Elektroninių receptų dėl stabiliojo jodo preparatų išrašymas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1237 ,,Dėl stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo 6 punktą, 2020 m. spalio 9 d. su viešąja įstaiga Centro poliklinika sudarė Asmens duomenų teikimo sutartį, pagal kurią minėta įstaiga gaus Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų duomenis su tikslu centralizuotai jiems išrašyti elektroniniu receptus dėl stabiliojo jodo (toliau – kalio jodido) preparatų.


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų vardas, pavardė ir asmens kodas.


Duomenų tvarkymo tikslai:

Išrašyti elektroninius receptus dėl kalio jodido Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę.


Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000).


Duomenų gavėjai:

Duomenys bus pateikti viešajai įstaigai Centro poliklinikai, kuri, vadovaudamasi 2020 m. spalio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2373/20 patvirtintu Stabiliojo jodo preparatų išdavimo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašu, centralizuotai išrašys elektroninius receptus dėl kalio jodido Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti, t. y. 30 dienų (kol galios elektroninis receptas).


Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu:

 • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
   1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
   2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).


Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, duomenuapsauga@vilnius.lt.