Stebėsena dronais palaikant viešąją tvarką

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, vykdydamas priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, vykdo vaizdo stebėjimą naudojant bepiločius orlaivius (dronus).


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso). Vaizdas stebimas iš didelio aukščio, todėl į stebėjimo lauką patekę asmenys stebėjimo metu nėra identifikuojami. Duomenų subjektų tapatybė iš vaizdo stebėjimo metu surinktos medžiagos nenustatoma.


Duomenų tvarkymo tikslai:

 • užtikrinti visuomenės saugumą ir palaikyti viešąją tvarką;
 • apginti žmonių gyvybę, sveikatą ir kitas asmens teises bei laisves, užtikrinti asmenų bei turto saugumą;
 • tinkamai užfiksuoti, ištirti ir (ar) atskleisti administracinius nusižengimus ir kitus teisės pažeidimus.


Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000).


Duomenų gavėjai:

Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui, teismui ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus dėl jų žinioje esančių administracinių, administracinių nusižengimų, civilinių ar baudžiamųjų bylų, taip pat kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms kaip įrodymai dėl jų kompetencijos ribose nagrinėjamų administracinių nusižengimų ar kitų teisės pažeidimų arba esant kitiems su pirminiais duomenų tvarkymo tikslais suderinamiems teisėtiems tikslams ir siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir (ar) viešosios valdžios funkcijų vykdymą.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vidinėje bepiločio orlaivio duomenų įrašymo įrenginio laikmenoje vaizdo įrašai laikinai saugojami ne ilgiau kaip 72 valandas ir ištrinami automatiškai arba rankiniu būdu. Kai yra pagrindo manyti, kad vaizdo įrašuose užfiksuotas administracinis nusižengimas, nusikalstama veika ar kitas teisės pažeidimas, darbo drausmės ir (ar) profesinės etikos pažeidimas, taip pat atsiradus poreikiui tvarkyti vaizdo duomenis kitais tikslais esant bent vienai BDAR 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisėto duomenų tvarkymo sąlygų, vaizdo įrašai perkeliami į kitas laikmenas. Į kitas laikmenas perkelti vaizdo įrašai, išskyrus tuos, kurie teisės aktų nustatyta tvarka buvo perduoti trečiosioms šalims arba turi būti perduoti saugoti valstybės archyvams, yra sunaikinami, kai tik išnyksta priežastys, dėl kurių jų sunaikinimas buvo atidėtas.


Stebėsenos vietos:

Įprastai stebimos Vilniaus miesto viešosios erdvės (poilsio zonos, parkai, skverai, sporto aikštynai, paplūdimiai ir pan.). Privačios teritorijos tikslingai stebimos tik siekiant nustatyti su jų savininkams keliamų reikalavimų nevykdymu susijusius administracinius nusižengimus (pvz. sklypų nepriežiūra, atliekų kaupimas, sanitarijos ir higienos reikalavimų nevykdymas). Vaizdo stebėjimas ir fiksavimas vykdomas Viešosios tvarkos skyriaus darbo metu (darbo dienomis nuo 6.00 iki 23.00 val., poilsio ir švenčių dienomis nuo 8.00 val. iki 0.00 val. ir nuo 0.00 val. iki 4.00 val.), vykdant konkrečias užduotis, kurių veiksmingą atlikimą vaizdo stebėjimas dronais palengvina, arba tokio pobūdžio užduotis, kurių atlikimui stebėti (fiksuoti) vaizdą dronais yra būtina. Esant būtinybei (krizinių situacijų metu ir pan.) vaizdo stebėjimas pasitelkiant dronus gali būti vykdomas sistemiškai ir reguliariai. Stebėjimas nevykdomas tamsiu paros metu bei esant nepalankioms oro sąlygoms (krituliams, stipresniam nei 10 m/s vėjui).


Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
   1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
   2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt