitarimas dėl asmens duomenų bendro valdymo, sudarytas 2020 m. gegužės 5 d. Nr. A72-265/20 / SUT-KT20-63 / SUT-398.

Susitarimas dėl 2020-05-05 Susitarimo dėl asmens duomenų bendro valdymo Nr. A72-265/20 / SUT-KT21-2 / SUT-398 pakeitimo, sudarytas 2021 m. vasario 12 d. Nr. A72-63/21 / SUT-KT20-63 / SUT-74.


Jūsų teisės, susijusios su vykdomu duomenų tvarkymu:

Kreipdamiesi į bet kurį duomenų valdytoją Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu: VMSA – el. p. [email protected], tel. (8 5) 211 2664; VŠT – [email protected], tel. (8 5) 266 7026; VV – [email protected]; VMB – [email protected], tel. 370 698 34316.