Duomenų subjektų, pateikusių skundą/prašymą/paklausimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, duomenų tvarkymas

Informuojame, kad Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) identifikacinių, kontaktinių bei kitų skunde/prašyme/paklausime nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt);

asmens duomenų tvarkymo tikslas: išnagrinėti Jūsų skundą/prašymą/paklausimą ir pateikti Jums atsakymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;

asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka 1 metus nuo sprendimo priėmimo dienos, jei teisės aktai nenustato ilgesnio termino;

asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;

Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.