Bepiločiais orlaiviais vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas užtikrinant visuomenės teisę į švarią aplinką, teritorijos priežiūrą ir želdinių būklės įvertinimą

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius, vykdydamas priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, vykdo vaizdo stebėjimą naudojant bepiločius orlaivius (dronus).

 


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).


Duomenų tvarkymo tikslai:

 • užtikrinti tvarkomų, saugomų teritorijų ir želdinių priežiūrą, rangovų teikiamų paslaugų kokybę, teritorijos naudojimo kontrolę, atliekant nuolatinę, detalią ir efektyvią priežiūrą ir tinkamai užfiksuoti administracinius nusižengimus ir kitus teisės aktų pažeidimus.


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000).


Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimui ir įrašymui vykdyti bepiločiais orlaiviais naudojamės duomenų tvarkytojo savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, (kodas Juridinių asmenų registre 123615345, Lvovo g. 25-102, Vilnius, LT- 09320 Vilnius, el. p. info@vplanas.lt, tel. +370 601 31184) paslaugomis.

Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui, teismui ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus dėl jų žinioje esančių administracinių, administracinių nusižengimų, civilinių ar baudžiamųjų bylų, taip pat kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms kaip įrodymai dėl jų kompetencijos ribose nagrinėjamų administracinių nusižengimų ar kitų teisės pažeidimų arba esant kitiems su pirminiais duomenų tvarkymo tikslais suderinamiems teisėtiems tikslams ir siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir (ar) viešosios valdžios funkcijų vykdymą.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo duomenys bus saugomi  kuo trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau nei 72 val. Vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas administracinis nusižengimas, nusikalstama veika ar kitas teisės pažeidimas, darbo drausmės ir (ar) profesinės etikos pažeidimas, vaizdo duomenys yra saugomi teisės aktų nustatytais terminais.


Stebėsenos vietos:

Stebėsena dronais vykdoma 2 (dvejose) Vilniaus m. teritorijose 2 km atstumu nuo dronų bazinių stočių įrengimo vietos adresų Elektrinės g. 2, Vilnius ir Linkmenų g. 28, Vilnius (teritorijos skelbiamos interneto puslapyje
https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=7f2b6a28c9da4cdc992da764a796cb78


Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt